Dato for udgivelse
08 Aug 2001 15:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. april 2001
SKM-nummer
SKM2001.311.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1834-0226
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Dobbelt husførelse
Resumé

Med Told- og Skattestyrelsens tiltrædelse fandt Landsskatteretten, at ansættelse som læge i en turnusstilling måtte sidestilles med et midlertidigt arbejdssted, hvorfor der kunne foretages fradrag for udgifter til kost og logi efter standardtaksterne i TSS-cirkulære 1996-31 og 1997-20 om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Reference(r)

Ligningsloven § 9, stk. 1

A klager for indkomståret 1997 over, at skatteankenævnet ikke har godkendt fradrag for dobbelt husførelse, 18.346 kr.

Det er oplyst, at klageren, der tilflyttede Danmark i 1986, blev færdiguddannet som læge i juni 1996. I alle årene har klageren boet på et kollegium i X, som han fraflyttede pr. 1. juli 1996.

Pr. 1. oktober 1996 tildelte Sundhedsstyrelsen ham en turnusstilling i Y i 1½ år. Dette var ensbetydende med, at han ikke havde noget sted at bo i 3 måneder, før han skulle påbegynde turnusstillingen.

Klageren har oplyst, at hans familie, kæreste, venner og bekendte ikke havde så store lejligheder, at de havde plads til ham og hans møbler.

Klageren kontaktede sygehuset, og selv om han ikke var ansat på det pågældende tidspunkt, var man behjælpelig med at skaffe ham en midlertidig lejlighed, så han kunne flytte en del af sine ting dertil. I de 3 måneder inden tiltrædelsen af stillingen boede klageren hos sin kæreste i X. Klageren havde sin c/o adresse hos en niece i X og sine møbler i Y, hvor han midlertidigt var tilmeldt folkeregistret. I denne periode ordnede han en del praktiske ting angående postadresse, samlivsforholdet til kæresten, arbejdsforhold i Y osv.

Klageren har endvidere oplyst, at han og hans kæreste etablerede et samlivsforhold fra den 29. november 1996, hvor han officielt flyttede ind hos hende. Efter at han havde tiltrådt stillingen i Y kørte klageren 2 - 3 gange om ugen mellem X og Y og senere 1 gang om ugen. Han og kæresten var fælles om diverse udgifter, bl.a. husleje, varme og el. Han betalte tilsvarende udgifter i Y.

Klageren har henvist til følgende fremlagte erklæring fra kæresten:

"Hermed bekræftes at A og undertegnede har haft et udokumenterbart fælles økonomi gennem vores samlivsforhold, fra november 96 - januar 99."

Stillingen i Y sluttede den 31. marts 1998, og klageren tiltrådte en ny stilling pr. 1. april 1998 til december 1998. Samlivsforholdet, befordringen og udgifterne var de samme som før. Samlivsforholdet ophørte pr. 2. februar 1999, efter at klageren var tiltrådt en ny stilling i Z.

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for dobbelt husførelse i det påklagede indkomstår. Nævnet har henvist til, at udgifter til kost og logi som udgangspunkt er omkostninger, der ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Ifølge Ligningsrådets anvisninger kan der imidlertid indrømmes fradrag for dobbelt husførelse for samlevende hvis adskillelsen er midlertidig og har haft et års varighed forud for tiltrædelsen af den nye stilling, såfremt samlivet ikke har bestået et år kan fradraget gives efter en konkret vurdering.

Skatteankenævnet har anført, at klageren ifølge folkeregisteroplysninger ikke har haft fælles bopæl med sin samlever før tiltrædelsen af stillingen i Y, hvor han i øvrigt var bosiddende ved tiltrædelsen. Nævnet har oplyst, at man for indkomståret 1996 ligeledes har truffet afgørelse vedrørende spørgsmålet om fradrag for dobbelt husførelse, klageren blev ikke fundet berettiget til fradrag, idet den dobbelte husførelse blev anset for opretholdt af private grunde og ikke på grund af erhvervsmæssige forhold.

Nævnet finder, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at han var samlevende med sin kæreste et år forud for tiltrædelsen af stillingen i Y. Den af samleveren udfærdigede erklæring kan ikke tillægges skattemæssig vægt, idet samleveren kun bekræfter, at klageren og hun har haft fælles økonomi gennem deres samlivsforhold fra november 1996 til januar 1999 og altså ikke forud for, at klageren tiltrådte stillingen i Y. Nævnet har oplyst, at samleveren flyttede den 31. marts 1999.

