TK art. 21, stk. 1 De toldlempelser, som visse varer kan være omfattet af på grund af deres særlige anvendelsesformål, er undergivet betingelser, der fastsættes efter reglerne i GB.

TK art. 82, stk. 1 Overgår varer til fri omsætning, til nedsat importafgift eller nul-importafgift på grund af deres anvendelse til særlige formål, forbliver de under toldtilsyn. Toldtilsynet ophører, når de betingelser, der gælder for indrømmelse af nedsat afgift eller nulafgift, ikke længere finder anvendelse, når varerne udføres eller tilintetgøres, eller når det mod betaling af de skyldige afgifter tillades at anvende varerne til andre formål end dem, der er fastsat for anvendelse af nedsat importafgift eller nul-importafgift.

GB art. 291-300 Varer, som kan omfattes af denne ordning, er af en sådan art, at de også umiddelbart kan anvendes til et almindeligt formål.

Eksempelvis er talg af hornkvæg, som anvendes til fremstilling af levnedsmidler p.t. toldpligtig med 3,2 %, men skal man anvende den samme vare til anden industriel brug, er der mulighed for toldfri indførsel under ordningen for særligt anvendelsesformål, end-use.

GB art. 292, stk. 1 Varers overgang til fri omsætning under end-use ordningen er genstand for toldtilsyn med det særlige anvendelsesformål og derfor betinget af, at importøren eller modtageren af varerne er i besiddelse af en skriftlig bevilling. Den udstedes her i landet af told- og skatteforvaltningen efter skriftlig ansøgning.

GB art. 292, stk. 2 Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvilket fremgår af GB bilag 67:
 • ansøgerens navn, adresse og CVR-nummer
 • stedet hvor ansøgerens handels-, skatte- eller andre regnskabspapirer eller data, som føres på dennes vegne, befinder sig
 • typen af bogholderi i form af specifikke oplysninger om det anvendte system
 • ønsket gyldighedsperiode med specifik dato for bevillingens ikrafttræden samt anvendelsesfrist, dvs. den nødvendige frist for varernes anvendelse til det foreskrevne formål eller overdragelse til en anden bevillingshaver
 • varekode, handelsbetegnelse og/eller teknisk beskrivelse samt anslået mængde og værdi for de varer, der ønskes omfattet af bevillingen; vedrører ansøgningen varer til visse skibe, bore- og produktionsplatforme, civile luftfartøjer eller visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer, anføres f.eks. "civile luftfartøjer og dele dertil i bestemmelserne til KN, jf. afsnit II, pkt. B".
 • varekode, handelsbetegnelse og/eller teknisk beskrivelse samt den anslåede udbyttesats
 • det planlagte anvendelsesformål og det/de steder, hvor varerne vil blive genstand for anvendelsen samt navn, adresse og funktion for andre involverede erhvervsdrivende, hvis ikke ansøgeren gennemfører samtlige funktioner
 • modtageren, hvis det påtænkes at overdrage rettigheder og pligter til en anden bevillingshaver
 • anvendelse af en forenklet fremgangsmåde for angivelse til fortoldning
 • anvendelse af en forenklet fremgangsmåde ved overdragelse af varer mellem to bevillingshavere i Danmark.
Udbyttesats Udbyttesatsen er et udtryk for den mængde produkter, der fremkommer ved behandling eller forarbejdning af en given mængde indførselsvarer. Den anslåede udbyttesats eller hvordan satsen vil blive beregnet skal fremgå af ansøgningen. Omfatter ansøgningen mere end en behandlings- eller forarbejdningsproces og/eller indførselsvare, skal satsen oplyses for hver enkelt proces/vare.

