Dato for udgivelse
12 jul 2001 09:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.276.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1221-0220
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Personers skattepligt
Resumé

En kunstner fraflyttede Danmark den 19. juni 1996. Hun havde fået udbetalt honorarer og a conto betalinger i forbindelse med pladeindspilninger m.v. Retserhvervelse af vederlag i henhold til aftalerne omfattede alene de før fraflytningen oppebårne vederlag og a contobetalinger.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Kildeskatteloven § 1 og
Kildeskatteloven § 2

A klager for indkomståret 1996 over, at indtægter fra B og C er anset som skattepligtig til Danmark.

Det fremgår af sagen, at klageren den 19. juni 1996 opgav sin lejlighed i Danmark, hvorefter hun bosatte sig i udlandet.

Klageren danner sammen med en anden en duo. Ud over pladeindspilning skrives der tekster og melodier, ligesom der turneres.

Mellem parterne, dvs. på den ene side duoen (kunstnerne) og B og C på den anden side foreligger følgende kontrakter:

- overenskomst af 22. august 1995 med C ApS.

- aftale af 27. oktober 1995 med B A/S.

Overenskomsten med C ApS, hvor duoen er betegnet som ophavsmændene og C ApS er betegnet som forlaget, indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

"...

I en periode fra d.d. og i ubegrænset tid (dog med de begrænsninger i beskyttelsestid, der følger af nationale opretshavslove) overdrager ophavsmanden de eksklusive rettigheder for hele verden til: Alle værker, som ophavsmanden skriver og som udgives under kunstnernavnet på B.

Overdragelsen er afledet af ophavsmandens forlagsaftale med D, der i nærværende sammenhæng betragtes som originalt forlag, hvilket bevirker, at D bevarer sine rettigheder i forhold til ophavsmanden, såfremt nærværende aftale ophæves, uanset årsagen.

For at der ikke skal være tvivl, specificeres det, at forlaget bevarer rettighederne for life of copyright til de værker, som forlaget har fået overdraget i medfør af aftalen mellem forlaget og D og nærværende aftale. Foranstående afsnit vedrører således kun det forhold, at forlaget mister sine rettigheder som følge af væsentlig misligholdelse eller andet, der kan sidestilles hermed.

...

De overdragne rettigheder medfører den fulde og uindskrænkede ret til enhver forretningsmæssig udnyttelse af de pågældende kompositioner, herunder men ikke begrænset til - eneretten til at gengive værket på en hvilken som helst lydbærer mekanisk eller elektronisk, herunder eneretten til kopiering og reproduktion uanset antal af oplag og størrelse og retten til offentlig fremførelse, herunder f.eks. radio, fjernsyn og film samt alt anden offentliggørelse af værket, herunder ved tryk af noder i ubegrænset antal eksemplarer. Rettighederne omfatter endvidere mindre bearbejdelse af værket og oversættelse heraf, hvorimod enhver væsentlig ændring eller omarrangering af værket kun kan ske med ophavsmandens samtykke. Rettighederne omfatter endvidere retten til at sub-licensere samtlige rettigheder samt retten til at oppebære samtlige beløb, der hidrører fra enhver udnyttelse af rettighederne under nærværende aftale.

For overdragelsen vederlægges ophavsmanden således:

1. Mekaniske rettigheder

66 2/3 %i Skandinavien og 50 % i udlandet, - at source. Forlaget frigøres uanset om betaling sker direkte fra rettighedsorganisationer og subforlag til ophavsmanden.

2. Offentlig fremførelse

66 2/3 % i Skandinavien og 50 % i udlandet, at source. Forlaget frigøres uanset om betaling sker direkte fra rettighedsorganisationer og subforlag til ophavsmanden.

3. Salg af noder m.m.

Ophavsmanden modtager 10 % af forlagets nettoindtægter ved salg af noder m.m.

4. Øvrig indkomst

For synkronisering og coverversioner modtager ophavsmanden i Skandinavien 66 2/3 % og i udlandet 50 % - at source. Ved andre indtægter modtager ophavsmanden 50 % af forlagets nettoindtægter.

