Dokumentets dato
05 Sep 2001
Dato for offentliggørelse
05 Sep 2001 13:16
Cirkulærets nummer
2001-30
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Personskat
Sagsnummer
99/01-4169-00063
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010016209-regl

Indledning

Dette cirkulære indeholder to lister med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv.

Den første liste indeholder fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor.

Desuden indeholder cirkulæret på de efterfølgende sider en liste med foreninger mv., som tidligere har været godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, men som ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse, jf. TSS-cirkulære 1999-21 om retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 (tidligere TSS-cirkulære 1996-17). De pågældende foreninger mv. på denne liste anses som udgangspunkt fortsat for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, og listen kan dermed tjene som inspiration for personer og organisationer mv., som ønsker at give et bidrag til et godt formål.

Ligningslovens § 8 A

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ¹), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2001 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Godkendelsen er givet i henhold til TSS-cirkulære 1999-21 om retningslinier for godkendelse af foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, eller i henhold til TSS-cirkulære 1996-17 (godkendelser før 1. juli 1999).

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Frist for ansøgning om godkendelse er 1. oktober i godkendelsesåret, hvorfor der efter dette cirkulæres udsendelse vil kunne ske yderligere godkendelser af foreninger mv. gældende for 2001. Disse vil blive medtaget i næste års cirkulære med en markering af, at godkendelsen gælder fra og med 2001. Således er også i dette cirkulære medtaget foreninger mv. med en markering af, at de er godkendt fra og med 2000, idet de først er godkendt efter udsendelsen af 2000-cirkulæret.

Ligningslovens § 12, stk. 3

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ²), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 2001 at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 12, stk. 3, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Boafgiftslovens § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ³), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f. Der skal derfor ikke indgives ansøgning til Told- og Skatteregion Nærum for disse fonde mv.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller 12, stk. 3, kan modtage arv mv. afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f, se ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men alene med 1) og/eller 2).

Retningslinierne for optagelse på listen som boafgiftsfritaget er beskrevet i TSS-cirkulære 1999-22 om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2 (før 1. juli 1999 TSS-cirkulære 1998-5).

Adoption Center, Den selvejende institution ¹,²)
ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency), Foreningen ¹,²)
Afrikanske Lægefond, Den ²)
Agape, Foreningen ¹,²)
AIDS, Fondet til bekæmpelse af ¹,²)
Aksfællesskabet i Odder, Menigheden ¹,²)
Aktion Børnehjælp, Mother Teresas Medarbejdere i Danmark ¹,²)
Akupunkturforeningen (Foreningen til støtte af forskning og videreudvikling af akupunkturs anvendelse indenfor sygdomsbekæmpelse) ²)
Alexander Nevsky Kirken i København ²)
Allerød Frikirke ¹, ²)
Almene Formål af 22. august 1989, Foreningen til ¹)
Als og Sundeveds Kattefond ¹)
Alzheimerforeningen ¹,²)
Amager Kristne Center ¹)
Amnesty International ¹,²)
Andreassen Fonden, Mogens ²)
Annelise & Gunnar Dransfeldt´s Fond ³)
Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark ¹,²)
Apostolsk Kirke i Danmark ¹,²)
AQUA Feskvandsakvarium, Den selvejende institution ³)
"Arbejde Adler", Landsforeningen ¹)
Areopagos ¹, ²)
ASF-Dansk Folkehjælp ¹,²)
Askov Møllehus, Den almenvelgørende fond ²)
Astma-Allergi Forbundet ¹,²) 
Astma-Allergiforbundets Forskningsfond ¹,²)
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed ²)

B 93's ungdoms- og jubilæumsfond, Foreningen ¹)
Balle Valgmenighed ¹,²)
Bedre Hørelse, Landsforeningen for (Dansk Tunghøreforening) ¹,²)
Bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Landsforeningen til ¹,²)
Bekæmpelse af kredsløbssygdomme, Landsforeningen til ¹)
Bering Valgmenighed ¹,²)
Benchen Free Medical Foundation Denmark ²)
Betania KirkeCenter, Blåhøj ¹, ²)
Betaniamenigheden i Hobro ¹,²)
Betesda, Den selvejende institution ¹, ²)
Bethaniakirken - Tylstrup (Det Danske Missionsforbund) ¹, ²)
Bethaniakirken - Aalborg (Det Danske Missionsforbund) ¹,²)
Bethel Kirken, Det Danske Missionsforbunds menighed i København ¹,²)
Bethelkirkens Baptistmenighed, Aalborg ¹,²)
Bethlehemsfællesskabet ¹,²)
Betlehem, Menigheden - Det Danske Missionsforbunds Kirke, Vanløse ¹)
Betlehemskirken-Vanløse (Det Danske Missionsforbund) ²)
Bibel & Missions Centret ¹,²)
Bibellæser-Ringen i Danmark ¹,²)
Billund Frikirke ¹,²)
Birkebjergkirken, Næstved ¹,²)
Blaa Kors, Det, Kristelig Afholdsforening for Danmark ¹,²)
Boligfonden for enlige mødre ¹)
Bornholms Baptistmenighed ¹,²)
Botosan Childrens Service, Danmark Hjælp til Rumæniens Børn ¹,²)
Bovlund Frimenighed ²)
Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet ¹,²)
Brande Baptistmenighed ¹,²)
Breklum missionens venner i Nordslesvig, Foreningen af ¹,²)
Broderbaandet af 17. april 1917 ¹)
Broholmkirken, Hvidovre Baptistkirke ¹,²)
Brovst Baptistmenighed ¹,²)
Brøchner-Mortensen Fonden ²)
Brødremenigheden Christiansfeld ¹,²)
Brødremenighedens Danske Mission ¹,²)
Brønderslev Baptistmenighed ¹,²)
Brønshøj Kristne Forsamling ¹,²)
Bygnings- og Landskabskultur, Landsforeningen for ¹)
Børn og Ungdoms Oase ¹, ²)
Børnecancerfonden ¹)
Børne-Centret SIV ¹) (godkendt fra og med 2000)
Børnefonden, Den selvejende institution ¹,²)
Børnenes Kontor København ³)
Børnesagens Fællesråd ¹)
Børns Vilkår, Landsorganisationen ¹,²)
Bøvling Valgmenighed ¹,²)

Care Danmark, Fonden for frivillig U-landsbistand ¹,²)
Caritas Danmark ¹,²)
Christensen, Alfred og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden ³)
Citykirken, Herning ¹,²)
City Kirken, Menigheden ¹,²)
Colitis Ulcerosa og Crohns Sygdom, Landsforeningen til bekæmpelse af ¹)
Cool Sorption Fond af 1988 ²)
Copenhagen Bethel Missionary Baptist Mission-Church ¹)
Council Center ¹, ²)

