FormålToldkontingent- og importloftordninger har to hovedformål:

  • at begrænse den mængde varer, der kan indføres uden told eller til nedsat told efter en toldpræferenceordning, se afsnit A.8 eller efter en autonom toldsuspensionsordning, se afsnit A.9. Begrænsningen vil normalt være fastsat, fordi der er en vis produktion af de pågældende varer i EU, som man fortsat ønsker at give en toldbeskyttelse samtidig med, at der sikres tilstrækkelige forsyninger til forarbejdningsindustrien i EU .
  • at begrænse indførslen af visse "følsomme varer", f.eks. visse fiskeprodukter, uden betaling af tillægstold til en nærmere fastsat mængde.

Der er også fastsat en række toldkontingenter på baggrund af bilaterale eller multilaterale aftaler om toldfrihed eller toldnedsættelse, der sikrer toldfrihed eller betaling af en nedsat told for en vis mængde varer af en given art.

ToldkontingentordningerEfter toldkontingentordninger kan en vare eller en varegruppe indføres med hel eller delvis toldfritagelse, indtil den samlede indførsel til EU af varen eller varegruppen har nået en nærmere fastsat størrelse. Når et kontingent er opbrugt, bortfalder den toldfordel, der er fastsat i toldkontingentordningen.

Under ordningen anvendes en række begreber, der er nærmere defineret nedenfor:

  • kontingent: den fastsatte mængde eller værdi, der kan indføres med en toldfordel.
  • kontingentperiode: den periode, for hvilken kontingentet er gældende.
  • kontingenttoldsats: den toldsats, der skal anvendes i kontingentperioden; den kan være 0 eller en reduceret toldsats.
  • kontingenttoldbehandling: den særlige procedure for varer, der angives til fortoldning under toldkontingentordninger.
  • kontingentløbenummer: det nummer, der identificerer et givet kontingent. Nummeret skal angives i rubrik 39 i fortoldningsangivelsen.
  • satsdato: datoen, hvor fortoldningsangivelsen antages, og varen overgår til fri omsætning.

Ophør af kontingenttoldbehandling vil fremgå af den elektroniske toldtarif eller kan ses på EU-Kommissionens hjemmeside på Internettet. Adressen er: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_da.htm

ImportloftordningerVed importloftordninger kan adgangen til at indføre en vare eller varegruppe med hel eller delvis toldfritagelse bortfalde, når den samlede indførsel af varen eller varegruppen til hele EU overstiger et bestemt niveau. Dette niveau, der kan være udtrykt i værdi- eller mængdeenheder, kaldes importloftet, og adskiller sig fra toldkontingentordningerne ved, at en overskridelse af loftet ikke automatisk fører til, at tolden bliver genindført.

EU-Kommissionen kan imidlertid på eget initiativ eller efter anmodning fra et medlemsland genindføre tolden ved en forordning, der offentliggøres i EU-tidende, L-serien. Genindførelse af told vil fremgå af den elektroniske toldtarif eller kan ses på EU-Kommissionens hjemmeside på Internettet. Adressen er: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_da.htm

Varer, der er omfattet af importloftordninger, betragtes som mindre følsomme end de, der er omfattet af toldkontingentordninger.