Generelt

Efter ca. 40 års beskyttelse af EU's tekstil- og beklædningsindustri blev alle kvoter på import fra medlemmer af verdenshandelsorganisationen WTO ophævet den 1. januar 2005.

 

Der er fortsat kontrol med oprindelsen af tekstilvarer fra alle 3. lande, og der er fortsat kvoter eller forbud for visse tekstiler fra nogle lande af forskellige årsager.

 

Kina: Import af tekstilvarer med oprindelse i Kina er ikke længere undergivet overvågning fra den 1. januar 2009. Det betyder at tekstilvarer, der ankommer til Danmark i 2009, nu kan indføres uden indførselstilladelse. Det gælder også for varer, der er afsendt fra Kina i 2008 og er ankommet til Danmark i 2008 og som først skal indfortoldes i 2009 uanset, at der er udstedt eksporttilladelse fra Kina. Der er fortsat krav om dokumentation af oprindelse.

 

Uzbekistan: Visse kategorier af tekstil- og beklædningsvarer fra Uzbekistan er fortsat undergivet overvågning, dvs. krav om idførselstilladelse.

 

Hviderusland og Nordkorea: For Belaruz (Hviderusland) og Den Demokratiske Folkerepublik Nord (Nordkorea) er der fortsat begrænsninger på importen af tekstil- og beklædningsprodukter. Der skal således søges om tilladelse af import fra disse to lande. Nogle varegrupper er helt forbudt at importere fra Nordkorea.

 

Ordningerne administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

 

Det legale grundlag

Rådets Forordning (EØF) Nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande, med senere ændringer.

 

Rådets Forordning (EØF) Nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning og om ophævelse af forordning (EF) Nr. 518/94, med senere ændringer.

 

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel, med senere ændringer.

 

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1402/2007 af 28. november 2007 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2008 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94.

 

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 502/2008 af 5. juni 2008 om ændring af bilag I, II, og IX til Rådets Forordning Nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande.

 

Rådets Forordning (EF) Nr. 1541/98 af 13. juli 1998 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes.

 

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om opstilling af en liste over tekstilvarer, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet.

 

Dokumentation

Indførselstilladelser

 

Ved indførsel af visse tekstilvarer fra Uzbekistan, Nordkorea og Hviderusland, skal der foreligge en indførselstilladelse (se tillæg 1 til bilag III (s. 66) i forordning 3030/93) samt et oprindelsescertifikat.

 

Indførselstilladelser udstedes af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

 

Oprindelsescertifikater

 

For at forhindre misbrug og fordrejninger i samhandelen har Rådet indført kontrol med oprindelsen af visse tekstilvarer fra alle 3. lande, baseret på et krav om et oprindelsescertifikat (se eksempel i bilag til toldvejledningen) for visse tekstilvarer og en oprindelseserklæring på fakturaen for de øvrige tekstilvarer (se eksempel i bilag 1 til Rådets forordning 1541/98).

 

De kategorier af tekstil- og beklædningsvarer, der er underlagt krav om oprindelsescertifikater eller fakturaerklæringer fra alle tredjelande, er nævnt i forordning 1541/98, når de ikke er undtaget ved forordning 209/2005, dvs. stort set alle tekstilkategorierne, der ikke er nævnt i 209/2005.

Nogle varekategorier er undtaget fra kravet om oprindelsesdokumentation. Undtagelserne kan findes i bilaget til Kommissionens forordning 209/2005.

 

Oprindelsescertifikater skal fremvises for varer opført under gruppe IA, IB, IIA og IIB (for varekoder til grupperne, se bilag 1 til Kommissionens Forordning 502/2008). Øvrige varer skal være ledsaget af en erklæring fra eksportøren eller leverandøren på fakturaen eller, i mangel heraf, på et andet handelsdokument vedrørende de pågældende varer (jf. Rådets forordning 1541/98, artikel 2 og 3).

 

Oprindelsescertifikater udstedes af de pågældende landes egne myndigheder.

 

Vareområde

Kontakt Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk) for yderligere information om hvilke varer, der er restriktioner på.