Dalsø Kirke, Menigheden ¹,²)
DAMP Foreningen ¹)
Danadopt, Danish Society for international adoption ¹,²)
Danavox Jubilæumsfond ²)
Danmark-Amerika Fondet ¹)
Danmarks Bløderforening ¹,²)
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjeneste ¹,²)
Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center ¹)
Danmarks Jægerforbund ¹)
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse ¹,²)
Danmarks Naturfond ¹,²)
Danmarks Naturfredningsforening ¹,²)
Danmarks Psoriasis Forening ¹,²)
Danmission ¹, ²)
Dansk Armeniermission ¹,²)
Dansk Basketball-Forbund ¹)
Dansk Bibel-Institut ¹,²)
Dansk Blindesamfund ¹,²)
Dansk Børnefond, Foreningen ¹,²)
Dansk Center vedrørende Alkoholisme ¹)
Dansk Cyklist Forbund ¹)
Dansk Dyreværn, Aalborg ³)
Dansk Dyreværn, Århus ¹,²)
Dansk Epilepsiforening ¹,²)
Dansk Ethioper Mission ¹,²)
Dansk Europamission ¹,²)
Dansk Flygtningehjælp ¹,²)
Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen ³)
Dansk Forening for Rosport ¹)
Dansk Friskoleforening ¹)
Dansk Handicap Forbund ¹,²)
Dansk Handicap Idræts-Forbund ¹)
Dansk Jernbane-Klub ¹)
Dansk-Jødisk Venskab, Foreningen ¹,²)
Dansk Kano- og Kajak Forbund ¹)
Dansk Kirke i Udlandet ¹,²)
Dansk Kristelig Sygeplejeforening ¹,²)
Dansk Kræftforskningsfond ¹,²)
Dansk Laksefond ¹,²)
Dansk Missionsforbund ¹,²)
Dansk Missionsråd ¹,²)
Dansk Oase ¹,²)
Dansk Oftalmologisk Selskab ³)
Dansk Ornitologisk Forening ¹,²)
Dansk Parkinsonforening ¹,²)
Dansk Rotarys Hjælpearbejde ¹)
Dansk Røde Kors ¹,²)
Dansk Selskab for Otolaryngologi - Hoved & Halskirurgi ³)
Dansk Selskab for Tibetansk Kultur ¹,²)
Dansk Skytte Union ¹)
Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig ³)
Dansk Svæveflyver Union ¹)
Dansk Sømandskirke i fremmede Havne ¹,²)
Dansk Teltmissions Menighed ¹)
Dansk Unicef Komité - Dansk Komité for Forenede Nationers Børnefond ¹,²)
Dansk Veteranflysamling ¹)
Danske Baptisters Kvindeforbund ¹)
Danske Baptistsamfund, Det ¹,²)
Danske Bibelselskab, Det ¹,²)
Danske Diakonissestiftelse, Den ¹,²)
Danske Døvblinde, Foreningen af (FDDB) ¹)
Danske Døves Landsforbund ¹,²)
Danske Flyveres Fond ³)
Danske Frimurerorden, Den, Velfærdsdirektoriet ¹)
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ¹)
Danske Hjælpefond, Den, Landsorganisationen ¹,²)
Danske Hjælpekomité for Spedalskhedsmission, Den ¹,²)
Danske Israelindsamling, Den ¹,²)
Danske Israelmission, Den ¹,²)
Danske Missionsforbund - Brovst/Skovsgaard menighed, Det ¹, ²)
Danske Missionsselskab, Det ¹,²)
Danske Nationalkomité for Europæisk kulturelt Samarbejde, Den ¹)
Danske Spejderkorps, Det ¹)
Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det ³)
Diabetesforeningen (Landsforeningen for Sukkersyge) ¹,²)
Diakonhøjskolen i Århus ¹)
Diakonhøjskolens Diakonforbund ¹,²)
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen ¹,²)
Dialogcentret, Danmark ¹,²)
Direktør H. Obbekjer og Hustru Marie Obbekjers Legat ³)
Dyrefondet ¹)
Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Foreningen til ¹)
Dyrenes Dags Komité, Foreningen (fond) ¹)
Døvefonden ¹,²)
Døves Menighed i København og på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, De, Den selvejende institution ¹)

"En god start i Livet", Fonden ¹)
Engholmlegatet ³)
Esbjerg Baptistmenighed ¹, ²)
Esbjerg Havne-Service ¹)
Europæiske Hus, Det ¹,²)
Evangeliekirken, Pinsekirken på Frederiksberg ¹, ²)
Evangeliekirken, Pinsekirken i Varde ¹,²)
Evangeliemenigheden ¹, ²)
Evangeliemenigheden, Pinsekirken i Korsør ¹, ²)
Evangeliemenigheden på Langeland ²)
Evangeliets Stemme, Organisation ¹,²)
Evangelisk Alliance i Danmark ¹)
Evangelisk Børnemission i Danmark ¹,²)
Evangelisk Luthersk Frikirke i Danmark, Den ¹, ²)
Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund ¹, ²)
Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark ¹,²)
Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland ¹,²)
Evangelisk Luthersk Missionsforening i København ¹,²)
Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm ¹,²)
Evangelisk Luthersk Ungdomsforening ²)
Evangeliske Frikirke, Den ¹,²)
Evangeliske Frikirke, Randers Nord, Den ¹,²)
Exodus-Kirken ²)

Falsters Baptistmenighed ¹,²)
Farsø Evangeliecenter, Menigheden ¹,²)
Farsø Frimenighed ²)
Finansforbundets Centrale Hjælpefond ³)
Fiskeri- og søfartsmuseet, Esbjerg ¹)
Fiskeriets Hus ¹) (godkendt fra og med 2000)
Fjellerup Valgmenighed ¹,²)
FN-Museet, "De Blå Baretter" ¹)
Folkekirkens Nødhjælp, Den selvejende institution ¹,²)
Folkevirke ¹)
Folk og Forsvar ¹) (godkendt fra og med 2000)
Fonden "Bystævnets Venner" ³)
Fonden Den Økologiske Have ¹) (godkendt fra og med 2000)
Fonden for Focolare-Bevægelsen, Maria's Stiftelsesværk, Kvindelige Afdeling ²)
Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning ²)
Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark ¹,²)
Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup ¹)
Fonden for Træer og Miljø ¹,²)
Fonden Fyntour ¹)
Fonden Lolwe ²)
Fonden Sydkystens Sportscenter ¹)
Fonden til fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed ¹,2)
Fonden til fremme af klinisk-eksperimental cancerforskning specielt vedrørende cancer mammae ²)
Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet ²)
Foreningen af Døvblinde ¹)
Foreningen Cancerramte Børn ¹)
Foreningen for stammere i Danmark ¹)
Foreningen KKL - Det jødiske Nationalfond ¹)
Foreningen til bevarelse af Nykøbing Mors Sygehus ¹)
Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft ¹)
Foss Hansens Fond, Eva og Robert ³)
Fransk-Reformerte Kirke i København, Den ²)
Fredebo, Samfundet ¹,²)
Fredericia Baptistmenighed ¹,²)
Frederiksborg Valgmenighed ²)
Frederikshavn Baptistmenighed ¹,²)
Fregatten Jylland, Den selvejende institution ¹)
Frelsens Hær ¹,²)
Frie Universelle Kirke, Den ¹, ²)
Fri Hestehaveskole's Støtteforening, Den ¹)
Fri Kirkesamfund, Det ²)
Frikirken, Det Danske Missionsforbund ¹, ²)
Frikirken, Det Danske Missionsforbund (Espergærde) ¹)
Frikirken - En åben dør ¹,²)
Frikirken på Havnen ¹,²)
Frikirken Troens Vej ¹)
Frilandsmuseets Venner ¹)
Friluftsmissionen ¹,²)
Frimenigheden Kilden ²)
Frimenigheden "Kristent Center" ¹, ²) (§ 8 A-godkendt fra og med 2000)
Friskolen på Vallekilde-Hørve egnen, Den selvejende institution ¹)
Fristedet i Køge ¹)
Frøstruphave Efterskole, Den selvejende institution ¹)
Fulton-Stiftelsen, Den selvejende institution ¹)
Fynbo Fonden ²)
Fyns Kræftforskningsfond (Fonden af 1987 til fremme af Cancerforskning) ¹,²)
Fælleskirkeligt Klosterhus i Norjylland ²)
Fælleskirken ¹,²)

