Dato for offentliggørelse
15 Jan 2009 14:48
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver ►2◄ gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både ►SKATs medarbejdere◄, virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?

SKAT har ændret praksis for, hvornår virksomheder er berettiget til tilbagebetaling af lønsumsafgift ved afmeldelse fra registrering, når dette sker på baggrund af, at afgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. over en 12-måneders periode. Det er herefter muligt, at lade sig afmelde og få tilbagebetalt allerede indbetalt afgift. Se evt. B.2.6.1

SKAT har præciseret reglerne for, hvornår aktieordninger skal medregnes til lønsummen efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3. SKATs tidligere praksis er ændret, og ordninger, som er omfattet af ligningslovens § 28, skal ikke medregnes ved opgørelse af afgiftsgrundlaget. Se evt. D.4.2.

SKAT har udtalt sig omkring vurderingen af, om taxabestillingskontorer skal beregne lønsumsafgift i henhold til metode 1 (forening) eller metode 4 (hovedreglen). Se evt. C.1.4.

SKAT overvejer konsekvenser af en kendelse fra Landsskatteretten, der underkender SKATs hidtidige praksis, hvorefter virksomheder, der leverer visse ydelser i forbindelse med momsfritagne spil, har været anset for momsfritagne og dermed lønsumsafgiftspligtige. Se evt. B.1.1.8.

SKAT har udtalt, at køb og salg af pantebreve med gevinst for øje er økonomisk virksomhed i momslovens forstand og dermed lønsumsafgiftspligtig. Se B.1.1.7.

Den nye lønsumsafgiftsbekendtgørelse er indarbejdet i vejledningen.

Se i øvrigt oversigten over indarbejdede afgørelser.

I afsnit F.10, F.14 og F.15 er der sket væsentlige ændringer som følge af den nye lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lov nr. 1333 af 19. december 2008.

ISBN-nummer
978-87-7059-571-1
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.