Dato for udgivelse
31 maj 2001 14:53
SKM-nummer
SKM2001.201.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4266-00009
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
virksomhedsordningen, udlån, opsparede midler, hæverækkefølge, erhvervsmæssigt
Resumé

Ligningsrådet blev spurgt, om S uden skattemæssige konsekvenser, kan foretage udlån af midler opsparet i virksomheden under virksomhedsordningen til sin datter til finansiering af et hus. Ligningsrådet fandt, at udlånet ikke er erhvervsmæssigt, men udelukkende af privat karakter. Beløbet svarende til fordringens værdi vil derfor anses for overført til den skattepligtige i den almindelige hæverækkefølge, jf. VSL § 5.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1 
Virksomhedsskatteloven § 5
Ligningsvejledningen 2000 E.G.2.1 og E.G.2.6

 

I anmodning om bindende forhåndsbesked blev Ligningsrådet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

"Kan S uden skattemæssige konsekvenser, foretage udlån af midler opsparet i virksomheden under virksomhedsordningen til sin datter til finansiering af et hus?"

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

S, som har et stort opsparet overskud i virksomhedsordningen, ønsker at yde sin datter og dennes samlever et lån på kr. 500.000 til køb af hus eller lejlighed.

Lånet er afdragsfrit i de første 10 år, men forrentes med 6 pct. årligt. Efter 10 år skal lånet afdrages med kr. 100.000 pr. år og renten stige til 8 pct. Til sikkerhed for lånet, tinglyses et pantebrev i ejendommen.

Formålet med den påtænkte disposition er, at give S en bedre forrentning af sit opsparede overskud end den banken giver, at spare udgifter til registreringsudgifter m.m. for datteren og dennes samlever, samt at mindske bruttoydelsen for datteren og dennes samlever, idet der ikke med det samme skal betales afdrag på lånet, men alene renter.

Told- og Skattestyrelsen afgav følgende udtalelse til Ligningsrådet:

Det er en forudsætning for, at et aktiv eller et passiv, kan indgå i virksomhedsordningen, at det er erhvervsmæssigt, jf. VSL §1. Aktiver og passiver af privat karakter kan således ikke indgå i en virksomhed, der anvender virksomhedsordningen. Erhverver den skattepligtige aktiver for virksomhedens midler, der ikke kan indgå i virksomhedsordningen, skal disse aktiver anses for overført til den skattepligtige i hæverækkefølgen, jf. VSL § 5.
Desuagtet en virksomheds ledige likviditet kan anbringes i obligationer eller indsættes på en bankkonto, finder Told- og Skattestyrelsen, at udlån af virksomhedens midler til skatteyders datter og dennes samlever ikke er erhvervsmæssigt, men udelukkende beror på de nære familiemæssige relationer.
Uanset, at skatteyder anfører, at virksomheden ville få en bedre forrentning af sit opsparede overskud ved et udlån til datteren end ved at anbringe pengene i banken, finder styrelsen, at dispositionen udelukkende er af privat karakter. Det betyder, at fordringen mod datteren ikke kan være i virksomhedsordningen. Hvis den skattepligtige alligevel yder et sådant lån, anses et beløb svarende til fordringens værdi for overført til den skattepligtige i den almindelige hæverækkefølge i VSL § 5.

Told- og Skattestyrelsen indstillede således at det rejste spørgsmål blev besvaret benægtende.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.