Odense Byrets kendelse
af 16. marts 2001
6. afdeling, BS 6-348/2000

Parter:
A m.fl. 
mod
Skatteankenævnet i Odense

Afsagt af dommer:
Henrik Agersnap

-skønsforretning til brug for Landsskatteretten-

Ingen var mødt.

Der afsagdes denne

kendelse:
De omhandlede 6 årsregnskaber indgår i den verserende skattesag, således som det også er tilfældet med årsregnskabet for 1993, der til dels omhandler efterfølgende regnskabsoplysninger. Hotellets ledelse havde inden overdragelsen iværksat nye langsigtede initiativer med indgåelsen af de 3 anførte aftaler.

Retten finder under disse omstændigheder, at det ikke kan udelukkes, at de efterfølgende årsregnskaber kan have betydning for vurderingen, og skønsmændene bør derfor have adgang til de omhandlende bilag. Det kan ved spørgsmål til skønsmændene belyses, hvilken betydning skønsmændene tillægger de opfølgende regnskaber.

T h i   b e s t e m m e s:
Det tillades at fremlægge årsregnskaberne fra 1994-1999, bilag 23-28, for skønsmændene.

Sagen udsat.

Retten hævet.