åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afgiftspligten omfatter som udgangspunkt virksomhed med leverancer af personbefordring, der er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15. 

Afgiftspligten omfatter dermed transport af personer med alle former for transportmidler, bortset fra turistbuskørsel, som er momspligtig.

Afgiftspligten omfatter dog ikke persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 5. Se nærmere afsnit B.1.4.6. ►Fra 1. januar 2009 findes hjemlen til fritagelse af persontransport, som sker til eller fra udlandet, i lønsumsagiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7 jf. lov nr. 526 af 17. juni 2008. ◄

For så vidt angår den nærmere afgrænsning af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, henvises til Momsvejledningen, se MV D.11.15.