Gambias Venner, Foreningen ¹)
Gelsted-Kirk-Scherfig Fonden ¹)
Genforenings-/Grænsemuseums Fonden, Den selvejende institution ¹)
Gigtforeningen ¹,²)
Give Baptistmenighed ¹,²)
Give-Egnens Museum ¹)
Gjellerup Valgmenighed ¹,²)
Grænseforeningen ¹)
Græsted Fællesmenighed ¹,²)
Grønlandske Børn, Foreningen ¹)
Guds Menighedsforsamling, Aalborg ¹, ²)
Gyldne Rosenkreuzts Internationale skole, Det ¹,²)
Haderslev Frikirke ¹, ²)
Hagens Legatet ¹)
Hals Baptistmenighed ¹,²)
Handelshøjskolen i København ³)
Handicapcentret Nordjylland ¹)
Handicappede Børns Ferierejser (HBF-Fonden), Den selvejende institution ¹)
Hanne Reintofts Hjælpefond ³)
Haslev Udvidede Højskoles Elevforening ¹)
Havrebjerg Valgmenighed ²)
Hedemølle, Efterskolen, Den selvejende institution ¹)
Helliget Herren ¹, ²)
Hellig Kors Kloster's Fond ¹)
Heltklækkeri Ringkjøbing Fjord, Den selvejende institution ²)
Herlev Baptistmenighed ¹,²)
Herning Valgmenighed ²)
Hestens Værns Fond til fordel for Foreningen Hestens Værn ¹)
Himmelekspressens Komitès Fond ³)
Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations Center ¹)
Hjemløse Kattes Vel, Foreningen ³)
Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte ¹,²)
Hjerneskadeforeningen ¹)
Hjerteforeningen ¹,²)
Hjørring Baptistmenighed ¹,²)
Hjørring Menighed, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
Holbæk Baptistmenighed ¹,²)
Holstebro Baptistmenighed ¹,²)
Holstebro Valgmenighed ¹,²)
Hospice-Center Sydjylland, Støtteforeningen ¹,²)
Humanitære Kultur- og Undervisningsfond, Den ¹)
Husdyrenes Vel Fyn, Foreningen ¹)
Højbjerg Frikirke ¹, ²)
Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik ¹)
Høve Valgmenighed ¹,²)

3i, Fonden ¹, ²)

IBIS, Foreningen ¹)
Ibra Radio Danmark, Foreningen ¹)
Ideer for Livet - Fonden ¹)
Indenlandsk Sømandsmission ¹,²)
Informations- og Samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet (IKON), Foreningen ¹,²)
Inge Sørensens Kattehjems Fond ¹)
Ingstrup Baptistmenighed ¹,²)
Instituttet for Anvendt Datateknik, IFAD, Datateknologisk Fond, selvejende institution ²)
Inter Aid Danmark, den selvejende institution ¹,²)
International Børnehjælp ¹,²)
International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling ¹, ²)
International Harvest Christian Center ¹,²)
International Out-Reach ¹,²)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) ¹, ²) (§ 8 A-godkendt fra og med 2000)
Iran Aid, Foreningen ¹, ²)
Islamiske Forbund i Danmark, Det ¹)
Islamiske Trossamfund i Danmark, Det ¹,²)
Islamiske Trossamfund på Fyn, Det ¹)
Islams Ahmadiyya-Bevægelse i Danmark ²)

Jehovas Vidners Rigssalsforening - Danmark ¹,²)
Jesu Hjerte Menighed (i Det Romersk Katolske Trossamfund) ¹,²)
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark ¹, ²)
Jesuskirken, Ringkøbing ¹,2)
Jetsmark menighed, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
Jetsmark-Vedsted Baptistmenighed ¹,²)
Josva - Fællesskabet i Aalborg ¹,²)
Jugend Musikfond, Nordschleswig ³)
Julemærkekomiteen ¹)
Jægernes Naturfond ¹)
Jyske Musikkonservatorium, Det ³)

Karisma Center, København ¹, ²)
Karma-Kadjypa Skolen for tibetansk buddhisme/Lamafonden ¹,²)
Karmapa Trust - Det Danske Religiøse Samfund ¹, ²)
Karmelkirkens Baptistmenighed, Aalborg ¹,²)
Kattens Værn ¹)
Kerteminde-Dalby Valgmenighed ²)
KFUKs sociale arbejde ¹,²)
KFUM og K i Danmark, Fællesbestyrelsen for ¹, ²)
KFUM-Spejderne i Danmark ¹)
KFUMs Idrætsforbund i Danmark ¹)
KFUMs sociale arbejde i Danmark ¹,²)
KFUMs Soldatermission i Danmark, (Landsudvalget for KFUM´s Soldatermission) ¹,²)
Kherwara-Missionen ¹,²)
Kildekirken ¹, ²)
Kilden, Frimenigheden ¹)
Kirkefondet ¹,²)
Kirkeklokkens Missions Indsamling, Den selvejende institution ¹,²)
Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark ¹,²)
Kirkeligt Centrum ¹)
Kirkens Korshær ¹,²)
Kirkesamfundet Summit Lighthouse i Danmark ¹, ²)
Kirketjenesten i Danmark ¹,²)
Kiropraktikkens Fremme, Landsforeningen ¹,²)
Kjellerup og Omegns Valgmenighed ²)
Klim Valgmenighed ¹,²)
Kofoeds Skole ¹,²)
Koldinghusmuseets Venner ¹)
Kolonien Filadelfia ¹,²)
Komiteen til indsamling af pengemidler til fordel for museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnets historie ¹)
Kongelige Livgardes Officerskorps Fond, Den ¹)
Kgl. Vajsenhus, Det ³)
Kongens Ø, Den selvejende instiution ²)
Kontinensforeningen ²)
Kopps Legat, Speciallæge Henrich ²)
Koptisk-Ortodokse Kirke, Sankt Maria & Sankt Marcus Kirke i Danmark, Den ¹,²)
Korsevadskolens Støttefond ¹)
Kridtkirken, Pinsekirken på Møn ¹, ²)
KRIS, Landsorganisationen ¹, ²)
Krishnabevægelsen Iskcon i Danmark ¹,²)
Kristelig Handicapforening ¹,²)
Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, Kirke og Medier, Landsforeningen ¹,²)
Kristelig Lægeforening ¹, ²)
Kristeligt Arbejde blandt Blinde ¹)
Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom ¹,²)
Kristeligt Pressebureau ¹)
Kristen Flygtningehjælp, Selskabet ¹,²)
Kristensamfundet i Danmark (Kristensamfundets Fremme), Foreningen til fremme af den religiøse bevægelse ¹,²)
Kristent Bibel- og Konferencecenter, Den selvejende institution ¹,²)
Kristent Center Herning, Menigheden ¹,²)
Kristent Centrum, Den selvejende institution ¹,²)
Kristent Fællesskab, Frimenigheden, København ¹,²)
Kristent Fællesskab, Frimenigheden, Nordsjælland ¹,²)
Kristent Pædagogisk Institut ¹,²)
Kristen Videnskabs Kirke i København ¹, ²)
Kristen Videnskabs Kirke i Århus ¹, ²)
Kristi Kirke i København ¹)
Kristne Friskoler/Skoleforeningen, Foreningen af ¹)
Kristne Hjælpecenter Kildegården, Det ¹, ²)
Kristne Menighed, Den ¹,²)
Kristne Menighed for Holstebro og Omegn, Den ¹,²)
Kristus Kirken, Rødding ¹,²)
Kristus Kirken i Vejen ¹, ²)
Kristuskirkens Baptistmenighed ¹,²)
Kromosomforskningsfonden ²)
Kronjyllands Valgmenighed ¹,²)
Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til ¹,²)
Kræftens Forebyggelse, Landsforeningen til ¹,²)
"Kræfter til Kræft", Patient- og Støtteforeningen ¹)
Kræftforeningen Tidslerne ¹)
Kultur og Litteraturorientering (K.L.O.) ¹)
Kunstcentret Silkeborg Bad ¹)
Kvindecenterfonden, Dannerhuset ¹)
Kvindehjemmet i København ³)
Kærnehuset, Vor Frelsers Sogn Vejle ¹, ² )
Københavns Bibeltrænings Center, Menigheden ¹,²)
Københavns Evangelisk-Lutherske Frimenighed ¹, ²)
Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer ³)
Københavns Praktiserende Lægers Børnefond ¹)
Københavns Valgmenighed ¹,²)
Københavns Vineyard ¹, ²)
Købnerkirkens Baptistmenighed ¹,²)
Købstadsmuseet "Den Gamle By" ¹)
Køge Kulturfond ¹)

