åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

DefinitionerBegrebet skat anvendes i skatteforvaltningsloven i samme betydning som i grundlovens § 43; det vil sige om indkomstskat, told, arbejdsmarkedsbidrag, moms, punktafgifter, lønsumsafgift, boafgift, ejendomsværdiskat, kirkeskat, afgift efter pensionsbeskatningsloven og andre retlige ydelser til det offentlige. Begrebet "skatteansættelse" anvendes såvel om opgørelsen af grundlaget for skatteansættelsen som om beregningen af den skat, dette grundlag fører til, samt beregningen af tillæg, gebyrer eller lignende, der er knyttet til skatteberegningen. Inden ikrafttrædelsen af skatteforvaltningsloven d. 1. november 2005 gjaldt om kirkeskat, at ændret beregning af kirkeskat som følge nye oplysninger om medlemsskab af Folkekirken, ikke var omfattet af begrebet skatteansættelse, således at de dagældende frister i skattestyrelsesloven ikke havde betydning i sådanne tilfælde, hvor i stedet for de almindelige formueretlige forældelsesfrister fandt anvendelse.

De gældende fristregler i skatteforvaltningslovenSkatteforvaltningslovens regler om frister for skattemyndighedernes foretagelse eller ændring af skatteansættelser, henholdsvis om frister for de skattepligtiges anmodning om genoptagelse findes i SFL §§ 26-27 og 31-32. Disse regler, herunder ikrafttrædelse og virkning, er beskrevet i G.1.1, G.1.2, samt G.4 til G.8

Betydningen af tidligere gældende fristreglerDe skattepligtige kan dog vedrørende indkomstår inden 2000 fortsat behandles efter tidligere gældende fristregler i det omfang disse regler stiller den skattepligtige gunstigere end de gældende regler i skatteforvaltningsloven. Det drejer sig om de inden lov nr. 410 af 2. juni 2003 gældende bestemmelser i den dagældende SSL §§ 34 og 35, der gælder for indkomstår fra og med 1997, se nedenfor afsnit G.3, G.3.1 og G.3.2. Som en undtagelse vedrørende disse reglers virkningstidspunkt gælder dog, at den inden lov nr. 410 af 2. juni 2003 gældende SSL § 35, stk. 1, nr. 7, der omhandler genoptagelse i forbindelse med Landsskatterettens og domstolenes underkendelse af hidtidig praksis, også finder anvendelse for indkomstår inden 1997, jf. G.3.2.1. Ansættelsesfristerne for indkomstårene 1990-1996 er fortsat reguleret i de ophævede bestemmelser i den inden den 1. juli 1999 gældende SSL §§ 4 og 35, der som ovenfor nævnt fortsat finder anvendelse, hvis disse regler stiller den skattepligtige gunstigere end de gældende regler i skatteforvaltningsloven, jf. G.1.1 og G.3 om virkning og  G.3.1.2 og G.3.2.2. om indholdet af de dagældende regler. Vedrørende indkomstår inden 1990 henvises til G.3.2.3.

Initiativforpligtelse vedrørende afledte ansættelsesændringerSkatteforvaltningslovens fristregler regulerer ikke initiativforpligtelsen vedrørende afledte ansættelsesændringer hos andre skattepligtige end den, hvis ansættelse er blevet ændret. En sådan ændring af en tredjemands ansættelse kan være en følge af en ansættelsesændring foranlediget af såvel myndighederne som af en skattepligtig. Da skattemyndighederne er forpligtet til at foretage korrekte ansættelser, vil der være pligt til at foranledige, at der gennemføres konsekvensændringer hos tredjemand i det omfang de foreliggende oplysninger muliggør dette, og forudsat skatteforvaltningslovens fristregler ikke er til hinder for ændringerne af tredjemands ansættelse.