Dato for udgivelse
29 Jun 2001 11:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. februar 2001
SKM-nummer
SKM2001.240.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1820-2024
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Objektiv skattepligt. A/S og ApS generelt
Resumé

Et selskab afholdt revisorudgifter i forbindelse med erhvervelse af hele aktiekapitalen i et andet selskab. Da det fandtes godtgjort, at aktieerhvervelsen var foretaget med henblik på en efterfølgende fusion, var revisionsudgifterne fradragsberettigede i medfør af ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J, stk. 1 og 3.

A A/S klager for indkomståret 1998 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt fradrag for udgifter til due diligence

Det fremgår af sagens oplysninger, at A A/S (herefter benævnt selskabet) driver virksomhed med engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Selskabet har regnskabsår fra 1. januar til 31. december.

Ifølge fremlagt overdragelsesaftale af 6. oktober 1998 købte selskabet med virkning fra den 31. oktober 1998 hele aktiekapitalen i B A/S. Selskabet fusionerede efterfølgende skattefrit med B A/S den 1. januar 1999.

Det fremgår af aktieoverdragelsesaftalens punkt 9, at omkostningerne ved udfærdigelse af regnskaber pr. 31/10 1998 afholdes af B A/S og indarbejdes i regnskabet, samt at aktieafgift betales af sælger, mens parterne hver især i øvrigt afholder egne omkostninger. Af aftalens punkt 11.2 fremgår det endvidere, at "Igangværende kontraktforhandlinger vedrørende C fører til et resultat der ikke forringer B A/S´s rettigheder og beskyttelse på det danske marked, og at D som rettighedshaver erklærer sig indforstået med en fusion mellem A A/S og B A/S, & ".

Følgende fremgår bl.a. af fremlagt udkast til aktieoverdragelsesaftale af 3. september 1998, pkt. 11:

"Sælger har givet tilsagn om at medvirke til, at overdragelsen af aktier eventuelt gennemføres således:

Der vil være at gennemføre en fusion mellem A og B med udgangspunkt i det pr. 31.10.1998 opgjorte regnskab. Der vil således pr. denne dag af købers revisor være at udfærdige sædvanlig fusionsbalance, ligesom der af parterne i fællesskab vil være at udfærdige sædvanlige refusionsplan."

Følgende fremgår bl.a. af fremlagt orienteringsbrev af 21. oktober 1998 til selskabets kunder og øvrige forretningsforbindelser:

"Det glæder os herved at meddele, at A A/S har indgået økonomisk samarbejde med B A/S med henblik på en kommende fusion.

Samarbejdet indebærer, at A A/S erhverver hele kapitalen i B A/S pr. 1.11.1998 & .

Nærmere orientering om den fremtidige organisation og salgsstruktur vil blive udsendt i forbindelse med fusionen, der forventes gennemført primo 1999."

Følgende fremgår bl.a. af fremlagt bestyrelsesmødereferat fra bestyrelsesmøde afholdt den 27. oktober 1998:

"Direktør E forelagde herefter resultater for A A/S og forventninger til 1998. For det netop nu afsluttede køb af/fusionen mellem A A/S og B A/S blev det nye forretningsgrundlag belyst, herunder budgetter for år 1999-2001."

Det fremgår bl.a. af selskabets årsberetning i regnskabet for 1998, at A A/S og B A/S forventes at fusionere pr. 1. januar 1999 med A A/S som det fortsættende selskab. Det fremgår bl.a. af årsberetningen i B A/S´s regnskab for 1998, at selskabet med virkning fra den 1. januar 1999 fusioneres med hovedaktionæren A A/S.

Selskabet har ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 fratrukket en revisorudgift på 85.000 kr. Det fremgår af fremlagt faktura fra revisionsselskabet F, at der er tale om honorar for assistance med gennemførelse af due-diligence ved købet af B A/S.

Som eksempler på det udførte due-diligence arbejde er der fremlagt udkast til rapport vedrørende gennemgang af perioderegnskabet for perioden 1. januar - 31. oktober 1998 for B ApS, særskilt notat vedrørende køb af B ApS, rapport vedrørende gennemgang af perioderegnskabet for B ApS samt arbejdsplan for gennemgang af perioderegnskab for B ApS. Det fremgår af det fremlagte materiale, at det udførte arbejde bl.a. bestod i gennemgang af specifikke regnskabsposter, herunder anlægs- og omsætningsaktiver, gæld og omkostninger, gennemgang af olieafgiftssag med videre.

Selskabet har endvidere fremlagt faktura af 15. juni 1999, hvoraf det fremgår, at selskabet har afholdt en udgift på 9.250 kr. til revisorhonorar for assistance i forbindelse med fusionen mellem A A/S og B A/S. Assistancen bestod af udarbejdelse af den i lovgivningen krævede udtalelse om fusionsplanen og kreditorernes stilling, assistance i forbindelse med udarbejdelse af fælles regnskabsopstilling samt afgivelse af revisionspåtegning herpå, udarbejdelse af ansøgning af 17. februar 1999 om skattefri fusion til Told & Skat, diverse telefonisk rådgivning om udarbejdelse af dokumenter samt selskabsretlige regler i forbindelse med fusion.

Den kommunale skattemyndighed har fundet, at der ikke kan godkendes fradrag for revisorudgiften på 85.000 kr.

