Dato for udgivelse
23 May 2006 15:13
SKM-nummer
SKM2006.323.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-040623
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri spaltning
Resumé
Der blev anmodet om tilladelse til skattefri grenspaltning med det formål bl.a. at salgsmodne de udspaltede ejendomme. Der blev meddelt tilladelse efter en konkret vurdering.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 A
Fusionsskatteloven § 15 B
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.2

Baggrund

Om X A/S kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør nom. kr. 500.000, hvilken er 100 % ejet af X Holding A/S. X Holding A/S er 100 % ejet af X personligt.

X A/S´ formål er bl.a. at eje og administrere fast ejendom.

Selskabet har over en årrække opkøbt og projektudviklet 6 navngivne ejendomme.

Selskabets regnskabsår er 1. oktober - 30. september.

Om Y ApS kan oplyses, at selskabets anpartskapital udgør nom. kr. 200.000, hvilken er 100 % ejet af Z ApS. Z ApS er 100 % ejet af X personligt.

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom.

Selskabet er for indeværende uden aktivitet.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Ved spaltning af X A/S ønskes 2 ejendomme overdraget til Y ApS. Tilsvarende ønskes en ejendom med tilhørende aktiver og passiver overdraget til Ny A/S, der opstår i forbindelse med spaltningen. De resterede ejendomme med tilhørende aktiver og passiver forbliver således i X A/S, der ikke ophører ved spaltningen.

Det forudsættes, at Y ApS samtidig med spaltningen omdannes til et aktieselskab, og at selskabets aktiekapital i forbindelse hermed forhøjes med nom. kr. 300.000 aktier til i alt kr. 500.000.

Det forudsættes endvidere, at det Ny A/S i forbindelse med spaltningen af X A/S stiftes med en aktiekapital på nominelt kr. 500.000.

Aktionæren i X A/S (X Holding A/S), modtager som vederlag for de aktiver og passiver, der i forbindelse med spaltningen overdrages til henholdsvis et Ny A/S og Y ApS, nom. kr. 500.000 aktier i det Ny A/S og Y ApS. Vederlæggelsen sker således udelukkende i form af aktier i de modtagende selskaber. 

Y ApS har kalenderåret som regnskabsår, hvilket Ny A/S ligeledes vil få. Spaltningsdatoen, den 1. januar 2005, er således sammenfaldende med begyndelsestidspunktet for de modtagende selskabers regnskabsår.

Spaltning vil som anført ovenfor medføre en overdragelse af tre af de i alt seks ejendomme (samt til de pågældende ejendomme hørende aktier og passiver), der ejes af X A/S til de to modtagende selskaber.

De enkelte ejendomme med tilhørende aktiver og passiver udgør i overensstemmelse med praksis selvstændige virksomheder i skattemæssig henseende. Kravet om, at de aktiver og passiver der overdrages til de modtagende selskaber skal udgøre en eller flere selvstændige grene af en virksomhed, er derfor opfyldt, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 3, jf. § 15c, stk. 2. Der henvises herved til Ligningsrådets afgørelse i TfS 1997.661 samt Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer, S.D.3.2.1.

Ny A/S og Y ApS vil efter spaltningen have en egenkapital på henholdsvis ca. kr. 7.600.000 og kr. 16.400.000, hvorfor de to selskaber må anses for at være i stand til at fungere ved egne midler.

Det kan oplyses, at X Holding A/S har stillet kaution for et af Y ApS optaget valutalån. Kautionen vil blive frigivet inden spaltningens vedtagelse.

Ansøger redegør herefter nærmere for formålet med de ønskede spaltninger. Formålet med spaltningerne er overordnet at foretage en opdeling af de ejendomme, der for indeværende ejes af X A/S, dels med henblik på at foretage en hensigtsmæssig opdeling af selskabets samlede aktiviteter og dels med henblik på at forberede et delvist salg af de pågældende ejendomme (salgsmodning). Ved opdelingen opnås endvidere en vis risikospredning.

SKAT, Store Selskaber har efter en gennemgang af ansøgningen bl.a. bedt repræsentanten redegøre for, hvorfor den ansøgte spaltning er valgt frem for et direkte salg af ejendomme.

Hertil har repræsentanten oplyst følgende:

De har anmodet om en redegørelse for, hvorfor den ønskede omstrukturering vælges frem for et direkte salg af de ejendomme i X A/S, der ønskes frasolgt.

Spaltningen er, som anført i ansøgningen, ikke alene begrundet i "salgsmodning" med henblik på frasalg af en del af de af selskabet ejede ejendomme, men tillige i ønsket om at foretage en opdeling mellem selskabets erhvervsejendomme og beboelsesejendomme.

