A-indkomst Overførselsindkomster er A-indkomst efter KSL bek. § 18, jf. KSL § 43, stk. 2.

AM-bidrag For personer er princippet i AMBL, at der pålægges et AM-bidrag af deres samlede indkomster med tilknytning til arbejdsmarkedet og af indkomst fra visse erhvervsmæssige aktiviteter. Det vil sige, at de overordnede kriterier for afgrænsningen af hvilke indkomster, der er omfattet af bidragspligten efter AMBL, er om indkomsten er vederlag for beskæftigelse i et ansættelsesforhold, personligt arbejde, selvstændig erhvervsvirksomhed eller stammer fra lignende erhvervs- og arbejdsrelaterede forhold.

Modsætningsvis omfatter loven således ikke modtagere af indkomster udenfor sådanne beskæftigelses- og erhvervsforhold, uanset om disse indkomster er indkomstskattepligtige eller ej. Dette gælder således offentlige overførselsindkomster, herunder folke- og førtidspension, dagpenge ved ledighed, sygdom og barsel m.fl., egentlige godtgørelser og erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsskader, erhvervsevnetab mv., herunder erstatninger efter erstatningsansvarsloven og lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, der udbetales fra et forsikringsselskab eller andre til dækning af indkomsttab for skadelidte, der altså ikke skal medregnes i bidragsgrundlaget efter AMBL.

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder dog, at sådanne overførselsindkomster m.fl. hidtil har indgået  i bidragsgrundlaget i det omfang, indkomsterne skal medregnes til virksomhedsindkomsten og ved opgørelse af det virksomhedsoverskud, der er personlig indkomst for den selvstændige, jf. AMBL §§ 4 og 5 . I SKM2003.416.ØLR har landsretten imidlertid fastslået, at der ikke skal betales AM-bidrag af sygedagpenge, der udbetales til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen. Der er udsendt et genoptagelsescirkulære, (tidligere TSS-cirkulære 2004-23). Der er heri taget stilling til dommens rækkevidde, herunder vedrørende personkreds og andre lignende overførselsindkomster, se nærmere afsnit B.1.2.1.1. Se endvidere SKM2005.18.TSS om fortolkningsbidrag til TSS-cirkulære 2004-23. Se endelig SKM2005.231.TSS om stillingtagen til andre indkomstarter omfattet af genoptagelsescirkulæret.

Skattefri ydelser Visse ydelser er skattefri med hjemmel i LL § 7, nr. 9. Det drejer sig hovedsagligt om ydelser omfattet af sociallovgivningen og som udbetales af offentlige myndigheder og institutioner til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren.