I mange af præferenceaftalerne er der i oprindelsesprotokollerne indsat bestemmelser om, at materialer med oprindelse i andre af aftalelandene ikke skal opfylde protokollens oprindelseskriterier om tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning.

Denne mulighed for, at f.eks. visse ikke-EU-materialer oprindelsesmæssigt kan anvendes på lige fod med EU-materialer ved produktionen i EU/aftalelandene kaldes kumulation.

Kumulation kan generelt beskrives som en mulighed for, inden for et bestemt land eller gruppe af lande - afhængig af præferenceaftalernes udformning - at kunne arbejde videre på materialer med eller uden oprindelse hos den anden/de andre aftalepartnere.

En forudsætning for at kumulation kan anvendes er dog, at der i de lande, hvis varer er omfattet af kumulationen, findes identiske oprindelsesregler. Dette er et forhold, man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med kumulation, der involverer mere end 2 lande.

Der findes følgende former for kumulation i præferencesamhandelen mellem EU og dets aftalepartnere:

  • Bilateral kumulation  
  • Diagonal kumulation- også kaldet multilateral kumulation
  • Pan-europæisk kumulation  
  • Regional kumulation  
  • Fuld kumulation

Bilateral kumulationVed bilateral kumulation forstås, at EU og aftalelandet kan bygge videre på hinandens materialer med oprindelse. Dvs. at der i aftalepartneren kan arbejdes videre med materialer med oprindelse i EU og omvendt. Materialerne behøver ved videreforarbejdningen i EU eller aftalelandet, ikke at opfylde oprindelseskriteriet om tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning dér, idet den forarbejdning, der fandt sted i det andet land tæller med i opgørelsen af, hvor varen får oprindelse. Det kan således alligevel være muligt at udstede oprindelsesbevis ved eksport til det andet aftaleland.

 

I den bilaterale kumulation er det således alene råvarer, komponenter mv., der allerede ved udførslen fra EU eller det pågældende land har erhvervet oprindelsesstatus efter reglerne for den pågældende råvare eller komponent, der kan indgå i kumulation ved den videre forarbejdning i importlandet/EU.

Eksempel:

Et stof, toldtarifposition 5111.11, væves i Israel af indførte uldfibre og opfylder dermed oprindelsesreglen for stof. Varen har således oprindelse. Stoffet indføres til EU, og forarbejdes til konfektion, toldtarifposition 6204, der herefter sendes til Israel.

Efter oprindelsesreglen for konfektion skal fremstillingen heraf ske med udgangspunkt i garn. Dette krav opfyldes ikke ved forarbejdningen i EU, men da stoffet er fremstillet af fibre i Israel, har stoffet ved indførsel til EU allerede oprindelse, som der kan bygges videre på.

Konfektionen, der eksporteres fra EU til Israel, har således oprindelse, og der kan udstedes et varecertifikat EUR.1 for varen ved udførsel til Israel.

Materialer uden oprindelse i EU eller aftalelandet betragtes altid som materialer uden oprindelse og skal derfor opfylde de betingelser for varer uden oprindelse som er anført i aftalen, dvs. positionsskifte, tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning osv.

Der er f.eks. adgang til bilateral kumulation i EFs aftaler med Færøerne, visse Middelhavslande f.eks. Israel, Republikken Kroatien, Republikken Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og PLO.

Diagonal kumulationVed diagonal kumulation forstås, at EU og en række aftalepartnere kan bygge videre på hinandens materialer med oprindelse forudsat, at alle de involverede lande har identiske oprindelsesregler. Ved færdigvarens videreforarbejdning i EU/aftalelandene behøver materialer fra EU/aftalelandene, derfor ikke at opfylde kravene til tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning for, at der kan udstedes oprindelsesbevis ved eksport til de øvrige aftalelande.

 
Eksempel:

Frugt tilhørende Toldtariffens kap. 6, der er fuldt ud fremstillet i Egypten, dvs. med oprindelse, sendes til Jordan, hvor de kommes på dåser; dette er en såkaldt utilstrækkelig proces. På grund af muligheden for diagonal kumulation mellem de to lande, kan dåserne med frugt eksporteres til EU med et udstedt varecertifikat EUR.1

Der er f.eks. adgang til diagonal kumulation i EFs aftaler med Machrek-landene, dvs. Egypten, Jordan, Libanon og Syrien.

Pan-europæisk kumulationDen pan-europæiske kumulation, som kumulationen mellem EU, EØS, Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet populært kaldes, er en form for diagonal kumulation, der har fået sit navn, fordi den omfatter stort set hele Europa. Der kan således arbejdes videre på materialer, der allerede har opnået oprindelse.

En forudsætning for at anvende den pan-europæiske kumulation er, at de lande, hvis varer indgår i kumulationen, har identiske oprindelsesregler. Hvis der i produktionen af en færdigvare i land X anvendes varer med oprindelse i land Y, og færdigvaren skal eksporteres til land Z, skal der således være indgået aftaler med identiske oprindelsesregler mellem såvel land X og land Y, som mellem land Y og land Z, og mellem land X og land Z.

Hvorvidt landene har indgået de fornødne aftaler offentliggøres af EU-Kommissionen i EU-Tidende, C-serien.

Som udgangspunkt vil færdigvaren få oprindelse i det land, hvor den sidste  bearbejdning finder sted, forudsat at denne bearbejdning er mere omfattende end de i aftalerne anførte utilstrækkelige bearbejdninger.

Eksempel:  

Vævet uldstof (toldtarifposition 51.12) med oprindelse i EU og foerstof (toldtarifpostion 54.07) med oprindelse i Schweiz importeres til Tyrkiet, hvor de indgår i produktion af jakkesæt (toldtarifpostion 62.03).

Den sidste bearbejdning finder således sted i Tyrkiet; denne bearbejdning er mere end en utilstrækkelig bearbejdning, hvorfor jakkesættet får tyrkisk oprindelse.

Hvis den sidste bearbejdning ikke går ud over en utilstrækkelig bearbejdning, får varen i stedet oprindelse i det land, der stå for den største værdi i færdigvaren.

Eksempel:

Forskellige dele af et jakkesæt pakkes i Tyrkiet; pakkeomkostningerne er 2 kr. Bukser og vest har oprindelse i Schweiz; de har en samlet værdi på 180 kr. Jakken, der har oprindelse i EU, har en værdi på 100 kr. Den samlede værdi (prisen ab fabrik) af det pakkede jakkesæt er 330 kr.

Den pakning, der finder sted i Tyrkiet overgår ikke en utilstrækkelig bearbejdning, hvorfor man for at bestemme jakkesættets oprindelse må se på værdien af inputtet fra de involverede lande.

Værditilvæksten i Tyrkiet er (330 - 180  - 100 )kr. = 50 kr. (inkl. de 2 kr. i pakkeomkostninger). Dvs. at Tyrkiet står for 50 kr.

Schweiz står for en værdi på 180 kr., mens EU står for 100 kr.

Det færdigpakkede jakkesæt får oprindelse i det land, der står for den største værdi - dvs. Schweiz.

Hvis der ikke i eksportlandet foretages nogen bearbejdning beholder varen den oprindelse den havde, da den blev importeret til dette land.

Eksempel:

Et tæppe, med oprindelse i EU eksporteres til Schweiz. Herfra eksporteres det - uden at der er gjort noget ved det - videre til Tyrkiet 2 år efter. Tæppet ændrer ikke oprindelse og har derfor stadig oprindelse i EU ved eksporten til Tyrkiet.

Pan-Euro-Med-kumulationSvarer til den pan-europæiske kumulation - blot udvidet med Middelhavslandene og Færøerne.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstedes oprindelsesdokumentation for disse varer.

Regional kumulationVed regional kumulation forstås, at en række lande inden for en regional sammenslutning kan arbejde videre på hinandens varer med oprindelse.  

Denne type kumulation svarer stort set til diagonal kumulation. Dog kan der her ikke ske kumulation mellem landene i sammenslutningen og EU. Se dog undtagelsen beskrevet i afsnit C.2.1.8.2 - den såkaldte donorland-ordning i GSP-systemet. 

Færdigvaren får oprindelse i det land, hvor den sidste forarbejdning finder sted, forudsat at der i dette land er sket den største værditilvækst og der er sket mere end utilstrækkelig behandling i dette land. Ellers har færdigvaren oprindelse i det land, hvor den største værditilvækst er sket.

 

Eksempel:

Et materiale med oprindelse i Malaysia indføres til Singapore og bliver pakket i mindre enheder. Disse eksporteres derefter til EU, med oprindelsescertifikat Form A. Malaysia vil stå opført som oprindelsesland, idet den forarbejdning, der sker i Singapore henføres til listen af utilstrækkelige forarbejdninger.

Fuld kumulationI modsætning til bilateral kumulation, diagonal kumulation og regional kumulation, hvor der kun kan bygges videre på materialer med oprindelse i et bestemt land eller område, betyder fuld kumulation, at der kan bygges videre på alle materialer, dvs. også materialer, der endnu ikke har opnået oprindelse i et bestemt land/område. En eventuel oprindelse opnås først ved videreforarbejdningen i EU/ det område/land med hvilke EF har indgået aftale.

 

Alle forarbejdninger af råvaren, som foretages inden for aftalelandene medregnes således, når det skal afgøres, om den færdige vare er bearbejdet/forarbejdet tilstrækkelig til at opfylde oprindelsesreglerne. Fuld kumulation anvendes f.eks. i EF´s præferenceaftaler med Algeriet, Marokko og Tunesien (Magreb-landene) og i EØS-aftalen, dvs. EFTA-landene med undtagelse af Schweiz.

Eksempel:

Et stof, toldtarifposition 5111, væves i EU af indført garn og opfylder dermed ikke oprindelsesreglen for stof. Stoffet har således ikke oprindelse i EU. Stoffet udføres til Marokko og videreforarbejdes til konfektion, toldtarifposition 6204, der sendes til Algeriet. Efter oprindelsesreglen for konfektion skal fremstillingen ske med udgangspunkt i garn.

Dette krav opfyldes ikke ved forarbejdningen i Marokko, men da stoffet er fremstillet af garn i EU, kan man ved sammenlægning af bearbejdningerne i EU og Marokko opfylde oprindelsesreglen for konfektion til Algeriet.

Da stoffet ved udførsel fra EU til Marokko ikke har oprindelsesstatus, kan der for denne handel ikke udfærdiges et varecertifikat EUR.1, men leverandøren i EU kan udfærdige en leverandørerklæring for råvarer/halvfabrikata, som ikke har opnået oprindelse. For den konfektionerede vare, der eksporteres fra Marokko til Algeriet, kan udstedes et varecertifikat EUR.1.

LeverandørerklæringerVed anvendelse af kumulationsreglerne skal fremstillingsvirksomheden kunne dokumentere sine udgangsmaterialers oprindelsesstatus enten gennem det ved indfortoldningen fremlagte oprindelsesdokument, eller, hvis der er tale om udgangsmaterialer fra andre EU-leverandører/EØS-leverandører eller leverandører indenfor Magreb-landene eller Tyrkiet, gennem en af leverandøren udstedt leverandørerklæring, der dokumenterer varens fremstillingstrin, se afsnit C.2.1.11.4.

Alt efter hvilket aftaleområde samhandelen foregår inden for, har leverandørerklæringerne forskellig ordlyd.