Afgiftspligten påhviler virksomheder med kulturelle aktiviteter, der er momsfrie efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Dette gælder dog ikke offentlige virksomheder, der i henhold til lovens § 2, stk. 3, er fritaget for registreringspligt, se afsnit B.2.6.2.

Endvidere er virksomheder som overvejende finansieres af offentlige midler fritaget for at betale lønsumsafgift, jf. lovens § 2a, nr. 2, se afsnit B.3.2.

►Ved lov nr. 526 af 17. juni 2008 blev lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 3 ændret. Som følge heraf er afgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og virksomheder som overvejende finansieres af offentlige midler ophævet pr. 1. januar 2009 og disse er herefter ikke undtaget fra registreringspligten, se også afsnit B.2.6.2 og B.3.2. ◄

►Ved samme lov er lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2 ændret, således at afgiftspligten fra 1. januar 2009 ikke omfatter virksomheders aktiviteter i form af museumsvirksomhed, som er omfattet af museumsloven eller virksomhed som udøves i tilknytning til universitetsloven, jf. bestemmelsens nr. 8.◄

Afgiftspligten omfatter virksomheder, der har kulturelle aktiviteter så som biblioteker, museer, zoologiske haver og lign. Herved omfattes store dele af det kulturelle område af afgiftspligten, bortset fra den mere forlystelsesbetonede del af kulturlivet. Denne del er momspligtig, og er således ikke omfattet af afgiftspligten efter lønsumsafgiftsloven.

For så vidt angår den nærmere afgrænsning af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, henvises til Momsvejledningen, se MV D.11.6.