Det legale grundlagToldkontingentordningerne er optaget i en lang række EU-forordninger og -beslutninger. Det pålægges heri EU-Kommissionen sammen med medlemsstaterne at varetage administrationen af ordningerne.
 
TK art. 20 og GB art. 308Reglerne for forvaltning af toldkontingenter findes i artikel 20, stk. 3, litra d, e og f i toldkodeksen og i artikel 308 a - 308 c i gennemførelsesbestemmelserne.
 
TL § 2 og BKG § 38Bestemmelserne om den danske administration af toldkontingentordningerne fastsættes af skatteministeren med hjemmel i toldlovens § 2.
 
Bestemmelserne er udmøntet i Skatteministeriets bekendtgørelse om toldbehandling, særligt § 38.
 
Oplysning om kontingentordningerne findes i den elektroniske toldtarif.

For så vidt angår autonome toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter, se også A.9.1.