Landsbyfonden ¹)
Landsforeningen A.K.O ¹, ²)
Landsforeningen Danske Folkedansere ³)
Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn ³)
Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ¹,²)
Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam ¹)
Lassen, Anders, Fonden ¹)
Lemvig og Omegns Valgmenighed ¹,²)
Lev, Landsforeningen ¹, ²)
Leve Børnene, Fonden ¹)
Ligeværd, Landsforeningen ¹)
Lions Clubs International Multipeldistrikt 106, Danmark ¹, ²)
Liselundfonden ¹)
Livets Kilde, Menigheden ¹,²)
Livslinien, Fonden ¹)
Lokalhistorisk arkiv for Fredericia og Omegn ¹)
Lollands Baptistmenighed ¹,²)
Louisiana, Museum for Moderne kunst ³)
Lunderskov Efterskole, Den selvejende institution ¹)
Lungeforeningen Boserups Minde ¹)
Luthersk Missionsforening ¹,²)
Luthersk Missionsforning, Bornholms Afdeling ¹)
Luthersk Missionsforening, Københavns afdeling ¹,²)
Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster afdeling ¹,²)
Luthersk Missionsforening, Nordsjællands afdeling ¹,²)
Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands afdeling ¹,²)
Luthersk Missionsforening, Vestjylland afdeling ¹,²)
Luthersk Missionsforening, Vestsjælland afdeling ¹)
Luthersk Missionsforening, Østjylland afdeling ¹,²)
Lyngby Baptistmenighed ¹,²)
Lægeforeningens Forskningsfond ³)
Læger Uden Grænsers Fond ¹,²)
Lænken, Landsforeningen ¹)
Lærernes Missions Forening ¹,²)
Løgstør Baptistmenighed ¹,²)
Løgumkloster Refugium ¹)

Machsike Hadas, Foreningen ¹,²)
Maran-Ata Menigheden i Jylland ²)
Maran-Ata Menigheden i København ²)
Marjattahjemmenes Støttefond, Den selvejende institution ¹,²)
Martyrernes Røst, Kristen Mission ¹,²)
May Day ¹) (godkendt fra og med 2000)
Mellemamerika Indsamlingen ²)
Mellemfolkeligt Samvirke ¹,²)
Mellerup Valgmenighed ²)
Méniere og Tinnitus Fonden ¹) (godkendt fra og med 2000)
Méniére og Tinnitus Foreningen ¹, ²)
Menigheden Bibelværkstedet, Nykøbing Falster ¹,²) (§ 8 A-godkendt fra og med 2000)
Menigheden Faderhuset ¹, ²)
Menigheden Hjørnestenen ¹, ²)
Menighedsfakultetet, Århus ¹,²)
Menighedsforbundet 3 F ¹, ²)
Menighedsfællesskabet Fisken ¹,²)
Menighedsplejen i Slagelse ¹)
Menighedsplejen Ved Diakonisser i Odense ¹) (godkendt fra og med 2000)
Menighedsplejen Sønder Tranders sogn ¹)
Merkur-Fonden ¹)
Metodistkirken i Danmark ¹,²)
Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen) ¹, ²)
Midtsjællands Baptistmenighed ¹,²)
Mindefond for fru Karla Johnsen, St.Heddinge ²)
Mission Danmark ¹,²)
Missionaires of Charity ³)
Missionen blandt Hjemløse ¹)
Missionsfonden af 4. maj 1964 ¹,²)
Missionsforbundet, Frikirken "Salem" ¹, ²)
Missionsfællesskabet Mission Øst ¹,²)
Missionskirken, Osted (Det Danske Missionsforbund) ²)
Missionskirken, Rønne, (Det Danske Missionsforbund) ¹,²)
Moralsk Oprustning, Institutionen ¹,²)
Morslands Historiske Museum ¹)
Morsø Frimenighed ¹,²)
Mosaiske Trossamfund, Det ¹,²)
Musisk Center Danmarks Fond ¹)
Muskelsvindfonden ¹)
Mødrehjælpen af 1983, Den selvejende institution ¹,²)
Møllehus Kirken ¹,²)
Møltrup Optagelseshjem ²)
Møltrup Optagelseshjem, Støttefonden for ¹,²)

Nationale Åndelige Råd for BAHAI i Danmark, Det ¹,²)
Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme ¹,²)
Nationalmuseet ¹)
Nazaret Menighedssamfund, København ¹, ²)
Nazaræerens Kirke, Greve Menighed ¹,²)
Nazaræerens Kirke, Rødovre Menighed ¹,²)
New Life Outreach, Danmark ¹, ²)
Nexø Frikirke ¹, ²)
Nibe Baptistmenighed ¹,²)
Nicaragua-Indsamlingen ¹)
NOAH, Den selvejende institution ¹,²)
Norddjurslands Valgmenighed ¹,²)
Nordjysk Humanitærhjælp ¹,²)
Nordschleswigsche Gemeinde ¹,²)
Norske Forening av 1863, Den ³)
Nyapostolske Kirke i Danmark, Den ²)
Nyreforeningen ¹,²)
Nyreforeningens Forskningsfond ³)
Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark ¹,²)
Næstved Baptistmenighed ¹,²)
Nørre Nissum Højskole og Efterskole ¹)
Nørresundby Baptistmenighed ¹,²)

Oasefællesskabet Ikast ¹, ²)
Oasefællesskabet i Silkeborg Kirke ¹,²)
Odd Fellow Fonden ³)
Odder Valgmenighed ¹,²)
Odense Baptistmenighed ¹,²)
Odense Hospice Støtteforening ¹) (godkendt fra og med 2000)
Odense Menighed, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
Odense Valgmenighed ¹,²)
Odense Vækkelses Center ¹, ²)
OK-Fonden ³)
"OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft", Foreningen ¹)
Operaens Venner's Fond af 1984 ¹)
Operation Mission ¹,²)
Ordet og Israel ¹,²)
Organisationen for Vedvarende Energi, Foreningen ¹)
Osted Menighed, Det Danske Missionsforbund ¹)
Osted Valgmenighed ¹,²)
Osteoporoseforeningen ¹)
Oure Baptistmenighed ¹,²)