GB art. 293, stk. 1 Bevilling til ordningen kan udstedes:
 1. Til personer, der er etableret i EU
 2. Når varerne anvendes i overensstemmelse med det foreskrevne særlige formål eller overdrages efter reglerne herom til en anden bevillingshaver med en tilsvarende bevilling
 3. Når der sikres effektivt toldtilsyn og de administrative foranstaltninger står i rimeligt forhold til de økonomiske behov.
Enhedsbevilling GB art. 292, stk. 5 Hvis en bevilling skal have gyldighed i flere medlemsstater, fordi forarbejdning eller transport af varer under end-use ordningen involverer andre medlemsstater, kan der udstedes en enhedsbevilling. Ansøgning om enhedsbevilling indgives til told- og skatteforvaltningen i hvis distrikt ansøgerens hovedbogholderi føres og hvor mindst nogle af transaktionerne gennemføres. I andre tilfælde indgives ansøgning til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varerne skal anvendes til det foreskrevne formål.

Fremgangsmåden mv. ved behandling af en ansøgning om enhedsbevilling er som beskrevet for enhedsbevillinger til forædling mv., se afsnit A.19.3.

Forenklet bevillingsudstedelse GB art. 292, stk. 3 Skal indførselsvarerne udelukkende anvendes til det særlige anvendelsesformål i Danmark, er der i visse tilfælde mulighed for forenklet bevillingsudstedelse. Dette gælder, hvis varen anvendes til det særlige formål umiddelbart efter fortoldningen, f.eks. ved indførsel af en enkelt flyvemaskine eller en motor til en flyvemaskine.

I sådanne situationer betragtes fortoldningsangivelsen, se toldvejledningens bilag 5, som en ansøgning om bevilling. Ud over de sædvanlige oplysninger skal fortoldningsangivelsens rubrik 44 eller en særlig specifikation indeholde følgende oplysninger:
 • navn og adresse på bevillingsansøgeren eller forarbejderen
 • det særlige anvendelsesformål
 • teknisk beskrivelse af varerne, de produkter, der fremkommer ved den særlige anvendelse, samt midler til at identificere varerne
 • anslået udbyttesats eller metode, efter hvilken denne sats beregnes
 • den påregnede frist for anvendelse af varerne til det særlige formål
 • det sted, hvor varerne skal anvendes til det særlige formål.

Den forenklede bevillingsudstedelse kan kun anvendes ved fuldstændig ekspresfortoldning eller ved standard fortoldning.

Gyldighedsperiode GB art. 293, stk. 4 En bevilling tillægges gyldighed fra udstedelsesdatoen eller enhver senere ansøgt dato. Gyldighedsperioden kan normalt ikke overstige 3 år. For varer omfattet af periodevise autonome toldkontingenter, se afsnit A.10.1.4.2, f.eks. visse fisk og fiskerivarer, er gyldighedsperioden begrænset til den fastsatte kontingentperiode.

Fornyelse af bevilling GB art. 292, stk. 2 Som hovedregel sker fornyelse af en bevilling efter den normale procedure for bevillingsudstedelse.

Efter bestemmelserne i toldlovgivningen i EU kan fornyelse af en bevilling imidlertid ske blot ved, at ansøgeren skriftligt anmoder om fornyelse eller ændring af en bevilling. Told- og skatteforvaltningen afgør i hvert enkelt tilfælde, om denne fremgangsmåde kan anvendes.

GB art. 294, stk. 2 Ved fornyelse af en bevilling for samme slags transaktioner og varer, kan bevillingen udstedes med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor den oprindelige bevillings gyldighedsperiode udløb.

Tilbagevirkende kraft GB art. 294, stk. 1 og 3 En bevilling kan udstedes med tilbagevirkende kraft. Den tilbagevirkende kraft får almindeligvis virkning på den dato, hvor ansøgningen er indgivet, men kan under ekstraordinære omstændigheder forlænges yderligere, men ikke til over et år før datoen for ansøgningens indgivelse.

Ansøgninger om udstedelse af en bevilling med tilbagevirkende kraft forud for ansøgningsdatoen vil blive vurderet på et individuelt grundlag. Ved vurderingen vil der bl.a. blive lagt vægt på, at ansøgningen ikke er forbundet med forsøg på bedrageri eller åbenbar forsømmelighed, at det af ansøgerens bogholderi fremgår, at alle kravene i forbindelse med ordningen kan anses for at være opfyldt, og at alle nødvendige formaliteter til at bringe transaktionerne i overensstemmelse med reglerne kan opfyldes, om nødvendigt også ugyldiggørelse af angivelsen.