5. Afregningsterminer

Der afregnes to gange årligt, pr. 30/6 og 31/12 med frist for forlaget til fremsendelse at opgørelse og beløb i henhold hertil pr. 1/4 og 1/10. Forlaget er kun forpligtet til at foretage afregning af beløb som forlaget eller andre forlag i koncernen aktuelt har modtaget.

Ophavsmanden indestår for at besidde samtlige rettigheder til de overdragne værker, og at tredjemands eventuelle rettigheder derfor ikke er krænket. Hvis ophavsmanden ved grov uagtsomhed eller forsætligt overtræder foranstående indeståelse, kan forlaget umiddelbart hæve nærværende aftale og/eller kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

..."

Aftalen af 27. oktober 1995 med B A/S, hvor duoen er betegnet som kunstneren, og B A/S er betegnet som selskabet, indeholder bl.a. følgende:

"...

...er indgået følgende

AFTALE

vedrørende selskabets eneret til optagelse og udnyttelse af kunstnerens ydelser og præstationer med henblik på selskabets udgivelse af det færdige værk på alle kendte, såvel nuværende som fremtidige, lydbærere, p.t. vinyl-LP, CD og MC, mini-disk - digital compact kassette, og lyd- og billedbærere p.t. videogrammer og CD-rom.

...

§ 1

YDELSER OG OMFANG

I perioden 2. halvår 1995 stiller kunstneren sin ydelse som udøvende sanger/musiker til rådighed til indspilning af 1 album, som selskabet forpligter sig til at udgive i Danmark. Foranstående periodeangivelse er vejledende og kan efter selskabets valg, men i samråd med kunstneren, forkortes/forlænges, indtil det aftalte antal albums er færdigindspillet og udgivet.

...

§ 2

SELSKABETS RETTIGHEDER

Alle indspilninger, herunder masters og alle lyd- og billedbærere under denne aftale er selskabets ejendom.

Ved nærværende aftale erhverver selskabet alle rettigheder og eneretten til alt indspillet materiale under denne aftale samt alt tidligere indspillet materiale med respekt af tredjemands eventuelle rettigheder over sidstnævnte, herunder retten til at råde over master og alt indspillet materiale ved - men ikke begrænset til - produktion, kopiering, synkronisering, markedsføring, distribution, salg, udlejning, lån og offentlig fremførelse, og den samme rådighed over samtlige færdigproducerede albums under denne aftale, ligesom de samme rettigheder skal gælde for de enkelte numre på samtlige albums. Selskabet er berettiget til at overdrage sin ret til at råde over materialet (typisk licensaftaler), og selskabet er berettiget til at lade arbejder vedrørende materialet udføre hos tredjemand. Selskabets rettigheder gælder alle kendte og fremtidige udnyttelsesformer og medier.

Selskabets foranstående enerettigheder gælder for hele verden, og er uden tidsmæssig begrænsning.

...

§ 4

ROYALTY GENERELT

Som betaling for sin ydelse under nærværende aftale modtager kunstneren en royalty. Uanset om royalty til kunstneren hidrører fra salg i Danmark eller den øvrige verden, gælder følgende:

Der betales kun royalty af de af selskabet aktuelt modtagne betalinger.

Der svares ikke royalty af albums og singles, der uddeles gratis i PR-øjemed, eksempelvis til anmeldere, radio- og TV-stationer m.v.

Der svares ikke royalty af albums og singles, som ydes vederlagsfrit i forbindelse med salg, (rabat, og eller bonus).

Der svares ikke royalty af albums og singles, som selskabet modtager retur, og krediterer kunden.

Hvis enkelte numre med kunstneren udgives på et samlet værk med andre kunstneres produktioner, (compilation-album), betales royalty i forhold til numrenes andel af det samlede antal numre på værket.

Royaltysatsen vedrørende albummet/singlen er uafhængig af hvilke lydbærere, albummet/singlen udgives på, således også fremtidige, men beregningsgrundlaget kan ændres i overensstemmelse med selskabets beregningsgrundlag for nye produkter. Hvis der ikke opnås enighed mellem kunstneren og selskabet om det nye beregningsgrundlag, anvendes NCB´s basispris.