Perlen - Huset i Øsløs, Den selvejende institution ¹)
Pindsvinevennerne i Danmark ¹)
Pinsekirken, Amager ¹,²)
Pinsekirken, Herlev ¹,²)
Pinsekirken, Holstebro ¹,²)
Pinsekirken, København ¹,²)
Pinsekirken, Nykøbing F ¹,²)
Pinsekirken, Silkeborg ²)
Pinsekirken Elim, Horsens ¹, ²)
Pinsekirken Elim, Klemensker ²)
Pinsekirken Elim, Rønne ¹,²)
Pinsekirken Esbjerg ¹,²)
Pinsekirken Århus ¹, ²)
Pinsekirken i Brovst ¹,²)
Pinsekirken i Fredericia ¹, ²)
Pinsekirken i Frederikshavn ¹, ²)
Pinsekirken i Grenå ¹, ²)
Pinsekirken i Grindsted ¹,2)
Pinsekirken i Haderslev ¹,²)
Pinsekirken i Hillerød ¹,²)
Pinsekirken i Hjørring ¹, ²)
Pinsekirken i Kolding ¹, ²) (godkendt fra og med 2000)
Pinsekirken i Køge ¹, ²)
Pinsekirken i Odense ¹, ²)
Pinsekirken i Roskilde ¹, ²)
Pinsekirken i Silkeborg ¹, ²)
Pinsekirken i Stege ¹, ²) (godkendt fra og med 2000)
Pinsekirken i Thisted ¹, ²)
Pinsekirken i Tønder ¹, ²)
Pinsekirken i Vejle ¹,²)
Pinsekirken i Viborg ¹, ²) (godkendt fra og med 2000)
Pinsekirken på Møn ¹, ²) (godkendt fra og med 2000)
Pinsekirken Smyrna, Randers ¹, ²)
Pinsemenigheden Elim, Allinge ¹,²)
Pinsemenigheden Elim, Tejn ²)
Pinsemenigheden Elim, Aalborg ¹,²)
Pinsemenigheden i Mariager ²)
Pinsemenigheden Tabor, Svendborg ¹,²)
Pinsevækkelsens Efterskole Frydensberg, Den selvejende institution ¹)
Plesners Mindefond, Ane Cathrine ²)
Porto Novo Missionen i Danmark ¹)
Prader-Willi Syndrom, Landsforeningen ¹)
Praktisk Økologi, Landsforeningen ¹, ²)
Projekt Genesis ¹)
Projekt Børn, Fonden ¹,²)
Projekt Øst - Skt. Petersborg ¹,²)
Pro Patria Fonden, Køge ¹) (godkendt fra og med 2000)
Psoriasis Forskningsfonden ¹,²)
Psykiatrifonden ¹)
Psykotiske Børns Vel, Landsforeningen ²)
PTU, Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede ¹,²)
Pårørende til Sindslidende, Landsforeningen ¹)

Quo Vadis, Foreningen ¹,²)

Raffens Børnefond ¹) (godkendt fra og med 2000)
Randers Baptistmenighed ¹, ²)
Randers Valgmenighed af 1993 ¹, ²)
Red Barnet, Landsorganisationen ¹,²)
Redningsteknisk Samling, Fonden ³)
Reformerte Menighed i Fredericia, Den ²)
Refugiefonden, Løgumkloster ³)
Refugiets Venners Støttekreds, Løgumkloster ³)
Regnskovsgruppen Nepenthes, Foreningen ¹,²)
Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), Den selvejende institution ¹,²)
Respekt for Menneskeliv, Landsbevægelsen ¹)
Retten Til Liv, Bevægelsen ¹)
Rhema Bibelcenter ¹,²)
Rigsbibliotekarembedet ¹)
Rigshospitalets Forsknings- og Udviklingsfond, Den selvejende institution ²)
Rigssalsforeningen på Bornholm ¹,²)
"Ring i Ring", Landsforeningen ¹)
Ronald McDonald Børnefond ¹, ²)
Roskilde Baptistmenighed ¹,²)
Rumæniensprojektet af 1992, Landsorganisation til støtte af rumænske børnehjem i Banat provinsen ¹, ²)
Rygmarvsbrokforeningen af 1988 ¹)
Ryslinge Frimenighed ¹,²)
Ryslinge Valgmenighed ²)
Rødding Frimenighed ¹,²)
Rønde Rotary Klub's Pattaya Fond ¹,²)

Sahva Fonden ³)
Sammenslutningen af Afasi - og Apopleksiforeninger i Danmark ¹) (godkendt fra og med 2000)
Samvirkende Danske Husholdningsforeninger, De ¹)
Samvirkende Menighedsplejer, De, København ¹)
Sankt Lioba Kloster (Den selvejende institution "Benediktinerinderne af den hellige Liobas Kongregation i Danmark") ²)
Sankt Bernhards Stiftelse ¹, ²) (§ 8 A-godkendt fra og med 2000)
Sankt Vincent Grupperne ¹, ²)
Saronkirken - Århus, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
Sarons Slettes Missions- og Nødhjælpscenter ¹, ²) (§ 8 A-godkendt fra og med 2000)
Saron Slettes Missionsselskab "Det sidste Udkald" ¹,²)
Sathya Sai Baba, Landsforeningen (SSBL) ¹)
Sct. Maria Stiftelsen ¹,²)
Sct. Maris Hospice Center, Den selvejende institution ¹)
Sct. Markustjenesten v/Sct. Markus Kirken i Aalborg ¹,²)
Sct. Olavs Kirkjulid/Hitt Føroyska Kirkjulidid i Keupmannahavn (Den færøske kirke i København), Foreningen ²)
St. Alban's church, Copenhagen ¹,²)
St. Petri Kirkekollegium ¹)
Scleroseforeningen ¹,²)
Selskabet Lysglimt ¹)
Selskabet til støtte for Pakistans Kirke (Church of Pakistan) ¹,²)
Serbisk Ortodokse Sankt Georgs Sogn i Danmark ¹, ²)
Shalom - behandlingscenter, forening ¹,²)
Shri Ram Chandra Mission, foreningen ¹)
Siemensfonden, selvejende institution ²)
Silkeborg Baptistmenighed ¹,²)
Sindal Baptistmenighed ¹,²)
Sind/Sindslidendes Vel, Landsforeningen ¹,²)
Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen ¹)
Skanderup Valgmenighed ¹,²)
Skandinavisk Børnemission, Fonden ¹,²)
Skodsborg Observationsspædbørnehjem ³)
Skovhuset, Den selvejende institution ¹)
Skuespillerforeningen af 1879 ¹)
Slesvig-Ligaen ¹)
Slesvigsk Samfund ¹)
Smyrnakirken, Herning ¹,²)
Små Glæders Legat, De ²)
Social-Økonomisk Forsknings-Bibliotek Henry George Biblioteket ¹)
Solhvervfonden ¹)
"Solvognen", Kunst- & Filosoficentret, Den selvejende institution ¹)
Sommerlejren Lyngsbo ²)
Soransk Samfunds Boligfond ³)
Sorø Amts Museum ¹)
Sorø menighed - Det Danske Missionsforbund ¹)
Sorø-Stenstrup Menighed (Det Danske Missionsforbund) ²)
SOS-Børnebyerne, Danmark, Fonden ¹,²)
Sozialdienst Nordschleswig ³)
Spastikerforeningen ¹)
Sporvejshistorisk Selskab ¹)
Spædbarnsdød, Landsforeningen til støtte ved ¹)
Statens Arkiver ²)
Steiner-Skoler, Byggefonden for Rudolf ¹)
Steiner Skolen i Hjortespring, Rudolf ¹)
Steiner Skolen på Midtsjælland ¹)
Stenlille Frikirke ¹)
Stevns Valgmenighed ¹,²)
Stille Stuer, De ¹)
Strandfællesskabet ¹)
Studentergården ¹)
Studentermenigheden i Århus ¹)
Støtteforeningen Danmark mod Landminer ¹)
Støtteforeningen for Blinde i Århus ³)
Støtteforeningen for Farsø Sygehus ¹,²)
Støtteforeningen for Fonden for Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle ¹)
Støtteforeningen for Skive Sygehus ³)
Støt Tuzlas Skoler ¹)
Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika ¹,²)
Sunnataram Copenhagen ¹)
Svendborg Baptistmenighed ¹,²)
Svendborg Søfartsskole ¹)
Svenska Gustafsförsamlingen i Köpenhamn ¹,²)
Sydjysk Rudolf Steiner Forældre- og Støtteforening, selvejende institution ¹)
Sydvestjyllands Efterskole ¹)
Sygeplejerskernes Missionsforbund ¹,²)
Syvende Dags Adventistsamfund, Danmark ¹,²)
Syvende Dags Adventistsamfundets Spejder og Ungdomslejr ¹)
Sæby Baptistmenighed ¹,²)
Sønderholm Centret - Det Levende Håb ¹)
Sønderjyllands Baptistmenighed ¹,²)
Sønderjyllands Menighed, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
Sdr. Bork Efterskole, Den selvejende institution ¹)
Sdr. Nærå Valgmenighed ²)
Sønderskovhjemmet ¹)