Fortoldning Ved indførsel fra ikke EU-lande eller fraførsel fra toldoplag af varer til end-use ordningen skal bevillingshaveren ved udfyldning af fortoldningsangivelsen, toldvejledningens bilag 5 specielt være opmærksom på følgende rubrikker:

 • rubrik 31 - varebeskrivelsen skal svare til den i bevillingen anførte
 • rubrik 33 - varens 10-cifrede varekode skal svare til den i bevillingen anførte
 • rubrik 37 - procedurekoden for end-use, se toldvejledningens bilag 119
 • rubrik 44 - bevillingens nummer og dato anføres her

Anvendelse i egen virksomhed Bevillingshaveren skal anvende varerne til det foreskrevne formål og skal føre et regnskab, der giver SKAT mulighed for at foretage kontrol.

Frist for anvendelse af varerne til det foreskrevne formål Varerne skal være anvendt til det foreskrevne formål eller videresolgt inden en bestemt frist, som fastsættes af told- og skatteforvaltningen, se under ansøgning. Som hovedregel skal varerne være anvendt inden 1 år efter fortoldningsdatoen, men fristen kan begrænses for letfordærvelige varer. For varer bestemt til fremstilling, reparation mv. af fly, skibe og boreplatforme samt motorer til fremdrift er fristen dog fastsat til 5 år. Den i bevillingen fastsatte frist kan efter anmodning forlænges, hvis varerne ikke er anvendt til det foreskrevne særlige formål inden fristens udløb. 

Overdragelse GB art. 296 Varer under end-use ordningen kan overdrages til en anden virksomhed inden for EU.

Videresalg af varer i ubehandlet eller uforarbejdet stand kan kun ske til virksomheder, der også har bevilling til end-use for samme vare til samme anvendelse. Før afsendelse af varerne er det således bevillingshaverens ansvar at sikre sig, at modtageren har en sådan bevilling.

Modtager i en anden medlemsstat GB art. 296, stk. 2 Afsendelse af overdragne varer til en modtager i en anden medlemsstat skal ske ved anvendelse af et kontroleksemplar T5 i tre eksemplarer, en original og to nummererede kopier, se toldvejledningens bilag 58; der kan anvendes fotokopi af den side i T5-blanketten, der betegnes kontroleksemplarkopi.

Bevillingshaveren skal udfylde kontroleksemplar T5 med følgende oplysninger:

 • i rubrik A - told- og skatteforvaltningens navn og adresse
 • i rubrik 2 - bevillingshaverens navn, adresse og CVR-nummer samt end-use bevillingsnummer
 • i rubrik 8 - modtagerens navn og adresse samt end-use bevillingsnummer
 • i rubrikken "Vigtig" og i rubrik B overstreges teksten
 • i rubrik 31 og 33 - beskrivelse af varerne i den stand, de har på tidspunktet for afsendelsen, antal vareposter samt den varekode, de henhører under
 • i rubrik 38 - varernes nettomasse
 • i rubrik 103 - varernes nettomængde med bogstaver
 • i rubrik 104 - boksen "Anden (præciseres nærmere)" afkrydses og følgende tekst anføres med blokbogstaver: "Særligt anvendelsesformål: Varer for hvilke forpligtelserne overdrages til erhververen (forordning (EØF) nr. 2454/93, artikel 296)"
 • i rubrik 106 - beskatningselementerne for indførselsvarerne, dvs. varekode og toldværdi, fortoldningsangivelsens referencenummer og dato samt told- og skatteforvaltningens navn og adresse.

Efter udfærdigelse af T5-kontroleksemplaret sender bevillingshaveren det komplette sæt til modtageren.

Varemodtageren forsyner handelsdokumentet med dato for varernes modtagelse, hæfter det på sættet af T5-kontroleksemplaret og sender samtlige dokumenter til det toldsted, der har udstedt dennes bevilling. Toldstedet skal også straks underrettes om eventuelt overskydende eller manglende varer, udskiftninger eller andre uregelmæssigheder.