Nævnet finder herefter, at klageren ikke er berettiget til fradrag for dobbelt husførelse, idet denne er anset for opretholdt af private og ikke erhvervsmæssige forhold.

Skatteankenævnet har fundet, at klagerens bopæl i X er den sædvanlige bopæl, og at fradrag for befordring mellem hjem og arbejde kan godkendes med 32.088 kr., opgjort som følger:

 

Kørsel med deltagelse i diverse kurser

1.352 kr.

Befordring mellem hjem og arbejde:

600 km pr. gang = 473,20 kr. x 52 uger

 

24.606 kr.

Dokumenterede færgeudgifter

6.130 kr.

Fradrag i alt

32.088 kr.

Klageren har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om fradrag for dobbelt husførelse for det påklagede indkomstår. Han har til støtte herfor bl.a. anført, at han etablerede et samlivsforhold sammen med sin kæreste den 29. november 1996, hvor han flyttede ind hos hende på hendes bopæl i X. Han kørte i starten af sin ansættelse 2 – 3 gange om ugen til X og senere 1 gang om ugen. Han var fælles om udgifter til husleje, varme mv. med sin samlever og han havde samtidig udgifter til sin bolig i Y i forbindelse med turnusstillingen.

Landsskatteretten skal udtale:

Efter Ligningslovens § 9, stk. 1, kan lønmodtagere fradrage udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et reguleret grundbeløb på 3.000 kr. Fradrag for dobbelt husførelse kan efter Ligningsrådets vejledende anvisninger indrømmes for merudgifter til kost og logi til enlige forsørgere, der har børn under 18 år, ugifte samlevende og gifte, med en standardtakst uden dokumentation for merudgiftens størrelse. Det er ifølge anvisningen en betingelse for at opnå fradrag, at der er tale om midlertidig opretholdelse af dobbelt husførelse på grund af erhverv. Fradrag kan gives, såfremt samlivet har varet et år eller mere. Hvor der er tale om samliv under et år, kan fradrag gives efter en konkret vurdering.

Ifølge Højesterets dom af 16. februar 1995 er det hverken uforeneligt med reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og ligningslovens § 9, stk. 1, eller med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at skattemyndighederne, herunder Ligningsrådet, til stadighed har betinget fradragsretten for merudgifter ved dobbelt husførelse af, at den dobbelte husførelse alene opretholdes midlertidigt, og at dette i praksis administreres således, at der ikke gives fradrag for en længere periode end 2 år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Efter praksis anses ansættelse i en turnusstilling for midlertidig og der kan godkendes fradrag for dobbelt husførelse inden for den 2-års grænse, hvor der efter praksis gives fradrag, hvis betingelserne er opfyldt.

Landsskatteretten finder i lighed med skatteankenævnet, at klageren ikke opfylder betingelserne for at foretage fradrag efter Ligningsrådets anvisning om dobbelt husførelse.

Reglerne om skattefri rejsegodtgørelse er ændret dels ved lov nr. 1063 af 12. december 1996, dels ved lov nr. 452 af 10. juni 1997. Som følge heraf har Ligningsrådet udsendt 2 rejsecirkulærer for 1997: Told og Skat cirkulære 1996-31, der var gældende fra pr. 1. januar 1997 og Told og Skat cirkulære 1997-20, der har afløst førstnævnte cirkulære pr. 1. juli 1997.

Det fremgår af ligningslovens § 9, stk. 5 at arbejdsgiveren kan udbetale skattefri godtgørelse for merudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Udbetaler arbejdsgiveren ikke skattefri godtgørelse, men betingelserne herfor er opfyldt, kan der uden dokumentation fradrages et beløb svarende til differencen mellem det modtagne og den skattefrie godtgørelse, der kunne have været udbetalt, jf. Told og Skat Cirkulære 1996-31 og 1997-20 om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Landsskatteretten finder med tiltrædelse af Told- og Skattestyrelsen, at ansættelse i turnusstilling må sidestilles med et midlertidigt arbejdssted. Klageren er derfor berettiget til at foretage fradrag for udgifter til kost og logi efter standardsatserne i Told- og Skat Cirkulære 1996-31 og 1997- 20 om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Den påklagede ansættelse vil være at ændre i overensstemmelse hermed.