Tabor Menigheden Næstved ¹, ²)
Tadre Mølle, Museum og Naturcenter ¹)
Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya ¹, ²)
Teddybjørnefonden ¹)
Teen Challenge ¹, ²)
Terre des Hommes, Danmark ¹,²)
Thorsted Frimenighed ¹,²)
Thylands Baptistmenighed ¹,²)
Thylands Menighed - Det Danske Missionsforbund ¹, ²)
Tibet Charity ¹, ²)
Trankebarfondet ¹,²)
Transcendental Meditation, Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation, Centret for ¹)
Trapholtfonden ³)
Troens Bevis, Fonden ¹, ²)
Troens Ord, Brande Kristne Center ¹,²)
Trængstrup Frimenighed ¹,²)
TV Inter ¹)
Tværkulturelt Center, Netværk for tvær- kulturelt kristent arbejde ¹,²)
Tysk-Reformerte Kirke i København, Den ¹)
Tølløse Baptistmenighed ¹,²)
Tåsinge Frimenighed ²)
Tåstrup Menighedshus, Den selvejende institution ¹)

Ubberup Valgmenighed ¹,²)
U-landsfonden af 1962 ¹,²)
U-Landshjælp til selvhjælp ¹,²)
U-Landsimporten, Foreningen ¹)
Ungdom med Opgave, Foreningen ¹,²)
Unge Hjem - en folkekirkelig bevægelse ¹)

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) ²)
"Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab", Foreningen ¹,²)
Vallekilde Valgmenighed ¹,²)
Vanførefonden ³)
Vartov Valgmenighed ¹,²)
Vejen Sports Center ¹)
Vejlefjord-Fonden ²)
Vejle Baptistmenighed ¹)
Vejstrup Valgmenighed ¹,²)
Vennernes Samfund (Kvækerne), ¹,²)
Verdensnaturfonden, World Wildlife Fund Denmark ¹, ²)
Vesterkirken - Stenum (Det Danske Missionsforbund) ²)
Vestermarkskirken - Grindsted, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
Vesthimmerlands Frimenighed ²)
Viborg Baptistmenighed ¹,²)
Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark, Den ¹,²)
Vietnamesiske Evangeliske Baptistmenig- hed i Slagelse, Den ¹,²)
Vietnamesisk Evangelisk Menighed, Herning/Jylland, Den ¹, ²)
Vi Har Mistet Et Barn, Forældreforen. ¹)
Vissings legat, Mogens og Jenny ²)
Voldhøj Valgmenighed ¹,²)
Vrå Baptistmenighed ¹,²)
Vrå Valgmenighed ¹,²)
Værn for værgeløse Dyr, Foreningen til ¹)

Whiplashforeningen ¹) (godkendt fra og med 2000)
Wizo i Danmark ¹)
"Wycliffe Bibeloversættere i Danmark" ¹, ²) (§ 8 A-godkendt fra og med 2000)

Youth for Christ - Danmark, Bevægelsen ¹,²)

Zion Menigheden 1,2)
Zoologisk Have i København, Den selvejende institution ¹,²)

Ældre Sagen, Landsforeningen ¹)
Ældre Fonden ³)

Øjenfonden ¹)
Øjenforeningen, Værn om Synet ²)
Økologiske Råd, Det ¹)
Økumeniske fællesråd i Danmark, Det ¹,²)
Økumeniske Studie- og Kontaktcenter, Det ¹,²)
Ørslev Kloster, Foreningen ¹)
Øster Vrå Baptistmenighed ¹,²)
Østhimmerlands Baptistmenighed ¹,²)
Øst-Hjælp ¹,²)
Østvendsyssel, Hjemstavnsmuseet for ¹)

Aabenraa Friskole, Den selvejende institution ¹)
Åbne Døre, Foreningen ¹,²)
Aagaard Frimenighed ¹,²)
Aalborg Menighedscenter ¹,²)
Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service ¹)
Århus Baptistmenighed ¹,²)
Århus Frimenighed ¹,²)
Århus Symfoniorkester ¹)
Århus Sømandshjem ¹,²)
Århus Valgmenighed ¹,²)
Aars Vineyeard ¹,²)
Aarup Kristne Fællesskab ¹,²)

Andre almenvelgørende/almennyttige foreninger mv.

Liste over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv. som har fået tilbagekaldt godkendelsen efter ligningslovens § 8 A og/eller ligningslovens § 12, stk. 3 fra og med 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 eller 2001, fordi de ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse i TSS-cirkulære 1999-21 (før 1. juli 1999 TSS-cirkulære1996-17).

Tilbagekaldelse af godkendelser i henhold til ligningslovens § 8 A er typisk sket på grund af for få gavegivere, for få kontingentbetalende medlemmer eller en for lille bruttoindtægt eller formue. Foreninger mv. godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, har typisk fået tilbagekaldt godkendelsen, fordi foreningen mv. ikke modtager løbende ydelser.

De foreninger mv., som tillige er godkendt efter en af de andre bestemmelser i cirkulæret, står dog alene opført på den ordinære liste.

AGAPE, Den selvejende institution
Agapepsykiatriske Center Daggry
Agerskov Kristne Friskole
Akademisk Kor og Orkester
Aktionsfond til Kristelig U-landsarbejde og Økumenisk Kirketjeneste
Al' Huda Skolen, Den selvejende institution
Alzheimer Forskningsfonden
Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond
Antikvariske Samling, Den
AOPA Danmarks Flyvesikkerhedsfond, Københavns lufthavn
Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet i Horsens
Ask Højskole, Den selvejende institution
Askov Højskole
Astma-Allergi Forbundet´s Rekreationsfond
Atlantsammenslutningen
Aulum Kristne Friskole, Den selvejende institution

Ballerup Ny Skole
Bangs Fond, Ingrid og Ole
Barlys Venners Fond
Barnets Hus
Biologi Efterskolen i Nordjylland, Den selvejende institution
Birchs Legat for Bornholm, Johannes
Bjergnæsskolen, Den selvejende institition
Bjerringbroegnens Friskole, Den selvejende institution
Bjerringbro Idrætspark
Blangstedgårdsskolen, Den selvejende institution
Blidstrup Ungdomsskole, Den selvejende institution
Bogø Kostskole/Idrætsefterskolen Grønsund
Boligtrivsel i Centrum
Boholte Kirkes Fond
Bornholms Folkehøjskole
Bornholms Kristne Friskole (Davidsskolen)
Bornholmernes Husfond
Brendrup Folkehøjskole
Børnehjælpsdagen i Svendborg
Børne- og Ungdomsfonden for Skals og Omegn

Callmann´s Fond, Elsa og Joakim, Arkitekterne
Castberggård, Døves Højskole
Christians Sogns Menighedspleje
Civilforsvarsforbundet
Claus Peter Christensens Mindelegat

