Adgangen til at foretage en skatteansættelse for indkomstår før 1990 var alene begrænset af de formueretlige forældelsesfrister for så vidt angår det afledte skattekrav, jf. fx TfS 2001, 757.ØLD, hvor den skattepligtiges skatteansættelser i 1997 blev forhøjet fra og med 1987. Forhøjelserne var ikke forældede, da 1908-lovens 5-års frist blev anset for suspenderet. Vedrørende genoptagelse efter anmodning var der ikke hjemmel i skattestyrelsesloven til at genoptage skatteansættelser udover den dagældende 5-årsfrist, (som støttes på den tidligere SSL § 29, stk. 4). Der kan herefter kun helt undtagelsesvist ske bevillingsmæssig genoptagelse.

Fra 1. november 2005 ligger kompetencen vedrørende indkomstår inden 1990 hos SKAT med klageadgang til skatteankenævn/Landsskatteretten. Inden 1. november 2005 var der tale om, at bevillingsmæssig genoptagelse var en ministerbeføjelse, der i 1. instans var henlagt til regionerne (for København og Frederiksberg kommuner den pågældende skatteforvaltning) med klageadgang til Told- og Skattestyrelsen.

Tilladelse til bevillingsmæssig genoptagelse kan herefter efter den inden 1990 gældende retstilstand kun gives i tilfælde, hvor der er begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med ligningen, fx hvor der er tale om åbenbart urimelige taksationer. I overensstemmelse hermed blev der ikke tilladt genoptagelse i et tilfælde, hvor årsagen til den ikke rettidige anmodning var en dokumenteret sindslidelse, jf. TfS 1997, 429 ØLD.

Der kan endvidere ske genoptagelse for disse indkomstår på grundlag af en endelig dom eller landsskatteretskendelse, der underkender hidtidig ligningspraksis. Hvis den underkendende afgørelse er truffet fra og med den 1. juli 1999, gælder skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, jf. nærmere afsnit G.1. Hvis den underkendende afgørelse er truffet inden nævnte dato, gælder retningslinjerne i TSS-cirkulære 1993-9 om udsendelse af genoptagelsescirkulære, jf. afsnit G.3.2.2.1.