Selskabet er altid berettiget til i enhver royalty-afregning at modregne omkostninger betalt af selskabet i forbindelse med kunstnerens aktiviteter, som går udover selskabets forpligtelser i medfør af denne aftale.

§ 5

ROYALTYBASIS

Ved salg i Danmark beregnes royalty af selskabets netto-salgspris til forhandlere, ekskl. moms, med fradrag af alle direkte afgifter og skatter, p.t. punktafgift.

Hvis selskabet udenfor Danmark vælger at tv-annoncere salget af et album, kan royalty nedsættes således, at selskabet herved får dækket annonceomkostningerne. Royaltyen nedsættes typisk med 2 % for kunstnerens vedkommende for det antal solgte eksemplarer som er en (estimeret) følge af TV-kampagnen, med udgangspunkt i de oplyste salgstal fra det tidspunkt, hvor kampagnen starter. Enhver beslutning om tv-annoncering af et nyt album kræver kunstnerens samtykke.

Ved salg udenfor Danmark via B beregnes royalty af pågældende selskab´s PPD-pris.

Ved salg i Danmark gennem pladeklubber, ved postordre salg eller anden form for salg direkte til forbrugeren udenom det sædvanlige detailled, eller hvor selskabets salgspris er mindre end halvdelen af selskabets sædvanlige nettosalgspris til detailleddet, kan den i § 6 nævnte royaltysats nedsættes til det halvdelen.

Ved salg i udlandet til væsentligt reducerede priser, herunder mid price og low price eller til pladeklubber, postordre eller lignende, kan den i § 6 nævnte royaltysats nedsættes, dog ikke til mindre end halvdelen. Hvis det udenlandske B-selskab vælger at lade albummet udgå af sit katalog, og derfor sælger ud til lavpris, realisationssalg, er kunstneren ikke berettiget til royalty.

Hvis selskabet indgår aftale med tredjemand det vil sige selskaber udenfor koncernen, om salg via denne, (primært licenstagere), udgør kunstnerens betaling 50 % af det beløb, som selskabet modtager, herunder forskud.

Ved alt salg udenfor Danmark er selskabet berettiget til at modregne (recoupe) halvdelen af alle afholdte indspilnings- og produktionsomkostninger i Danmark og/eller udlandet og halvdelen af alle markedsføringsomkostninger i forbindelse med salg udenfor Danmark. Modregning forudsætter, at kunstneren har godkendt alle sådanne væsentlige omkostninger. Således tilkommer der ikke kunstneren royalty for salg udenfor Danmark, før foranstående omkostninger er modregnet i kunstnerens indtægter.

Selskabets modregningsret er begrænset til, at udgifterne vedrørende et album skal modregnes i indtægterne for samme album. I nærværende sammenhæng behandles forskud til kunstneren fra udlandet som en royaltyudbetaling, og selskabet kan således modregne eventuelle forskudsbetalinger.

§ 6

ROYALTYSATS

Følgende royaltysatser er gældende:

DANMARK

:

Albums

0

-

break-even

10%

 

break-even

-

 

14%

         

Singles

     

10%

Compatilations

10% ved selskabets egne compileringer, ved tredjemands compileringer 50 % af det af selskabet modtagne nettobeløb, dog maksimum 10 % pro rata af nettosalgsprisen.

 

UDENFOR DANMARK

:

Albums

0

-

500.000

80%

 

>500.000

-

 

10%

         

Singles

     

8%

Compatilations

8 % ved B´s søsterselskabers egne compileringer og ved tredjemand-compileringer 50 % af det af selskabet modtagne nettobeløb, dog maksimum 8% pro rata af PPD.

Royalty til producer deles ligeligt mellem kunstneren og selskabet, således at 50% af producerroyaltyen fratrækkes i royaltyudbetalinger til kunstneren. Forinden endelig aftale indgås med produceren skal kunstneren med selskabet være enig om royaltysatsen til producer. For første albums vedkommende bærer kunstneren i procentpoint til producer i Danmark.

...

