Parter:
X Forlag v/A
mod
Skatteministeriet
Departementet

Afsagt af byretsdommeren:
Mikael Kragh

Under denne sag, der er anlagt den 10. marts 1998, har sagsøger, X Forlag v/A, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, Departementet, tilpligtes til sagsøger at betale kr. 177.512 med sædvanlig procesrente af kr. 52.476 fra den 1. januar 1989, af kr. 102.623 fra den 1. januar 1990, af kr. 155.475 fra den 1. januar 1991 og af det påstævnte beløb fra den 1. oktober 1991 til betaling sker.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen er i medfør af retsplejelovens § 366 a, stk. 2, affattet uden fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen angår et krav om tilbagebetaling af ambi indbetalt i perioden 1988 til 1991.

Sagsfremstilling:
Sagsøger driver forlagsvirksomhed. Sagsøger havde i ambiperioden 22 nyudgivelser om året. som boghandlerne var forpligtet til at følge. Sagsøger havde mulighed for at hæve prisen, men havde ikke mulighed for at nedsætte prisen, før bogen nogle år efter udgivelsen eventuelt kom på udsalg. I praksis blev priserne ikke hævet.

Priserne blev fastsat for et år ad gangen. Priserne blev anført i et årligt bogkatalog.

Der er fremlagt opgørelse over de bøger sagsøger udgav i 1987 og før, og som i 1988, efter indførelsen af ambi, blev solgt til uændrede priser. Det drejer som om 49 titler med et salg på i alt kr. 3.918.148,66 i 1988 (bilag 24).

Af årsregnskabet for 1988 fremgår det af revisionspåtegningen bl.a. at:

"omsætningen i udgivelsesåret andrager 55% af det samlede oplag og herefter 5% om året i de efterfølgende 4 år, hvorefter omsætningen falder til en minimal størrelse over de følgende 10 - 15 år."

Kammeradvokaten v/Pia Mondrup Pedersen har som advokat for sagsøgte i skrivelse af 11. november 1999 til sagsøgers advokat, advokat Hugo Berthelsen opfordret sagsøger til at foretage en opdeling af sagsøgers omsætning i ambiperioden i omsætning med bøger prisfastsat før ambien blev en kendt omkostningsfaktor den 9. december 1987 og omsætning med bøger, hvor salget heraf først startede i ambiperioden (bilag C).

Ved skrivelse af 10. december 1997 afviste Told- og Skattestyrelsen sagsøgers krav om tilbagebetaling af ambi under henvisning til, at sagsøger havde opereret på et marked med fri prisdannelse og til, at sagsøgers konkurrencesituation ikke var blevet "ikke uvæsentligt forringet" som følge af omlægningen fra arbejdsgiverafgifter til ambi.

Sagsøgers krav er opgjort som betalt ambi med fradrag af sparede arbejdsgiverafgifter.

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøger og af dennes søn, B.

Sagsøger

har bl.a. forklaret, at hendes ægtefælle startede forlaget i 1941. 1 1992 blev hun ansat som daglig medarbejder. Hvis et manuskript antages, regner sagsøger på, hvad bogen skal koste ude i forretningerne, og det vurderes, hvor mange eksemplarer der skal trykkes. Fra udsalgsprisen regnes der baglæns for at finde ud af, hvor meget der bliver til sagsøger. Beregningerne tager således deres udgangspunkt i udsalgsprisen. Til beregningerne anvendtes der i ambiperioden et fortrykt skema, hvor alle udgifter var medtaget. Det blev beregnet, hvor mange bøger der skulle sælges før udgifterne var dækket. Sælgerne opsøger en stor del af de danske boghandlere, hvor der bliver optaget bindende forhåndsordre. Ordresedlerne sendes til Danske Boghandleres Distributionsanstalt, der sender bøgerne ud. Sagsøger er forpligtet til at lade alt salg gå gennem denne distributør. Når en bog var udgivet, blev prisen normalt ikke sat op efterfølgende. Det er dog sket i enkelte tilfælde i forbindelse med udsendelsen af nyt oplag, hvis trykkeomkostningerne var steget kraftigt. Af 22 udgivelser på et år, er det alene 4 eller 5 der sælger godt. En stor del af bøgerne i de andre udgivelser bliver solgt på udsalg eller ender i papirmøllen. Det er en betydelig udgift at have bøger liggende på lager hos Danske Boghandleres Distributionsanstalt. På bogmesser søger sagsøger at finde udenlandsk litteratur, der kan oversættes og udgives i Danmark. Sagsøger sørgede selv for trykningen af den oversatte skønlitteratur, medens udgiverne af fagbøger kræver selv at stå for trykningen. Udsalgspriserne beregnes på samme måde som ved danske bøger. Ca. halvdelen af udgivelserne er udenlandske bøger, der er oversat.

