åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7.4.3  Udøvelse af skøn.

 

x 

Ved vurderingen af, om den skønsmæssige fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud er foretaget på rimelig måde, vil en fordeling, der svarer til forholdet mellem omsætningen i den afgiftspligtige del af virksomheden og virksomhedens samlede omsætning i det pågældende indkomstår, som udgangspunkt blive lagt til grund. Der kan, jf. 2. pkt. i stk. 4, ved vurderingen af den skønsmæssige fordeling bl.a. tages hensyn til omsætning, årsværk mv.

Landsskatteretten har ved kendelse offentliggjort i SKM2003.572.LSR, ud fra en konkret vurdering fundet, at afgiftsgrundlaget skulle opgøres efter et skøn med udgangspunkt i en omsætningsfordeling. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det af regionen udøvede skøn over lønsumsafgiftsgrundlaget. Retten fandt det ikke tilstrækkelig godtgjort, at de ansatte har anvendt 5 minutter pr. time på bowlingaktiviteterne.

Landsskatteretten har i SKM2008.1036.LSR anført, at omsætningsfordelingen ikke kan anvendes i tilfælde, hvor det er åbenbart, at den ikke er et rimeligt grundlag for virksomhedens skøn, det vil sige, hvor den ikke afspejler det reelle ressourcetræk. Der må herefter foretages en skønsmæssig fordeling, som tager udgangspunkt i en konkret vurdering af virksomhedens forhold.

SKAT har i SKM2009.500.SKAT anført, at når opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget baserer sig på omsætningsfordelingen, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, skal fordelingsprocenten opgøres med to decimaler.

Landsskatteretten har i SKM2011.301.LSR godkendt et selskabs skøn over lønsum medgået til lønsumsafgiftspligtige aktiviteter på baggrund af en sektoropdeling. 

x