§ 8

AFREGNINGSPERIODE

Selskabet udarbejder halvårlige royalty-afregninger for perioderne 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december. Senest hver d. 1. september og 1. marts skal opgørelserne med betaling fremsendes til kunstneren.

§ 9

KONTROL AF ROYALTY

Kunstneren er berettiget til en gang årligt at lade en statsautoriseret eller registreret revisor gennemgå den relevante bogføring i selskabet med henblik på en konstatering af royalty-opgørelsernes rigtighed. Kunstneren afholder selv omkostninger til revisor, med mindre revisors gennemgang viser en afvigelse på mere end 5 % i kunstnerens favør.

..."

Ved oversigt over udbetalinger foretaget i 1996 af 29. maj 1998 har B A/S bl.a. oplyst følgende:

"...

Fra B:

 

19.04.96

3.839

10.05.96

4.250

31.08.96

2.987.164

24.09.96

750.000

15.10.96

2.301

I alt lønoplyst

3.747.554

Fra C

 

02.01.96

100.000

05.11.96

750.000

I alt

850.000

Herfra modregnet betalinger fra KODA og NCB, som har indbetalt til os men lønoplyst på A's cpr.nr.

13.06.96

- 58.167

28.06.96

- 17.329

05.09.96

- 7.405

02.12.96

-32.772

13.12.96

-127.327

I alt lønoplyst

607.000

Problemet med KODA og NCB er, at de "vil" lønoplyse på personen - som udbetalingen vedrører - selv om de sender pengene til os, og hvor vi modregner det i evt. forskud.

..."

Inden klagerens udrejse havde hun modtaget 300.000 kr. i á conto udbetalinger fra de omhandlede selskaber.

Skatteforvaltningen har ved den påklagede afgørelse anset klageren for skattepligtig til Danmark af udbetalinger fra B A/S på 2.782.095 kr., samt udbetalinger fra C ApS på 284.375 kr. Som begrundelse har skatteforvaltningen bl.a. anført, at der er enighed om, at skattepligtsophøret fastsættes til den 19. juni 1996.

Efter hovedregelen om retserhvervelsestidspunktet skal erhvervsindtægter medtages ved indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til en bestemt ydelse. Hvor der ligger kontraktforhold til grund for erhvervelsen, kan det beskatningsmæssige tidspunkt herefter fastlægges som det tidspunkt, hvor en kontraktpart har udført det, han/hun ifølge den gensidigt bebyrdende kontrakt har forpligtet sig til at yde, og således har erhvervet et endeligt og ubetinget krav på en modydelse, der er opgjort eller kan opgøres i penge eller penges værdi.

Klageren har i altovervejende grad opfyldt de kontraktlige forpligtelser førend der modtages betalinger fra B/C, og kontrakten fastlægger klart, hvilken royaltyprocent, der skal afregnes og af hvilket salg. Indtægten er således ikke afhængig af selskabets overskud, men af det løbende salg. Det beskatningsmæssige tidspunkt kan herefter senest fastlægges til det tidspunkt, hvor klagerens aftalepartnere aktuelt modtager betaling for mekaniske rettigheder, offentlig fremførelse, salg af noder m.v., samt indtægter i forbindelse med salg af albums og singler. Klageren erhverver således senest ret til indtægterne i takt med, at betaling tilflyder aftalepartnerne. Det forhold, at der først på et senere tidspunkt laves en endelig opgørelse og betaling, har ikke betydning for retserhvervelsen og dermed beskatningstidspunktet.

Endvidere har skatteforvaltningen bl.a. anført, at repræsentantens henvisninger til litteraturen faktisk støtter dette synspunkt, samt at praksis vedrørende forfatterhonorarer ikke kan finde anvendelse i denne situation, ligesom den af repræsentanten anførte fortolkning af kildeskattelovens § 65 ikke kan tiltrædes.

Skatteforvaltningen har endvidere bl.a. henvist til TfS 1991.400 og kommentaren hertil i TfS 1991.394.

Skatteankenævnet har ved dets forslag til ansættelse bl.a. anført, at det er enig i klagerens revisors opgørelse, hvorefter der er udbetalt således:

19.04.1996

3.839 kr.