B

 har bl.a. forklaret, at han har været ansat i forlaget siden 1994. Han har egen edb-virksomhed ved siden af. Han deltager også i udarbejdelsen af kalkulationerne, og han kan bekræfte sagsøgers forklaring om, hvordan udsalgsprisen beregnes. Omsætningen svinger meget fra år til år. Der skete stort set ikke prisstigninger i ambiperioden. En undtagelse er bogen "1000 ord", hvor prisen blev sat op i forbindelse med udgivelsen af nyt oplag, hvilket skyldtes stigninger i trykkeomkostningerne. Bogen blev trykt i England, og kursen på engelske pund var steget kraftigt.

Sagsøger

har til støtte for påstanden bl.a. anført, at i henhold til lov nr. 389 af 20. maj 1992 skal Statskassen tilbagebetale de ulovligt opkrævede arbejdsmarkedsbidrag, dog med fradrag af sparede arbejdsgiverafgifter, med mindre sagsøgte kan godtgøre, at ambien er væltet over på det efterfølgende omsætningsled. I forlagsbranchen foretager forlaget en "omvendt kalkulation", der har været foretaget på nøjagtig samme måde før, under og efter ambien, og som udelukker, at sagsøger har indregnet ambien i sine kalkulationer. Udgangspunktet for kalkulationen er den pris, som sagsøger regner med, bogen vil kunne sælges for i boghandlen, og i denne fratrækkes moms, boghandlerrabat, forlagsomkostninger og forfatterhonorar, hvorefter der fremkommer en bruttoavance, der med fradrag af produktionsomkostningerne giver nettoavancen. Priserne er fastsat ud fra et salgspsykologisk synspunkt f.eks. kr. 88, kr. 98, kr. 128, kr. 198, kr. 248 o.s.v. Gennem det fremlagte materiale er det godtgjort, at der ikke er sket prisstigninger på bøger fra samme oplag. Kun tilfælde af en ekstraordinær forøgelse af trykudgifterne vil medføre en prisforhøjelse ved udgivelsen af et nyt oplag, da forlaget så vidt muligt vil holde de priser, der står i kataloget.

Sagsøgte

har til støtte for påstanden bl.a. anført, at sagsøger ikke har krav på tilbagebetaling af ambi, da sagsøger har overvæltet ambien på næste omsætningled, hvorfor en tilbagebetaling vil medføre en ugrundet berigelse af sagsøger. Sagsøger har opereret på et marked med fri prisdannelse, hvor alle forlag blev belastet af ambi på samme måde, hvorfor ambien er overvæltet på det senere omsætningsled, og sagsøger har ikke fået forringet sin konkurrencesituation. Det forhold, at sagsøger har foretaget sine priskalkulationer ved først at fastsætte salgsprisen og derfra regne baglæns, hvilket er almindeligt forekommende, ændrer ikke på, at ambien er overvæltet, da det netop er sagsøger selv, der frit har fastsat den salgspris, der skulle anvendes. Sagsøger afsatte alene produkter til momsregistrerede aftagere, der har kunnet fradrage ambien i den enkelte virksomheds ambiregnskab, hvorfor ambi også af denne grund må anses for overvæltet. De af sagsøger fremlagte priskalkulationer dokumenterer ikke, at ambi ikke er indgået i priserne. Sagsøger har trods talrige opfordringer ikke - udover for 1988 - fremlagt opgørelser over, hvor mange bøger omsat i ambiperioden, der var prissat forud for 1988.

Af revisionspåtegningen i årsregnskabet for 1988 fremgår, at 55% af omsætningen sker i udgivelsesåret og 5% de følgende 4 år.

