Lønsumsafgiftspligten omfatter som udgangspunkt virksomheder, der mod vederlag leverer ydelser, der er momsfrie efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5. Efter denne bestemmelse er ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer momsfri.

Lønsumsafgiftspligten omfatter dog ikke motorløb og arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere. Hvis der er tale om fodboldkampe, er det en betingelse for ikke at være omfattet af lønsumsafgiftspligten, at der deltager professionelle på begge hold. Aktiviteterne er derimod momspligtige. 

Ren amatørsport, der hovedsaglig finansieres ved medlemskontingenter, er fritaget for lønsumsafgift, jf. § 1 stk. 2, nr. 1. Se nærmere afsnit B.1.4.1.

►Fra 1. januar 2009 er lønsumsafgiftslovens § 1 ændret, jf. lov nr. 526 af 17. juni 2008. Det følger af lovens § 1, stk. 3, at hovedorganisationer inden for visse undervisningsområder, for så vidt angår aktiviteter i relation til lovens § 1, stk. 2, nr. 1,  er fritaget for afgiftspligten. Dette gælder dog ikke amatørsport i øvrigt.◄

For så vidt angår den nærmere afgrænsning af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, henvises til Momsvejledningen, se MV D.11.5.