Man har herved bl.a. henset til, at revisorudgiften på 85.000 kr. ikke kan anses for en fradragsberettiget driftsomkostning efter statsskattelovens § 6 a. Udgiften er ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Der er derimod tale om en formuedisposition i form af køb af aktierne.

De af selskabet afholdte udgifter til due-diligence, er udgifter til revisorarbejde som hovedsagligt drejer sig om at undersøge og vurdere det produkt, man skal købe - her aktierne i B A/S. Resultatet af undersøgelsen og vurderingen skal så anvendes af den potentielle køber til at fastslå om købet skal gennemføres, og på hvilke vilkår og betingelser. Det foretagne arbejde må anses også at ville være foretaget, hvis der ikke efterfølgende var sket en fusion af de to selskaber. De omhandlede arbejder knytter sig til selve købet af aktierne, og en del af arbejderne kan direkte henføres til aktieoverdragelsesaftalen. Det, at der på tidspunktet for revisorarbejdets udførelse, foreligger tanker eller beslutning om, at selskaberne senere skal fusionere, kan ikke anses at ændre dette forhold.

Den omhandlede revisorudgift kan herefter ikke anses for fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, idet købet af aktierne ikke er en udvidelse af selskabets bestående erhvervsvirksomhed. Revisorudgiften på 85.000 kr. må i stedet anses som et tillæg til aktiernes købesum, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3 samt cirkulære nr. 137 af 19. juli 1994 afsnit 2.4.

Selskabets repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt principal påstand om, at revisorudgiften på 85.000 kr. godkendes fradraget efter ligningslovens § 8 J stk. 1. Repræsentanten har subsidiært nedlagt påstand om, at et af Landsskatteretten skønsmæssigt fastsat beløb, som kan henføres til fusionen, godkendes fradraget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Til støtte herfor er det bl.a. anført, at selskabet i løbet af 1997 og 1998 fik problemer med at holde en rentabel drift på grund af konkurrencen og strukturen i branchen for autoreservedele. Selskabet havde bl.a. brug for et afsætningskanal på Sjælland og for en effektivisering på omkostningssiden. Dette fødte ideen om en omstrukturering og en samtidig fusion med B A/S. Det udførte revisorarbejde kan hovedsagligt beskrives som due diligence-arbejde. Det udførte arbejde kan i hovedtræk beskrives således:

- Undersøgelser af mulighederne for at gennemføre de omtalte omkostningsbesparelser og rationaliseringer.

- Gennemgang af de selskabsretlige forhold af hensyn til sikring af, at fusionen ikke forhindres af sådanne forhold.

- Gennemgang af tidligere revisors arbejdspapirer vedrørende den gennemførte fusion pr. 31. oktober 1998, og herunder om der er omtalt forhold, økonomiske, kundemæssige, aftalemæssige eller omkostningsmæssige, som kunne betyde, at fusionen ikke kunne give en rentabel og rationel drift.

- Supplerende revisionsmæssige handlinger i forbindelse med ovennævnte undersøgelser af forhold vedrørende kunder, leverandører, økonomi og omkostninger.

- Gennemgang af foreliggende aftaler vedrørende kunder, leverandører og medarbejdere.

- Gennemgang af skattemæssige og momsmæssige forhold med henblik på at sikre, at der ikke er forhold, som kan hindre en rationel drift i den fusionerede virksomhed.

- Diverse opgaver i forbindelse med fusionen.

Ovenstående arbejdshandlinger må anses for inden for rammerne af ligningslovens § 8 J, stk. 1, og derfor fuldt ud fradragsberettigede. Der henvises til cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 punkt 14.10, hvor det omkring ligningslovens § 8 J, stk. 1 bl.a. er anført, at der er fradrag for udgifter afholdt i forbindelse med udvidelse af en bestående virksomhed, at begreberne etablering og udvidelse skal fortolkes bredt, samt at der er fradrag for omkostninger afholdt i forbindelse med omdannelse og fusion. Meningen med ligningslovens § 8 J, stk. 1, må være at lette adgangen til omstruktureringer, fusioner med videre i erhvervslivet, hvilket ikke vil blive opfyldt med den kommunale skattemyndigheds indskrænkende anvendelse og fortolkning af bestemmelsen.

Endvidere er det bl.a. anført, at det udførte due diligence arbejde blev anvendt både ved overvejelserne omkring købet af aktierne samt ved den efterfølgende fusion, og at aktierne blev købt med henblik på den efterfølgende fusion.

Landsskatteretten udtaler:

Landsskatteretten bemærker, at udgifter til advokat og revisor, som er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, kan fradrages ved indkomstopgørelsen efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 3, kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke fradrages efter stk. 1.

Efter det foreliggende, herunder de fremlagte dokumenter og at selskaberne fusionerede umiddelbart i forbindelse med købet af aktierne i B A/S, finder Landsskatteretten, at aktiekøbet må anses som en foranstaltning med henblik på den efterfølgende fusion.

Henset til, at der ved selskabernes fusion den 1. januar 1999 er tale om en omstrukturering, som må anses for en udvidelse af det klagende selskabs hidtidige erhvervsvirksomhed, finder retten, at udgifter, som kan henføres til fusionen og dennes forberedelse, må godkendes fradraget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, jf. bestemmelsens ordlyd samt det i cirkulære nr. 72 af 17/4 1996 anførte.

Den omhandlede udgift til due diligence godkendes derfor fradraget, således at der gives medhold i den af selskabets repræsentant principale nedlagte påstand.