åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "B.1.4 Undtagelser fra afgiftspligten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, omfatter afgiftspligten ikke virksomheder, der udøver aktiviteter vedrørende:

 • folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt, jf. § 1, stk. 2, nr. 1.
 • undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud, jf. § 1, stk. 2, nr. 2.
 • undervisning i børnehaveklasse og 1.-10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud, jf. § 1, stk. 2, nr. 3.
 • specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 5, jf. § 1, stk. 2, nr. 4.
 • formidlingsvirksomhed ved Videnpædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnpædagogiske Aktivitetscentre, jf. § 1, stk. 2, nr. 5. 
 • udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, jf. § 1, stk. 2, nr. 6.
 • persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet, jf. § 1, stk. 2, nr. 7.
 • museumsvirksomhed omfattet af museumsloven eller i tilknytning til universitetsloven, jf. § 1, stk. 2, nr. 8.
 • gymnasial undervisning, jf. § 1, stk. 2, nr. 9.
 • undervisning på musikskoler omfattet af musikloven, jf. § 1, stk. 2,, nr. 10.
 • almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse, jf. § 1, stk. 2, nr. 11.
 • arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven, åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser, jf. § 1, stk. 2, nr. 12.