Toldstedet kontrollerer oplysningerne i handelsdokumentet, daterer og stempler rubrik J i originaleksemplaret og rubrik E i de to kopier. Toldstedet beholder kopi nr. 2 og returnerer originaleksemplaret og kopi nr. 1 til varemodtageren.

Varemodtageren beholder kopi nr. 1 til sit regnskab og returnerer originaleksemplaret til bevillingshaveren (vareafsenderen). Sidstnævnte opbevarer det i sit regnskab som dokumentation for, at overdragelse af forpligtelsen har fundet sted.

Overdragelse uden T5 GB art. 296, stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til, at varerne overdrages til modtageren i en anden medlemsstat på et handelsdokument, typisk fakturaen, men uden at anvende T5-blanketten. Tilladelsen gives efter aftale med toldmyndigheden i den anden medlemsstat, hvis det korrekte forløb af transaktionerne sikres.

Handelsedokumentet skal som udgangspunkt indeholde samme oplysninger, som T5 dokumentet. Nedenfor under afsnittet om overdragelse mellem danske bevillingshavere findes en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der som minimum skal gives.

Mellem danske bevillingshavere GB art. 296, stk. 4 Medmindre told- og skatteforvaltningen ved udstedelse af bevillingen har givet tilladelse til overførsel af varer under end-use ordningen efter en forenklet procedure, skal overførsel af varer mellem to bevillingshavere i Danmark finde sted ved anvendelse af T5-kontrolproceduren.

Ved den forenklede overførselsprocedure tillader told- og skatteforvaltningen overførsel af varer mellem to end-use bevillingshavere i Danmark, ved anvendelse af handelsdokument i stedet for T5-proceduren.

Når der skal ske overførsel, skal der udfærdiges tre eksemplarer af fakturaen (1 original og 2 kopier).

Vareafsenderen forsyner den udfærdigede faktura med oplysningen: "Levering i overensstemmelse med modtagerens end-use bevilling, bevillingsnummer ..........". Fakturaen skal indeholde en fuldstændig specifikation af de overdragne varer med anførsel af handelsmæssig betegnelse, varekode, mængde, værdi og fortoldningsangivelsens referencenummer og dato, samt navn og adresse på det skattecenter, hvortil angivelsen er indgivet.

De tre eksemplarer af fakturaen sendes til modtageren. Varemodtageren forsyner fakturaerne med dato for varernes modtagelse og sender fakturaerne til sit kontroltoldsted (skattecenter-told). Skattecentret kontrollerer oplysningerne og giver attest herom på fakturaerne. Skattecentret beholder det ene eksemplar og returnerer de andre til varemodtageren. Varemodtageren beholder det ene eksemplar (til brug i regnskabet) og returnerer det andet til vareafsenderen. Vareafsenderen opbevarer eksemplaret i sit regnskab som dokumentation for, at overdragelse af forpligtelsen har fundet sted.

Det er en betingelse, at begge bevillingshavere har tilladelse til at anvende den samme overførselsprocedure.


Ansøgning
Ansøgningen om end-use bevilling skal indeholde oplysning om navn og adresse for samtlige virksomheder, som skal behandle eller forarbejde varerne på vegne af ansøgeren, og det/de steder, hvor den særlige anvendelse skal finde sted.

På betingelse af accept fra den eller de involverede medlemsstater kan varer overdrages uden toldformaliteter mellem de steder, der er anført i enhedsbevillingen. Det er bevillingshaverens ansvar at føre regnskab med anførsel af, hvor varerne til enhver tid befinder sig, ligesom de involverede virksomheder også skal føre regnskab, der viser hvor varerne er og hvilken forarbejdning de undergår.

GB art. 297 Anvendelse af kontroleksemplar T5 kan på visse betingelser erstattes af et luftfragtbrev ved transport af varer, der - med henblik på vedligeholdelse eller reparation af fly - transporteres af luftfartsselskaber i international trafik.

