Rfo. 918/83 art. 29-31Der skal ikke betales told af varer, som sendes fra en privatperson i et ikke-EU-land til en anden privatperson i EU, når der er tale om indførsel  uden erhvervsmæssig karakter.

Som indførsel uden erhvervsmæssig karakter anses forsendelser, der:

  1. finder sted lejlighedsvis,
  2. udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed,  
  3. sendes til modtageren uden nogen form for betaling.

BetingelseToldfritagelsen er betinget af, at forsendelsen kun indeholder varer til en samlet egenværdi, der ikke overstiger 150 EUR (ca. 1.150 kr), idet den ændrede art. 27 til Rfo. 918/83 i Rfo. 274/2008 anvendes fra 1. december 2008.

Overstiger den samlede værdi af flere varer pr. forsendelse 150 EUR, indrømmes der fritagelse op til dette beløb for de varer, som, hvis de blev indført særskilt, kunne komme ind under den nævnte fritagelse, dog således, at opdeling af en enkelt vares værdi ikke kan finde sted.

Eksempel

Det betyder, at hvis en forsendelse indeholder to varer til en værdi af henholdsvis 120 EUR og 75 EUR, kan kun én af varerne indføres told- og afgiftsfrit, da værdien af den anden vare ikke kan opdeles. Hvis værdierne af de enkelte varer i forsendelsen ikke kan skelnes fra hinanden, betales told af hele forsendelsens værdi.

Toldfritagelsen omfatter også tobaksvarer, spiritus, hedvin, bordvin samt parfume og toiletvand. Dog er fritagelsen begrænset til følgende mængde pr. forsendelse:

For postforsendelser kan der gives toldfritagelse uden fortoldning, hvis værdien ifølge postforsendelsens grønne etiket eller tolddeklaration skønnes rigtig og ikke overstiger 150 EUR.

For andre forsendelser kan der gives toldfritagelse uden afgivelse af fortoldningsangivelse, hvis værdien ifølge forsendelsesdokumenter, prisangivelser på varerne eller lignende skønnes rigtig og ikke overstiger 150 EUR.

Enhedstoldsats

Ved beregning af tolden for forsendelser, der er sendt fra en privatperson i et ikke-EU-land til en anden privatperson i EU, og som indeholder varer til en samlet værdi, der overstiger 150 euro (ca. 1.150 kr.), anvendes en enhedstoldsats på 2,5 %.

Betingelser for anvendelse af enhedstoldsatsen:

  • at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter og
  • at værdien ikke overstiger 700 EUR (ca. 5.250 kr.)

Enhedstoldsatsen gælder ikke for tobaksvarer.

Der kan ved toldbehandlingen anmodes om, at varerne fortoldes efter den gældende toldsats i toldtariffen.

Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Forsendelsens samlede værdi må dog ikke overstige 360 kr. Hvis forsendelsen indeholder varer til en værdi, der overstiger dette beløb, er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelse.

Der gives heller ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

PunktafgifterSe indledningen D.4.