Dokumentets dato
07 jun 1999
Dato for offentliggørelse
7. juni 1999
Cirkulærets nummer
1999-22
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Afgiftskontoret
Overordnede emner
Afgift + Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990007709-regl

IndledningEfter boafgiftslovens § 3, stk. 2, er skatteministeren bemyndiget til at bevilge boafgiftsfritagelse for arv, legat og forsikringer mv. til offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål.
 
I tilknytning til det årlige TSS-cirkulære om Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund er der mulighed for optagelse i dette liste-cirkulære med markering som godkendt almenvelgørende eller på anden måde almennyttig institution mv. i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.
 
Optagelse i cirkulæret som godkendt i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2 efter forhåndsansøgning
1. Det årlige TSS-cirkulære indeholder en fortegnelse over institutioner mv, der markeret med 1) og/eller 2) er godkendt i henhold til LL §§ 8 A og/eller 12, stk 3.
 
For disse institutioner mv. kan der ikke søges om optagelse i cirkulæret med markering som boafgiftsfritaget i henhold til boafgiftslovens § 3, stk 2, idet de allerede er fritaget efter den generelle bemyndigelse til skifteretter og bobestyrere i § 14 i Skatteministeriets bkg. nr 465 af 26. juni 1998 om boafgifter og gaveafgift mv.
 
2. Det årlige TSS-cirkulære indeholder en særlig liste over institutioner mv., som har været godkendt i henhold til LL § 8A, men som ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse i henhold til denne bestemmelse.
 
Placering på denne særlige liste i cirkulæret har ingen skatte- eller afgiftsmæssige virkninger.
 
Institutionerne mv. på denne særlige liste  kan uden at afvente en konkret arveerhvervelse  søge om optagelse i kommende cirkulærer om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund som godkendt i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2. Ansøgningen skal indgives til Told- og Skatteregion Nærum.
 
3. Andre almenvelgørende eller i øvrigt almennyttige institutioner m.v., der allerede har opnået en boafgiftsfritagelse,  kan tilsvarende  ansøge Told- og Skatteregion Nærum om optagelse i cirkulæret som godkendt i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, uden at afvente en konkret arveerhvervelse. Ansøgningen må være vedlagt kopi af den meddelte boafgiftsfritagelse samt den dagældende fundats eller vedtægt og kopi af den nugældende fundats eller vedtægt, såfremt den afviger fra den førnævnte.
 
Ansøgning i andre tilfældeAndre institutioner m.v. kan i forbindelse med en konkret arveerhvervelse ansøge om boafgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, som almenvelgørende eller iøvrigt almennyttig institution, og kan i denne forbindelse anmode om at blive optaget på det førstkommende cirkulære over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund som godkendt i henhold til LL. § 8A, § 12, stk. 1, eller boafgiftslovens § 3, stk. 2. Ansøgningen indsendes til Told- og Skatteregion Nærum, der behandler anmodninger om boafgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens  § 3, stk. 2, i første instans.
 
Betingelse for alle institutioner m.v.Der er en betingelse for optagelse og forbliven på listen over godkendte institutioner mv. i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, i liste-cirkulæret, at institutionen mv. årligt indsender sit årsregnskab til Told- og Skatteregion Nærum og giver denne meddelelse om eventuelle ændringer i institutionens vedtægter mv.
 
IkrafttrædelseCirkulæret afløser TSS-cirkulære 1998-5 (nr. 28 i Ministerialtidende 1998) og har virkning fra 1. juli 1999.
 
 
Frantz Howitz
                                                 /Børge Aagaard