åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Virksomheder, som er organiseret i de nedenfor nævnte virksomhedsformer, skal, jf. § 4, stk. 2, nr. 4 som udgangspunkt opgøre afgiftsgrundlaget som lønsummen med tillæg af 90 pct. (metode 1), uanset hvilke aktiviteter de udfører, medmindre hovedaktiviteten er finansiel. Det gælder bl.a.:

  • organisationer
  • fonde
  • foreninger
  • almennyttige boligselskaber
  • loger
  • selvejende institutioner mv.

Som eksempel på hvilke aktiviteter, der kan udøves i de nævnte organisationsformer, kan nævnes museumsaktiviteter, undervisningsaktiviteter, fagforeningsaktiviteter og andre foreningsaktiviteter mv.

Det er uden betydning, om virksomheden drives kommercielt. Momsnævnet har således fastslået, at en fond, der driver et museum, skal opgøre afgiftsgrundlaget som lønsummen med tillæg af 90 pct., jf. TfS 1997, 373.

En fond, der driver erhvervsmæssig virksomhed med ejendomsadministration, skal ligeledes opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget som lønsummen med tillæg af 90 pct., jf. SKM2001.152.LSR. Fonden var omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 4 (metode 1) og ikke af § 4, stk. 1 (metode 4).

En forening, der foretog risikovurderinger mv. for forsikringselskaber, ansås for at drive finansiel virksomhed. Foreningen var omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2), om virksomheder indenfor den finansielle sektor og ikke af § 4, stk. 2, nr. 4 (metode 1), jf. SKM2001.20.LSR.

I SKM2005.264.LSR har Landsskatteretten truffet afgørelse om, at et boligkontor, der er et alment andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), der yder ejendomsadministration til andelshaverne og en række andre boligorganisationer, skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, (metode 1), idet boligkontoret må anses for omfattet af § 4, stk. 2, nr. 4.

►SKAT har i SKM2008.918.SKAT udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt taxabestillingskontorer er omfattet af metode 1 eller metode 4 må bero på en konkret vurdering af, om bestillingskontoret er organiseret som en forening eller ej. Det følger af lov om taxikørsel m.v., at der ikke er fastsat bestemmelser, som direkte fastslår eller forudsætter bestemte juridiske konstruktioner for taxibestillingskontorer.◄

LåneforeningEn låneforening, der havde til formål gennem afdelinger, finansieret af forskellige institutioner, at yde lån til dens medlemmer, blev anset som lønsumsafgiftspligtig. Medlemmerne betalte et månedligt kontingent som bidrag til foreningens administration. Momsnævnet traf afgørelse om at låneforeningen var lønsumsafgiftspligtig, idet alle virksomheder uanset organisationsform inden for den finansielle sektor er omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift, jf. TfS 1991, 200. Foreningen skal således opgøre afgiftsgrundlaget efter lovens § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2).