Da" Capo, Haderslev Aktivitetsfond
Dagcentret Christianshøj
Dandy-Fonden
Danish Sport Aid
Danmarks 4 H
Danmarks Filatelistforbund
Danmarks Flyvemuseum
Danmarks Kirkelige Mediecenter (Fond), Den selvejende institution
Danmarks Museum for Lystsejlads
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarksunionen af Sorooptimistklubber, organisation
Dansk AFS (American Field Service)
Dansk Arbejde, Landsforeningen
Dansk Bueskytteforbund
Dansk Døve-Idrætsforbund
Dansk center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme (DCAA)
Dansk Cøliaki Forening
Dansk Designråds Fond
Dansk Dyreværns Odense Komite
Dansk Døvblinde-Forening
Dansk Narkolepsiforening
Danske Baptisters Spejderkorps
Danske Baptisters Ungdomsforbund
Danske Europabevægelse, Den
Danske Husflidshøjskole, Den
Danske Kunstindustrimuseum, Det
Danske Nationalkomite United World
Colleges, Den
Danske Vindkraftværkers Fond
Dansk Gerontologisk Institut, Indsamlingskomiteen
Dansk Golf Union
Dansk Horton Hovedpineforening
Dansk ICYE (International Christian Youth Exchange)
Dansk Rotarys Ungdomsfond
Dansk Sejlunion
Dansk Seniordans, Landsforeningen
Dansk Vandrelaug, Landsforeningen
Digets Fond
Djursland Efterskole
Dyhrs Skole
Dyrlægernes Understøttelsesforening

Efterskolen på Lynghøj, Den selvejende institution
Ejendomsfonden for Rudolf Steiner Skoler i Danmark
Elbæk Folkehøjskole
Errindlev-Hallen, Den selvejende institution
Esbjerg Byfond
Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpefond
Esbjerg Højskole
EVÅ-Fonden

"Falsters Minder", Museet, Den selvejende institution
Familiehøjskolen Skærgården
Fannikerdagen, Foreningen
Fanø Kunstmuseum, Sønderho, Den selvejende institution
Far, Foreningen til støtte for forældre og børn
Farsø Efterskole
Farsø Højskole, Den selvejende institution
Farum Arkiver & Museer
Fattiges Juleglæde, Selskabet
FDB´s jubilæumsfond
Filipskolen, Aalborg, selvejende institution
Flyverhistorisk Samling
Fogs Fond, Tømmerhandler
Folkehjem, Den selvejende institution
Fonden af 13. februar 1948 (I C Just´s Fond)
Fonden for Aktive Blinde
Fonden af 28. Februar 1970 til støtte for Kulturelle formål
Fonden for Dansk Jødisk Museum
Fonden for International Forståelse
Fonden for Migræneforskning
Fonden til Bekæmpelse af Parkinsons Syge
Fonden til bevarelse af Gamle Bygninger i Nykøbing Falster
Fonden til Erhvervelse, Bevarelse og Udstilling af Wørzner-Samlingen i Vejle
Fonden til Fremme af Medicinsk Behandling af Cancer
Fonden til Lungemedicinsk og Allergologisk Forskning
Fonden til Neurologisk Forskning
Fonden til Sygdomsbekæmpelse Uden Dyre forsøg
Fonden til støtte for den kirkelig-diakonale undervisning på Kolonien Filadelfia
Fonden til støtte for Onkologisk afdeling ved Esbjerg Centralsygehus
Fonden til støtte for The Hyderabad Children`s Aid Society
Foreningen Flymuseets Venner
Forklarelsens Kirke
Forskerparken i Århus, Foreningen
Forskningshospitalet Niels Steensens Hospitals Sikkerhedsfond
Forsøgsdyrene Værn, Landsforeningen
Forældre og Fødsel
Fredericia Vold Fonden
Frihedsmuseets Venner
Frihedsmuseets Venners Fond
Friskolen i Skive
Friskolen i Tvind, Den selvejende institution
"Fultons Venner", Foreningen
Frivilligt Pige-og Drengeforbund (FDF)
Funktionærforeningens Uddannelsesfond
Fynslund Hallen, Forening
Faaborg Museum for Fyens Malerkunst

Gammel Estrup Jyllands Herregårdsmuseum
Gammel Sønderho, Fonden
Genner-Hallen, Den selvejende institution
Gentofte Børnevenner, Foreningen
Gideonitternes Venner
Givskud Zoo, Den selvejende institution
Gjern Kultur- og Idrætscenter, Den selvejende institution
Grønbjerg 2000
Gudmehallerne, Den selvejende institution
Gundeslevholm Idrætsefterskole, Den selvejende institution
Gylling Mølle, Den selvejende institution
Gørlev Idrætsefterskole, Den selvejende institution

Haderslev Krisecenter
Haderslev Realskole
Hammerum Fri- og Efterskole
Haslev Efterskole, Den selvejende institution
Haslev Udvidede Højskole
Haydid Fonden
Henrik Henriksens Fond
Hestelund Efterskole, Den selvejende institution
Himmelekspressens Komité (Fond)
Himmerlands Kunstmuseum, Jens Nielsen-Fonden
Historisk Forening for Værløse Kommune
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
HIV BO-Projektet, Fonden
HIV-Positive, Støtteforeningen af 1993
Hjerteambulance i Møn Kommune, Støttekreds for
Hjort, Niels Mindelegat
Hobro/Terndrup Sygehus, Støtteforeningen
Holstebro Aktivitetscenter
Holstebro Frikirke
Holsted Hallen, Den selvejende institution
Hoptrup Folkehøjskole, Den selvejende institution
Horslunde Realskole
Houborg A.F.K.
Hulvej Skole
Hundested Handicapgruppe
Husby Efterskole
Husmoderforeninger, De Danske
Hvilehjemmet Bennetgaard for Danske og Danske i Udlandet
Høje-Tåstrup Handicap Fond
Højskolen i Thy´s Støtteforening
Højskolen på Samsø
Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole, Den selvejende institution
Haastrup Friskole

Ingrid-Fondet for Sønderjylland
International Apostolsk Højskole og Efterskole
International Fond for Vandrer mod Lyset
International Højskole i Danmark, Den selvejende institution
Internationalt Forum
IWGIA-International Work Group For Indigenous Affairs
Jensens Ferieudflugter, Gabriel
Jinnah International School, Den selvejende institution
Jubilæumsfonden af 1986
Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger, Den
Jægergården, Feriekolonien, Fonden, Den selvejende institution

Kalaallit Illuutaat, Grønlændernes Hus
Kalø Landboskole
Karslunde Kirke Initiativfond
Kattegatcentrets Venner
Kattegatcentrets Driftsfond
Kattegatcentrets Ejendomsfond
Katolske Menighedsplejer
KFUK-Spejderne I Danmark
Kirkeligt Samfund
Kjelsø-Lejren, Den selvejende institution
Klejtrup Musikefterskole
Klosteret Sankt Josef Karmel
Klostermarkskolen Ålborg
KNO-Fonden, Kunstforeningen for Næstved og Omegns Kunstsamlingsfond
Kochs Skole, Århus, N.
Kolding Festspils Venner, Foreningen
Koldingegnens Idrætsefterskole, Den selvejende institution
Kolonien Filadelfias Dispositionsfond
Kolonien Filadelfias Videnskabelige Fond
Komiteen for Svagføreudflugten i Silkeborg
Komiteen til anskaffelse af klokkespil
Kongelig Dansk Aeroklub
Kongelige Bibliotek, Det
Kongelige Grønlandsfond, Det
Kongelige Livgardes Officerskorps' Fond, Den
Kongensgård Landbrugsskole
Kong Håkons Kirkes Venner
Kongskilde Friluftsgård
Kratholmskolen
Krisecenter for Kvinder, Den selvejende institution
Kristlig Lægemissions Fond for Lægemission
Kristligt Akademisk Forum
Kristligt Studenter Settlement
Kristne Friskole i Esbjerg, Den selvejende institution
Kristne Gymnasium, Det, Den selvejende institution
Kulturhistorisk Museum, Randers
Kunstbygningen i Vrå, Egelund-Samlingen, Den selvejende institution
Kvindernes U-landsudvalg
Københavns Kommunehospitals 100 års Jubilæumsfond til videnskabeligt arbejde
Københavns Kulturby Fond 96
Købmandsskolen i Aabenraa
Købstadsmuseet "Den Gamle By"