Salget af de beboelsesejendomme, der ønskes afhændet, vil, som anført i ansøgningen, blive søgt gennemført ved salg af en samlet selskabskapital i det selskab, hvori de pågældende ejendomme vil være placeret efter spaltningen. Baggrunden herfor er, at denne fremgangsmåde samlet vil være mere hensigtsmæssig end et direkte salg af ejendommene. Det er således enklere at sælge de pågældende ejendomme "på aktier", ligesom der ved denne fremgangsmåde vil kunne spares en tinglysningsafgift af en ganske betydelig størrelse, idet salg af aktier i modsætning til salg af ejendomme ikke udløser transaktionsafgift.

Spaltningen og omstruktureringen medfører endvidere den fleksibilitet, at der på sigt kan vælges mellem at sælge et samlet ejendomsselskab ved salg af den samlede aktiekapital i eksempelvis X A/S eller alternativt at sælge selskabets ejendomme ud af selskabet samlet eller enkeltvis. Nogle købere efterspørger ejendomsselskaber, og andre ønsker alene at købe ejendomme direkte. Købere af ejendomme "på aktier" kan bl.a. efterspørge den begrænsede hæftelse, der ligger i et køb på aktier, ligesom det er enklere at udbyde en ejendom på aktier til flere købere end at foretage et salg af ejendomme til købere i lige sameje. Et salg på aktier indebærer endvidere den fordel, at der ikke indtræder civilretlige ejerskiftevirkninger i forhold til ejendommenes kreditorer m.v., herunder langfristet kreditforeningsgæld.

Det fremhæves endvidere, at der for indeværende ikke er fundet en køber til ejendommene, og at det således er usikkert, hvorvidt der vil kunne opnås en salgspris, som er acceptabel for sælger, ligesom det ikke på forhånd kan vides, hvilken salgsform (aktier eller ejendom) en køber vil foretrække.

Det bemærkes, at en spaltning, bl.a. med det formål at overdrage en del af det spaltede selskabs aktivitet ved overdragelse af aktierne i en eller flere af de modtagende selskaber, er i overensstemmelse med foreliggende praksis, herunder afgørelserne TfS 1994.816, TfS 1995.664 og TfS 1998.160.

Senere er der offentliggjort en afgørelse SKM2005.184.TSS, der meddeler afslag på en anmodning om tilladelse til skattefri grenspaltning. Nærværende sag adskiller sig herfra, dels ved at der ikke ved nærværende omstrukturering opstår rene likvide selskaber uden erhvervsmæssige aktiviteter, samt derudover ved at opdelingen af selskabets ejendomme efter typer i sig selv er forretningsmæssigt begrundet, samt endelig ved at der ikke (for indeværende) er en konkret køber, som skal erhverve aktierne i et af selskaberne. Tværtimod er omstruktureringen som ovenfor anført begrundet i et ønske om at opnå en fleksibel måde at udbyde ejendomme til salg på, når dette skal ske.

Der har været afholdt møde mellem X, X´ repræsentant og SKAT vedr. nærværende sag. På den baggrund er følgende supplerende oplyst:

Der er redegjort for koncernstrukturen, de enkelte selskabers aktiviteter samt en redegørelse for X´ karriereforløb og hvilke aktiviteter han beskæftiger sig med. Der er tale om konsulent-, rådgivnings-, administrationsvirksomhed, køb og salg af fast ejendomme for egen regning, udvikling af projekter, herunder boligprojekter, og salg af grunde i forbindelse hermed. Samtidig er det oplyst, at den samlede virksomhed omfatter aktiviteter inden for en lang række forskellige områder, det vil sige såvel erhvervsejendomme, boligejendomme, grunde mv.

Der er ikke på nogen måde tale om passiv virksomhed, idet X er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden, der drives fra firmadomicilet.

Efter spaltningen vil X uændret være heltidsbeskæftiget i den af ham ejede, omfattende byggekoncern.

Til ovennævnte faktuelle oplysninger, har ansøger suppleret baggrunden for spaltningen med følgende:

