åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "B.1 Afgiftspligtige virksomheder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, skal der betales en afgift til statskassen af de afgiftspligtige virksomheder.

Afgiftspligtig virksomhedSom afgiftspligtig virksomhed anses virksomheder, der mod vederlag leverer en række varer og ydelser, der er momsfrie efter momslovens § 13. Virksomheder med anden økonomisk virksomhed er også omfattet af loven i det omfang, de mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. Som afgiftspligtige virksomheder anses tillige virksomheder, der udgiver eller importerer aviser.

►I SKM2010.390.SR fandt Skatterådet, at en virksomhed, der leverer ydelser fritaget for moms efter blandt andet momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, ikke er omfattet af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, for den del af virksomheden, der består i levering af ydelser uden vederlag til iværksættervirksomheder.◄

Offentlige virksomheder og virksomheder som overvejende finansieres af offentlige midler er indtil 31. december 2008 undtaget fra registreringspligten, jf. lovens §§ 2, stk. 3 og 2a, stk. 1, nr. 2. Fra den 1. januar 2009, er afgiftsfritagelsen for offentlige virksomheder og virksomheder som overvejende er offentligt finansierede ophævet og disse er herefter ikke undtaget fra registreringspligten.