10.05.1996

4.250 kr.

31.08.1996

2.987.164 kr.

I alt

2.995.253 kr.

Skatteforvaltningen har ved ansættelsen fejlagtigt taget udgangspunkt i en samlet udbetaling til gruppen på 5.564.191 kr., hvilken udbetaling er efter modregning af udbetalte forskudsbeløb. Der er ved skatteforvaltningens ansættelse således ikke sket beskatning af disse forskud.

Endvidere har skatteankenævnet bl.a. anført, at gruppen ved afslutning af pladeindspilningen erhverver krav på en modydelse, idet gruppen på dette tidspunkt har udført det, gruppen i henhold til den gensidigt bebyrdende kontrakt er forpligtet til at yde. Efter praksis kan det beskatningsmæssige tidspunkt således senest fastlægges til det tidspunkt, hvor klagerens aftalepartnere aktuelt modtager betaling for mekaniske rettigheder, offentlig fremførelse, m.v. Det forhold, at der først på et senere tidspunkt laves en endelig opgørelse og betales til klageren, har ikke betydning for retserhvervelsen og der med beskatningstidspunktet. Skatteankenævnet har herved endvidere henvist til TfS 2000.245 ØLD.

Skatteankenævnet har således indstillet klageren forhøjet fra 2.613.946 kr. til 2.814.221 kr.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af A's skatteansættelse for indkomståret 1996 skal tilbageføres, således at klagerens personlige indkomst nedsættes med 2.613.946 kr. vedrørende B A/S, og med 284.375 kr. vedrørende C ApS. Hertil har repræsentanten bl.a. anført, at klageren fraflyttede Danmark den 14. juni 1996 med endelig opgivelse af bopæl i Danmark 19. juni 1996, på hvilket tidspunkt råderetten til lejligheden blev fraskrevet ved aflevering af nøgle til udlejer. Der er i sagen enighed om, at 19. juni 1996 i skattemæssig henseende anses som fraflytningsdag.

A driver kunstnervirksomhed som sangskriver og sanger i en duo. Duoen har indgået kontraktretligt samarbejde med pladeselskabet B, og på denne baggrund oppebæres på helt sædvanlig vis kunstnerroyalties.

Mellem parterne, dvs. kunstnerne på den ene side og B på den anden side, foreligger følgende kontrakter, der har betydning for skattesagen:

- Overenskomst af 22. august 1995 med C ApS (forfatterkontrakt) og

- Overenskomst af 27. oktober 1995 med B A/S (pladekontrakt).

Kontrakten af 22. august 1995 indebærer en overdragelse af samtlige rettigheder fra klageren som ophavsmand til C ApS. Overdragelsen er tidsubegrænset inden for beskyttelsesperioden, og den indebærer en eksklusiv overdragelse af samtlige rettigheder for hele verden til alle værker, som klageren som ophavsmand skriver og udgiver under kunstnernavnet på B.

Ved pladekontrakten af 27. oktober 1996 har klageren som kunstner givet B A/S eneret til optagelse og udnyttelse af kunstnerens ydelser og præstationer med henblik på selskabets udgivelse af det færdige værk på alle kendte, såvel nuværende som fremtidige lydbærere, dvs. CD, LP, MC, mini disk og lyd- og billedbærere pt. videogrammer og CD-rom.

For hele indkomståret 1996 er fra B indberettet honorarer for i alt på 4.354.554 kr. På selvangivelsen har klageren alene medtaget indkomst, der er retserhvervet inden fraflytning.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført, at det er med rette, at klageren ved selvangivelsen for 1996 alene har medregnet den indkomst, der er retserhvervet inden fraflytning fra Danmark. Efterfølgende betalinger i 1996 skal derfor ikke henføres til skattepligtsperioden.

I henhold til kildeskattelovens § 6 består indkomstskattepligten til Danmark i den periode, i hvilken de i kildeskattelovens § 1 eller § 2 angivne betingelser for skattepligt er opfyldt. Det skal hertil bemærkes, at klagerens fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophørte 19. juni 1996, og der foreligger fra dette tidspunkt ingen begrænset skattepligt efter kildeskattelovens § 2. Det skal i denne forbindelse endvidere bemærkes, at kunstner-royalties ikke er omfattet af den begrænsede skattepligt efter kildeskattelovens § 2. stk. 1, litra i, jf. § 65 C.

