Dato for udgivelse
29 nov 2001 13:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
2. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2001.589.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
KA afdeling, B-0445-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fodboldklub, sponsorkontrakter, traktementer, driftsudgifter, repræsentationsudgifter
Resumé

I forbindelse med indgåelse af sponsorkontrakter om reklamering m.v. forpligtede en professionel fodboldklub sig også til at yde nogle traktementer til sponsorerne ved klubbens hjemmekampe. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle og anerkendte dermed, at de pågældende udgifter til traktementer var driftsudgifter med fuld fradragsret og ikke repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, litra a
Ligningsloven § 8, stk. 4
Ligningsvejledningen 2000 E.B.3.7.5

Redaktionelle noter

Der henvises til Departementets kommentar af 11. september 2002, SKM2002.440.DEP

Parter:
H Boldspilklub A/S
(advokat Svend Erik Holm)
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen).

Afsagt af landsdommerne:
(dommerne Poul Hansen, Fabrin og Henriette Frölich (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 23. februar 2001, har sagsøgeren, H Boldspilklub A/S, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 1996, 1997 og 1998 nedsættes med henholdsvis 503.021 kr., 625.162 kr. og 746.426 kr.

Sagsøgte har ved skrivelse af 17. september 2001 taget bekræftende til genmæle.

Af stævningen fremgår bl.a.:

".....

SAGSFREMSTILLING

Nærværende sag vedrører fradragsret for udgifter til traktementer, som sagsøgeren i henhold til indgåede sponsorkontrakter er forpligtet til at levere sponsorerne i forbindelse med H Boldspilklubs hjemmekampe.

Sagsøgeren har skattemæssigt fratrukket udgifterne hertil fuldt ud som varekøb.

Landsskatteretten har ved kendelse af 27. november 2000 ..... stadfæstet en af Told- og Skatteregion Aalborg truffet afgørelse, hvorefter der alene er blevet godkendt fradrag for 25% af omhandlede udgifter efter de for repræsentationsudgifter gældende regler.

.....

ANBRINGENDER

Til støtte for påstanden gøres det gældende, at de i nærværende sag omhandlede udgifter er fradragsberettigede for sagsøgeren i henhold til statsskattelovens § 6, som afholdt til opfyldelse af sagsøgerens forpligtelser i henhold til en række gensigt bebyrdede aftaler.

....."

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren, H Boldspilklub A/S's skattepligtige indkomst for indkomstårene 1996, 1997 og 1998 nedsættes med henholdsvis 503.021 kr., 625.162 kr. og 746.426 kr.

Sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøgeren betale sagsomkostninger med 30.000 kr.