åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "B.2.6.3 Virksomheder uden ansatte - § 2, stk. 4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

En række virksomheder, som ikke beskæftiger lønnet arbejdskraft, er fritaget for registrering og dermed for at betale lønsumsafgift.

►Ved lov nr. 526 af 17. juni 2008 blev lønsumsafgiftslovens § 2 ændret. Som konsekvens heraf følger fritagelsen for registrering af virksomheder, som ikke beskæftiger lønnet arbejdskraft, pr. 1. januar 2008, af lønsumsafgiftslovens § 2, stk. 3.◄

Fritagelsen gælder alene de virksomheder, som udelukkende skal beregne lønsumsafgiften på grundlag af virksomhedens lønsum, jf. § 4 stk. 2. Omkring begrebet lønsum henvises til afsnit D.  

Bestemmelsen er en naturlig konsekvens af, at virksomheder uden ansatte, som skal beregne lønsumsafgift udelukkende på grundlag af lønsummen, vil have et afgiftsgrundlag på 0 kr. En registrering ville dermed bevirke, at disse virksomheder altid ville indsende nul-angivelser. 

Bestemmelsen gælder derimod ikke for de virksomheder, som skal opgøre afgiften på et andet grundlag, dvs. efter lovens § 4, stk. 1 (lønsum +/- over-/underskud) eller stk. 5 (værdien af virksomhedens salg af aviser).

Disse virksomheder skal altid registreres, hvis afgiftsgrundlaget efter § 4 overstiger bagatelgrænsen på 80.000 kr., uanset der ikke er beskæftiget lønnet arbejdskraft i virksomheden.