Selve ophøret af skattepligt midt i indkomståret medfører, at indkomstansættelsen vil komme til at omfatte en kortere periode end 1 år, og den skattepligtiges indkomst skal derfor til brug for skatteberegningen omregnes. Omregningsprincippet i personskattelovens § 14, indebærer imidlertid ikke, at der ændres på de almindelige skatteretlige periodiseringsprincipper i relation til opgørelse af periodeindtægten, jf. statsskattelovens § 4. En tilbagefordeling af indtægter, der retligt vedrører perioden uden skattepligt til Danmark, er derfor helt uden lovhjemmel.

Klageren har ved kontrakterne formueretligt overdraget alle sine immaterielle kunstnerretttigheder til B. Retten til den løbende indkomst heraf er således også i det hele overført til B, og B er således såvel formueretligt som skatteretligt direkte retserhverver af indkomsterne, og det er B der har de afledte indtægter. Der kan herved henvises til erklæringen fra B. Klageren kan således alene erhverve royaltybetalinger, der nu hviler på aftalerne med B.

I henhold til statsskattelovens § 4 skal en indtægt i skattemæssig henseende medregnes, når den er oppebåret, dvs. at en indtægt skal medregnes ved modtagelse af betaling, eller forinden, hvis der foreligger et endeligt retskrav. Det skal hertil bemærkes, at den endelige retserhvervelse kan være udskudt som følge af suspensive betingelser, hvorfor beskatningstidspunktet nøje skal fastlægges ud fra de foreliggende konkrete aftalevilkår.

Det følger af dansk periodiseringspraksis i henhold til statsskattelovens § 4, at forfatterhonorarer skal medtages i det år, hvori de er indtjent og afregningsmodne, dvs. når de i henhold til kontrakten kan kræves udbetalt. Dog skal a conto honorarer periodiseres til udbetalingstidspunktet.

Først når selve forfatterhonoraret er opgjort af forlaget, kan der for forfatteren siges at foreligge fortjente honorarer, jf. herved LSRM 1972.105. Klageren er i det hele omfattet af denne periodiseringspraksis i relation til udbetalinger, der finder sted i henhold til kontrakt af 22.08.1995 med C ApS, der omhandler betaling for tekstskrivning m.v. B har erhvervet samtlige rettigheder, og der er således ikke tale om udgivelse af værker for kunstnerens egen regning.

Hertil skal det gøres gældende, at betaling af kunstnerroyalty medtages som indtægt på det tidspunkt, hvor denne godskrives den berettigede. Pladesalget m.v., dvs. omsætning i markedet er som nævnt i det hele omsætning for B. B er i denne relation den direkte retserhverver, idet samtlige rettigheder er overdraget til B. Af den faktiske omsætning er klagerens retserhvervelse blot af afledet karakter, jf. foreliggende kontrakter.

Med udgangspunkt i kontrakterne og på baggrund af de faktiske omsætningstal fastsætter B efter den aftalte afregningsperiode herefter den modydelse, som tilkommer klageren for overdragelse af kunstnerrettighederne. Dette afledte betalingsforhold hviler derfor i det hele på kontrakterne, jf. de heri værende vilkår om beregningsgrundlag og beregningssatser. Under hensyntagen til de givne betingelser, jf. betalingsvilkår og forfaldsprincippet i kontrakterne, da vil intet endeligt og dermed ubetinget retskrav for klageren opstå i direkte takt med det løbende salg. Kravet på vederlag afhænger af salget, men den endelige skatteretlige retserhvervelse er betinget af en opgørelse fra B efter de kontraktfastsatte afregningsterminer - dog med den ene modifikation, at der indtræder et tidligere retskrav i takt med faktiske a conto betalinger.