Omsætningen i 1988 giver under ingen omstændigheder krav på tilbagebetaling, da der skal ske fradrag for de fulde sparede arbejdsgiverafgifter for hele ambiperioden, samt foretages fradrag for den besparelse, sagsøger opnåede ved ikke at betale ambi i 4. kvartal 1991. Omsætningen med bøger prisfastsat i 1987, jf. bilag 24, udgjorde 64,5% af omsætningen i 1988, svarende til en ambi på kr. 42.783,50. Fratrukket de sparede arbejdsgiverafgifter på kr. 55.420 og besparelsen for sagsøger ved, at der ikke blev opkrævet ambi for 4. kvartal 1991 på kr. 22.386, giver dette en besparelse for sagsøger på kr. 35.022,50, og altså intet krav på tilbagebetaling. I Øvrigt henvises til Østre Landsrets dom af 15. marts 2000 i sagen, Laserdisken mod Skatteministeriet.

Retten skal udtale:
Det er under sagen ubestridt, at opkrævning af ambi var i strid med artikel 33 i Rådets 6. momsdirektiv, og at sagsøger derfor har krav på tilbagebetaling, med mindre ambien må anses for overvæltet til næste omsætningsled, og en tilbagebetaling således vil medføre en ugrundet berigelse for sagsøger. Det er videre ubestridt, at tilbagebetaling alene kan ske med fradrag af besparelser i forbindelse med afskaffelsen af en række arbejdsgiverafgifter.

På baggrund af Højesteretsdommene af 15. marts 1994 i Denkavit-sagen og Bose-sagen, samt Højesterets dom af 18. juli 1997 i Monsanto-Searle-sagen lægges det til grund, at ambi på et marked med fri prisdannelse ud fra en isoleret betragtning i almindelighed vil blive overvæltet fuldt ud på senere omsætningled på samme måde som moms. Det fremgår videre af dommene, at en stillingtagen til, hvorvidt den enkelte virksomhed må antages at have overvæltet ambibeløb på sine aftagere, ikke kan ses med udgangspunkt alene i en isoleret betragtning af ambiens virkninger, idet det tillige må indgå i vurderingen, på hvilken måde omlægningen som helhed påvirkede virksomhedens konkurrencesituation.

Sagsøger drev forlagsvirksomhed i konkurrence med andre danske forlagsvirksomheder. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om konkurrenceforholdene på det danske marked.

Sagsøger fastsatte selv udsalgspriserne. Det lægges til grund, at sagsøger har haft afgørende indflydelse på fastsættelsen af disse priser, der er blevet fastsat ud fra de aktuelle konkurrenceforhold.

Sagsøgers udgivelser fra 1987 og før er blevet prissat inden ambien blev en kendt omkostningsfaktor. I det omfang disse bøger er solgt i ambiperioden til uændrede priser, findes sagsøger ikke at have overvæltet ambien vedrørende denne del af omsætningen på aftagerne.

Vedrørende sagsøgers omsætning af bøger udgivet og prisfastsat i ambiperioden, findes bøgerne at være afsat på et marked, hvor sagsøger havde plads til at indregne ambien i priserne, og afgiftens momslignende karakter må tillægges en så betydelig vægt, at det anses for godtgjort, at sagsøger har overvæltet ambien vedrørende denne del af omsætningen til næste omsætningsled, og at tilbagebetaling vil medføre en ugrundet berigelse for sagsøger.

Vedrørende bøger prissat i 1987 og tidligere forligger der vedrørende omsætningen i ambiperioden alene oplysninger for omsætningen i 1988. Sagsøgte har i bilag C opfordret sagsøger til at oplyse om omsætningen i ambiperioden af bøger prisfastsat før ambien blev en kendt omkostningsfaktor den 9. december 1987. Ambibeløbet er af sagsøgte opgjort til kr. 42.783,50. Der foreligger ikke oplysninger om omsætningen af den omhandlede type bøger i den resterende del af ambiperioden. Sagsøger ligger inde med oplysningerne, og det må komme sagsøger til skade, at sagsøger ikke har opfyldt sagsøgtes provokation anført i bilag C. På denne baggrund har sagsøger krav på tilbagebetaling af ambi betalt i 1988 af omsætning vedrørende bøger udgivet i 1987 og tidligere. Tilbagebetaling kan alene ske med fradrag af sparede arbejdsgiverafgifter, der i dette tilfælde overstiger sagsøgers indbetaling. Sagsøger har således ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb. På denne baggrund frifindes sagsøgte for den af sagsøger nedlagte påstand.

Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
Sagsøgte, Skatteministeriet, Departementet, frifindes for den af sagsøger, X Forlag V/A, nedlagte påstand. Inden 14 dage betaler sagsøger til sagsøgte kr. 20.000 i sagsomkostninger.