Efter denne bestemmelse kan skatteministeren bestemme, at følgende virksomheder, der er omfattet af registreringspligten, kan fritages for at betale afgift:

  • religiøse samfund, jf. § 2a, nr. 1.
  • virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler, jf. § 2a, nr. 2.

Bemyndigelsen er udnyttet i § 1 i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen.

►Fra 1. januar 2009 er lovens § 2a ændret, hvorefter bestemmelsens nr. 2 bliver ophævet jf. lov nr. 526 af 17. juni 2008. Som følge heraf er virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler ikke længere undtaget fra afgiftspligten efter den 1. januar 2009. I stedet indføres en række nye undtagelser fra afgiftspligten. Se evt. lov nr. 526 af 17. juni 2008. ◄

►Efter 1. januar 2009 er religiøse samfund fritaget jf. lovens § 2a, stk. 1.◄