Den endelige retserhvervelse er derfor suspensivt betinget af, at medkontrahenten fastsætter modydelsen på baggrund af salgstallene, samt i visse situationer med fradrag af henførbare udgifter m.v. Indtil B har foretaget en vurdering og opgjort de faktiske omsætningstal m.v., hersker der stor usikkerhed og uvished om beløbsopgørelsen, hvorfor den endelige retserhvervelse udskydes.

Om suspensive og resolutive betingelser kan der henvises til Thøger Nielsen "Indkomstbeskatning" bind I s. 365ff. Af LSRM 1960.114 og 115 fremgår eksempelvis, at honorarkrav udskydes indtil kravet er endeligt. Dette samme gør sig gældende for tantiemekrav og krav i henhold til ret til overskudsandele, jf. således LSRM 1955.109.

Klagerens krav er omsætningsbaseret, og i henhold til kontrakterne foretages opgørelse og fordelinger henholdsvis a conto og efter faste afregningsterminer.

Afsluttende skal fremhæves, at afregningsterminerne for såvel kontrakt af 22. august 1995 som kontrakt af 27. oktober 1995 er henholdsvis 30. juni og 31. december. Opgørelses- og betalingsfristen er i kontrakt af 22. august 1995 1. oktober og 1. april, og opgørelses- og betalingsfristen i kontrakt af 27. oktober 1995 er 1. september og 1. marts.

Den af skatteforvaltningen foretagne skatteansættelse for klageren vedrørende indkomståret 1996 er i det hele stridende mod almindelige periodiseringspraksis inden for netop kunstnerområdet, og da B anvender standardkontrakter, der er helt sædvanlige på området, skal det bemærkes, at nærværende sag vil blive særdeles principiel, såfremt man ønsker at ændre på retserhvervelsesprincipper, der har været fast anvendt i gennem en meget lang praksis siden statsskattelovens indførelse. Dette er bl.a. baggrunden for henvisningen til ældre administrative afgørelser.

Repræsentanten har endvidere henvist til, at med lov nr. 309 af 25. maj 1987 blev de tidligere regler om begrænset skattepligt af royalty-indtægter ændret. Dette medførte en udvidet beskatningsret af royaltyindtægter, men kildeskattelovens § 65 C indeholder ikke hjemmel til beskatning af kunstnerroyalty, jf. § 65, stk. 4, modsætningsvis. Folketingets Skatte- og afgiftsudvalgs betænkning af 14. maj 1987 til lovforslag L 207, jf. Folketingstidende 1986/87, spalte 2068, illustrerer, at det følger af international praksis, at det er de centrale institutioners beslutning om at udlodde midler til kunstneren, der er afgørende for beskatningen, hvorfor den arbitrære fordeling, som er foretaget af skatteforvaltningen, er i strid med de almindelige periodiseringsprincipper vedrørende kunstnere.

Endvidere har repræsentanten bl.a. henvist til Skatteministeriets og Kulturministeriets vejledning "Kunstnernes Beskatning" s. 8, samt til "Skatteretten 1" s. 249, hvoraf det fremgår, at periodiseringen skal følge de faktiske udbetalinger.

Landsskatteretten skal udtale:

Retten lægger ved afgørelsen til grund, at klagerens fulde skattepligt til Danmark er ophørt ved opgivelsen af hendes lejlighed den 19. juni 1996.

Retten bemærker herefter, at kunstnerne i altovervejende grad har opfyldt deres kontraktlige forpligtelser førend der modtages betalinger fra B. Endvidere bemærker retten, at kontrakterne nøje fastlægger, hvilken royaltyprocent, der skal afregnes med, samt af hvilket grundlag royalty skal beregnes. Indtægten er således nøje relateret til selskabernes omsætning og visse bestemte udgifter i forbindelse med salget. Det er således principielt på et hvilket som helst tidspunkt muligt at opgøre størrelsen af de indtil dette tidspunkt reelt optjente ydelser til kunstnerne.

Under hensyn til praksis vedrørende forfatterrettigheder m.v., finder retten dog, at klageren alene kan anses for skattepligtig til Danmark af de á conto udbetalinger, der er udbetalt til klageren inden fraflytningen den 19. juni 1996.