Afslutning af end-use GB art. 300, stk. 1 Varer forbliver under toldtilsyn fra tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, og indtil de anvendes første gang til det foreskrevne formål. Eksempelvis anses varer, der leveres direkte ombord til udrustning af fartøjer, danske såvel som udenlandske, som anvendt første gang på tidspunktet for varernes levering.

Anvendelsesformålet anses normalt som opfyldt ved varernes første anvendelse til det særlige formål. For varer egnet til gentagen anvendelse og for at hindre eventuelt misbrug af ordningen kan de regionale told- og skattemyndigheder udvide toldtilsynet til en periode på indtil to år regnet fra datoen for varernes første anvendelse. I givet fald vil bevillingen indeholde oplysning herom og bevillingshaveren være nødsaget til i sit regnskab at registrere den nuværende og foregående placering af de pågældende varer i den fastlagte periode.

Toldtilsyn med varer under end-use ordningen ophører endvidere, hvis varerne efter tilladelse fra kontroltoldstedet udføres, tilintetgøres eller anvendes til andet formål end det foreskrevne.

Affald og skrot GB art. 300, stk. 2 Affald og skrot, der fremkommer ved den normale bearbejdning eller forarbejdning af varer, samt svind, der skyldes naturlige årsager, betragtes som varer, der er blevet anvendt til det foreskrevne særlige formål.

Udførsel GB art. 298, stk. 1 - 3 Varer, der er anvendt til nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af visse skibe mv. eller civile luftfartøjer mv. som nævnt i bestemmelserne til KN, afsnit II, punkt A og B, kan udføres som led i afslutning af end-use ordningen.

Udførsel af andre end-use varer kan derimod kun finde sted efter forudgående tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Landbrugsprodukter Vedrører tilladelsen udførsel af landbrugsprodukter skal udførselsangivelsens rubrik 44 eller ethvert andet benyttet dokument indeholde følgende oplysning med blokbogstaver: "Art. 298 i forordning (EØF) nr. 2454/93. Særligt anvendelsesformål: Varer bestemt til udførsel - ingen restitution".

Toldmæssig status Ved udførsel anses varerne for at være ikke-EU-varer fra det tidspunkt, hvor udførselsangivelsen antages. Der kræves således opstart af en T1-forsendelse.

Tilintetgørelse GB art. 298, stk. 1 og kan efter skriftlig ansøgning give tilladelse til tilintetgørelse af varer.

Affald og skrot, som fremkommer ved tilintetgørelsen, anses som ikke-EU-varer og skal derfor angives til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, f.eks. udførsel.

Anvendelse til andet formål GB art. 299 I tilfælde, hvor bevillingshaveren ikke er i stand til at anvende varerne til det særlige anvendelsesformål, kan told- og skatteforvaltningen efter skriftlig ansøgning give tilladelse til, at varerne anvendes til andet formål end det foreskrevne i bevillingen.

Det er en forudsætning, at bevillingshaveren på tilfredsstillende måde kan godtgøre, at varen ikke har kunnet anvendes til det foreskrevne særlige formål af årsager, der ligger uden for bevillingshaverens kontrol, eller som har forbindelse med selve varen.

Gives der tilladelse til anvendelse til andet formål, opstår der toldskyld ved en sådan anvendelse på anden måde end udførsel eller tilintetgørelse.

TK art. 203 og 204 Ved manglende overholdelse af reglerne for end-use, fx. manglende eller mangelfuldt regnskab, manglende dokumentation for overdragelse, udførsel uden tillladelse, m.v., vil der ligeledes skulle betales told- og importafgifter af varen.

TK art. 208 Når der opstår toldskyld iht. art. 203 og 204 i TK for en vare, der er overgået til fri omsætning til nedsat importafgift på grund af dens anvendelse til særlige formål, trækkes det beløb, der er betalt ved overgang til fri omsætning, fra beløbet af den opståede toldskyld.

Tolden beregnes efter den sats, der gælder for tilsvarende ikke-end-use varer på tidspunktet for toldtilsynets ophør.