FormålAntidumpingtold og/eller udligningstold kan pålægges varer for at modvirke væsentlig skade for en erhvervsgren i EU på grund af dumping eller subsidiering.

Dumping foreligger, hvis en vares eksportpris ved salg til EU er lavere end hjemmemarkedsprisen eller produktionsomkostningerne for samme vare. I disse situationer kan anvendes antidumpingtold.

Subsidiering foreligger, når der af en stat direkte eller indirekte ydes subsidier til fremstilling, produktion, udførsel eller transport, således at der ved varernes overgang til fri omsætning i EU forvoldes skade. I disse tilfælde anvendes udligningstold.

Antidumpingtold eller udligningstold for konkrete varer iværksættes ved forordninger.

Antidumpingtold eller udligningstold pålægges almindeligvis en bestemt vare fra et eller flere lande, således at tolden er gældende for al import af den pågældende vare fra det/de nævnte lande.

I en del tilfælde giver producentvirksomheder tilsagn om at overholde aftalte salgspriser for konkrete varer. Varer fra disse virksomheder (kaldet "begunstigede virksomheder") fritages derfor fra ordningen eller pålægges en lavere antidumping- eller udligningstold end den almindeligt gældende for varer fra det pågældende land.

Såfremt producent og eksportør ikke er samme virksomhed, skal den eksporterende virksomhed eller importøren godtgøre, at der er tale om varer fremstillet af en begunstiget virksomhed.

Såfremt anvendelse af den reducerede antidumpingtoldsats er betinget af, at producent og eksportør er samme virksomhed, vil dette fremgå af forordningerne om iværksættelse af antidumping- eller udligningstold.

Antidumpingtold eller udligningstold opkræves ud over den sædvanlige told på varerne (f.eks. tarifmæssig told, præferencetold).

Yderligere oplysninger kan desuden findes på denne hjemmeside der er udarbjedet af EU-Kommisionen.

Det legale grundlag Gennemførelse af foranstaltninger til beskyttelse mod dumping og subsidiering er behandlet i GATT (nu WTO) og optaget i artikel VI i Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

I EU findes det legale grundlag i:

  • Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (EFT L nr. 56 af 6. marts 1996), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L nr. 340 af 23. december 2005), om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.
  • Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 (EFT L nr. 288 af 21. oktober 1997) senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr 1973/2002 (EFT L 305 af 7. november 2002), om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.
  • Kommissionens beslutning nr. 2277/96/EKSF af 28. november 1996 (EFT L nr. 308 af 29. november 1996), senest ændret ved Kommissionens beslutning nr. 435/2001/EKSF af 2. marts 2001 (EFT L nr. 63 af 3. marts 2001) om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,
  • Kommissionens beslutning nr. 1889/98/EKSF af 3. september 1998 (EFT L nr. 245 af 3. september 1998) om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,
  • Rådets forordning (EF) nr. 963/2002 (EFT L nr. 149 af 7. juni 2002), om overgangsbestemmelser vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger vedtaget i henhold til Kommissionens beslutning nr. 2277/96/EKSF og nr. 1889/98/EKSF samt undersøgelser, klager og ansøgninger vedrørende antidumping og antisubsidier, der er iværksat i medfør af disse beslutninger, men endnu ikke afsluttet.