Landsforeningen af Kronisk Syge
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Forbundet af 1948
Landsforeningen for Laryngectomerede (Strubeløse)
Landsforeningen Hjælp Voldsofre
Landsforeningen J.A.K. (Jord-Arbejde-Kapital) - Landsforeningen for økonomisk og menneskelig frigørelse
Landsforeningen J.A.K.´s Støttefond
Landsforeningen til støtte for sent udviklede
Langelands Folkehøjskole, Den selvejende institution
Langskovhallen, Foreningen
Lauget til bæltbåden "Dannebrog"s bevarelse
Lejbjergcentret
Lokalhistorisk Forening i Sakskøbing Kommune
Lollands Højskole, Den selvejende institution
Lundbeck, Poul og Gerdas Mindefond
Lykkeskolen, Den selvejende institution
Lægeforeningens Forskningsfond
Løgumkloster Højskole
Løkken Museumsforening
Løvenholm Fonden

Marie Kruses Skole, Den selvejende institution
Mariehjemmene
Marstal Søfartsmuseum
Mermaidfonden
Mindelegatet efter Niels Jacob Collerup-Jørgensen
Missionsforbundets Børn og Unge
Modersmål - Selskabet
Molshallen
Munkeruphus, Støtteforeningen
Museet for Besættelsen i Århus, selvejende institution
Museet på Koldinghus
Museumsforeningen for Dronninglund Kommune
Museumsforeningen for Holbæk og Omegn
Musikhusets Venner, Esbjerg, Foreningen
Mændenes Krisecenter for Mænd og Kvinder
M. Mørks Skole

Nationalforeningens fond til Bekæmpelse af Lungesygdomme
Nazaræernes Kirke, Solrød
Nazaræernes Kirke, Køge
Nerthus-Stiftelsen
Nielsens Fond for Personer med Specielle Sindslidelser, Ivan
Nivaagaard Teglværks Ringovn, Den selvejende institution
Nordisk Kollegiums Støttefond
Nordmors Fritidscenter, Den selvejende institution
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium
Nordvestjysk Fiskeriefterskole, Den selvejende institution
Nyreforeningens Forskningsfond
Nødhjælp til Kosovo

Odense Junior Klub
Odense Zoologiske Have
Ordblindesagen i Danmark, Landsforeningen for Orlogsmuseets Venner, Selskabet
Ortopædisk-Kirurgisk Forskningsfond
Osted Fri- og Efterskole

Pan-Fonden
Peder Smertefris Fond
Pensionisthøjskolen Marielyst, Den selvejen- de institution
People to People - Danmark
Pindstrup Centret
Pinsevækkelsens Efterskole Frydensberg
Pinsevækkelsens Højskole og Efterskole
Plums Økologifond
Privatskolen Als
Projekt Oscar

Radiumstationens Forskningsfond
Refugiets Venners Støttekreds
Region Danmark under The Internataional Association of Y' s Men' s Club
Rehabiliteringscenter for Torturofre i Sønderjylland, selvejende institution
Rehabilitetsgården Korsly
Religionspædagogisk Center, Den selvejende institution
Rhodosfonden
Ribe Kunstmuseum
Ringkjøbing Museum
Roskilde Private Realskole
Rudolf Steiner Skolen i Vejlby-Risskov
Rungstedlundfonden
Rækker Møllergård, Den selvejende institution
Rødding Hallerne
Rødding Højskole, Den selvejende institution
Røgfrit Miljø, Landsforeningen
Rør ved Verden
Rådet for større Badesikkerhed

Sammenslutningen af Danske Småøer
Samsø Museum, Den selvejende institution
Se og Hørs Gunnar-Nu Fond
St. Andst Efterskole, Den selvejende institution
St. Johannes Plejehjem i København
Schølins Fond, Ebba og Aksel Selam Friskole
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets venner
Selskabet til restaurering af Frihedsstøtten
Settlementet Askovgården, København
Settlementet Saxogaard
Silm Fonden
Sindslidende Fond
Skagen Fiskeriforenings understøttelses- og hjælpefond
Skagen Museum
Skanderborg Realskole
Skanderup Ungdomsskole
Skive Sygehus, Støtteforeningen for
Skomagergården, Den Selvej. Instituion
Skolen på Hindholm
Skovlunde Efterskole
Skovriddergaarden, Den selvejende institution
Skyum Idrætsefterskole, Den selvejende institution
Skælskør Folkehøjskole
Skørbæk-Ejdrup Friskole, Den selvejende institution
Slesvigsk Samfund
Slotsgade 25, Haderslev, Den selvejende institution
Sofievirksomhedernes Bygge- og Hjælpefond, Den selvejende institution
Sommersted Ungdomsskole
Soransk Samfunds Boligfond
"Spejderfonden", Fonden til støtte for arbej- det i Det Danske Spejderkorps
Sproghøjskolen på Kalø
Stages Minde, Stiftelsen, Georg
Steiner-Hjemmet Elmehøjen, Rudolf , Den selvejende institution
Steiner Skolen i Vejle, Rudolf
Steiner Skolen i Vendsyssel, Rudolf
Steiner Skolen i Vordingborg, Rudolf
Stensballe Idrætsklubs Ungdomsfond, Den selvejende institution
Stiftelsen Addit Rundhøj
Stiftelsen "Håbets Hjem", (fond)
Stomiforeningen COPA
Strandkirken, Marielyst, Den selvejende institution
Stridsholt Ungdomsskole
Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus, Apoteker S. C. Straagaards Smedie, Den selvejende institution
Studenterforeningen, København
Støtte for Mødre og Børn, Foreningen til Støvring Højskole
Sundby Fælled, Den selvej. Institution
Sundeved-Centret
Sydslesvigsk Studie og Hjælpefond
Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945
Sydvestjyllands Efterskole
Sæby Fonden af 4/8-1984
Sæby Museum
Søfartens Bibliotek
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
Søndbjerg Ungdomsskole
Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, Den, selvejende institution
Søster og Verner Lipperts Fond
Søtoftegård Højskole

Team Mission, Den selvejende institution
Teknisk Landsforbunds Ferie- og Rekreationslegat
Teknisk Museums Venner
Terndruplundfonden, Den selvejende institution
Textil- og Beklædningsindustriens Jubilæumsfond
Thestrups Legat til Kræftforskning, Jens og Maren
Thorsgaard Efterskole
Thorstedlund Kunsthøjskole, Den selvejende institution
Thorum Gl. Købmandsgård
Thy Fonden
Tistruplundfonden
Trinbrættet, Den selvejende institution
Tøjhusmuseet

U-bådsfonden
U-Landshjælp fra Folk til Folk
Ungdomsringen, Landsforeningen
Ungdomsskolen Øresund
Unges Hjem, De, Den selvejende institution
Unge Hjems Efterskole
Uniformerede Korps I Viborg, De, Den selvejende institution
Unitarisk Kirkesamfund

Valby Multihal Fonden
Vanførefonden
Varde Bevaringsfond
Vejby-Tibirke Selskabet
Vejlefjordskolen
Vejle Fri Børneskole
Venø Efterskole
Vestfyns Hjemstavnsgård, Foreningen
Vestbirk Friskole, Den selvejende institution
Viborg Menighedspleje
Vittrup Efterskole
Vrejlev-Hæstruphallen, Den selvejende institution, (Vrejlev-Hæstrupfonden)
V Thorup Efterskole
Vaabenhistorisk Selskab

Yeshuat Tsion

Ældre Fonden (EGV Fonden)

Økologisk Jordbrug, Landsforeningen
Ølgod-Hallen
Ørum-Hallen, Den selvejende institution
Østvendsyssel Ungdomsskole

Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond
Aalborg Søfarts- og Marinemuseum
Aalborg Sportshøjskole
Aalborg Zoologiske Have, Selvej. Institution

Ole Kjær  
 

/Finn Thrysøe