  1. X´ejendomsaktiviteter har altid været opdelt på forskellige selskaber.
  2. Spaltningen skal ses som led i en fortsættelse heraf, herunder at ejendommene er opdelt hensigtsmæssigt efter deres karakter.
  3. Efter spaltningen vil X A/S alene indeholde blandede bolig-/erhvervsejendomme, som er delvist momsregistrerede. Ny A/S vil alene indeholde boligudlejningsejendomme, som ikke er momsregistrerede. Y ApS vil alene indeholde erhvervsejendomme samt de resterende byggegrunde, som også sælges erhvervsmæssigt. Ny A/S vil alene indeholde en nyrenoveret boligudlejningsejendom, der som oplyst på mødet alternativt kunne være bibeholdt i X A/S, men som det oprindeligt er fundet hensigtsmæssigt som følge af denne ejendoms særlige karakter at placere i et selvstændigt selskab.
  4. Hvis det væsentligste og primære formål var at skabe grundlag for at sælge en ejendom "på aktier", ville der ikke blive søgt om en omstrukturering, som det er tilfældet, idet det i så fald ville være søgt tilstræbt, at hver ejendom var placeret i sit eget selskab, således som det i øvrigt undertiden ses i ejendomskoncerner.
  5. Hvis det ikke er fremgået tilstrækkeligt tydeligt af ansøgning med efterfølgende oplysninger, skal det fremhæves, at opdelingen udover det tidligere anførte formål sker med henblik på generationsskifte. Således må det forventes, at nogle selskaber/ejendomme overtages af X´ to voksne børn, mens andre sælges til tredjemand, afhængig af ønsker, interesser og muligheder. Spaltningen skal bl.a. medvirke til at sikre den rigtige struktur for et sådant generationsskifte, og den salgsmodning, som tidligere er beskrevet, skal også ses som led heri.
  6. Det vurderes ikke, at salg af aktier i ejendomsselskab sammenlignet med salg af en eller flere ejendomme i sig selv giver skattemæssige fordele, idet en køber ved opgørelsen af et selskabs værdi vil kræve eventuel udskudt skat afsat fuldt ud eller tilnærmelsesvis fuldt ud. Herudover er forholdet det, at alle de nuværende ejendomsselskaber alle opfylder 3-års-reglen og derfor, hvis dette måtte ønskes, kan sælges skattefrit. Ved spaltningen opnås således ikke skattemæssigt noget som ikke haves i forvejen, og formålet med spaltningen er da også de strukturelle overvejelser, som der forudgående er redegjort for, herunder med henblik på generationsskifte, risikospredning mv.

Udover de tre afgørelser, der er henvist til i ansøgningen (TfS 1994, 816, TfS 1995, 644 og TfS 1998, 160), skal yderligere henvises til en nylig offentliggjort afgørelse, SKM2005.543.SKAT.

X har efterfølgende henvendt sig til SKAT  for at oplyse, at man alligevel ikke ønsker at nystifte et selskab med henblik på at udspalte en ejendom fra X A/S ind i dette.

SKAT Store Selskaber - Service finder, at et af formålene med den ansøgte omstrukturering er ønsket om at ejendommene i X A/S - ikke umiddelbart men eventuelt på sigt - kan sælges ved et salg af den samlede selskabskapital.

Den ønskede omstrukturering vil således give mulighed for at afhænde ejendommene i X A/S uden at afholde den skat, der ville udløses, ved et direkte salg af ejendommene.

Dette udelukker ikke i sig selv, at spaltningen kan gennemføres skattefrit, hvis fusionsskattelovens formål om at imødekomme forretningsmæssigt begrundede omstruktureringer, fortsat er opfyldt.

SKAT, Store Selskaber - Service finder efter en konkret vurdering og herunder særligt ansøgers supplerende redegørelse, at den ønskede spaltning hovedsageligt er begrundet i forretningsmæssige hensyn som eksempelvis rationalisering af driften eller omstrukturering af aktiviteterne.

SKAT, Store Selskaber - Service finder således, at den ønskede skattefrie spaltning har den fornødne forretningsmæssige begrundelse, hvorfor SKAT kan imødekomme ansøgningen om skattefri spaltning i henhold til fusionsskattelovens §§ 15 a og b.

Kommentar til afgørelsen: SKAT finder, at afgørelsen er udtryk for, at en spaltning med henblik på efterfølgende at foretage frasalg af det udspaltede selskab godt kan tillades, selvom salget af ejendommen eller andre aktiver ligeså vel kunne være foretaget direkte fra det indskydende selskab. Det kan således tages til udtryk for, at man i den konkrete sag har vurderet, at det var forretningsmæssigt begrundet at foretage den nævnte omstrukturering, som derfor ikke blot var udtryk for hovedaktionærens ønske om at udtræde skattefrit uden umiddelbar afståelsesbeskatning. Modsat hertil var det SKATs vurdering i SKM2005.184.TSS, at udspaltning med henblik på efterfølgende salg af det indskydende selskab hovedsageligt var begrundet i et ønske om at udtræde med henblik på at investere provenuet passivt.

Generelt vil et frasalg af aktiver direkte fra et selskab medføre avancebeskatning, og en udspaltning med henblik på frasalg medfører dermed en likviditetsbasparelse i forbindelse med, at beskatningen udskydes. Om en udspaltning med henblik på frasalg af de udspaltede aktier reelt er forbundet med skattemæssige fordele skal vurderes konkret. I SKM2006.321.SKAT var det tillige af afgørende betydning, at alternativet til udspaltning med henblik på frasalg var skattemæssig neutral i forhold til et direkte salg af aktiverne fra det indskydende selskab. Transaktionen i denne sag blev også i sig selv fundet forretningsmæssigt begrundet.

Opsummerende kan det efter SKATs opfattelse konkluderes, at TfS1998.160 fortsat beskriver praksis på området, men det kræver, at transaktionen ud fra en konkret vurdering ikke (som hovedformål eller et af hovedformålene) foretages for at afstå en virksomhed uden ønske om at reinvestere provenuet i aktiv erhvervsvirksomhed.