Lønsumsafgiftspligten omfatter virksomheders levering af de varer og ydelser, der er momsfrie efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 (undervisning).

Ved lov nr. 392 af 6. juni 2002 blev lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, ændret, således at afgiftspligten fra 1. juli 2002 ikke omfatter virksomheders aktiviteter vedrørende:

  • folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven,
  • undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud og
  • undervisning i børnehaveklasse og 1.-10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud.

I henhold til lovens § 2, stk. 3 er offentlige virksomheder undtaget fra registreringspligten, se afsnit B.2.6.2.

Endvidere er virksomheder som overvejende finansieres af offentlige midler fritaget for at betale lønsumsafgift, jf. lovens § 2a, nr. 2, se afsnit B.3.2.

►Ved lov nr. 526 af 17. juni 2008 blev lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 3 ændret. Som følge heraf er afgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og virksomheder som overvejende finansieres af offentlige midler ophævet pr. 1. januar 2009 og disse er herefter ikke undtaget fra registreringspligten, se også afsnit B.2.6.2 og B.3.2. ◄

►Ved samme lov er lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2 ændret, således at afgiftspligten fra 1. januar 2009 ikke omfatter virksomheders aktiviteter vedrørende:◄►

  • specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 5,
  • formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogisk Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre,
  • undervisning på musikskoler omfattet af musikloven,
  • almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse og
  • arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven, åben uddanelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser.

►Videre er der ved ændringen indsat et nyt stk. 3 i § 1, hvor af følger, at lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt., pr. 1. januar 2009, ikke omfatter hovedorganisationer inden for folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, for så vidt angår aktiviteter i relation til stk. 2, nr. 1. ◄

Lønsumsafgiftspligten omfatter ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv., idet sådan kursusvirksomhed er momspligtig.

Om afgrænsning af momsfritagelsen henvises til Momsvejledningen, se MV D.11.3.