Efter denne bestemmelse er alle offentlige virksomheder undtaget fra registreringspligten. Den offentlige sektor er hermed fritaget for at betale lønsumsafgift.

Som offentlige virksomheder anses statslige, amtskommunale, fælleskommunale og kommunale institutioner. 

En lignende fritagelsesbestemmelse findes i lovens § 2a, nr. 2 for virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler. Se afsnit B.3.2.

Lovens § 2, stk. 3, og § 2a, nr. 2, bliver ophævet den 1. januar 2009. I stedet indføres en række nye undtagelser fra afgiftspligten. Se evt. lov nr. 526 af 17. juni 2008.