Dato for offentliggørelse
23 jan 2012 07:23
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både SKATs medarbejdere, virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?

Aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. skal medregnes til lønsummen, selv om aflønningen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven. Ændringen har virkning fra 1. januar 2012. Se evt. Den juridiske vejledning, afsnit D.B.5.2.2.

I SKM2011.697.SR skulle en skole ikke betale lønsumsafgift ved levering af 10. klasseundervisning for en kommune.

I SKM2011.551.LSR kunne en forening på baggrund af bestemmelsens forarbejder ikke anses for at udøve "anden økonomisk virksomhed" i form af udførelse af administrative opgaver eller fællesøkonomiske formål.

Se oversigt over indarbejdede afgørelser.

ISBN-nummer
978-87-7121-346-1
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.