Dato for udgivelse
06 jun 2001 12:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.211.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1811-2
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afskrivning, driftsmidler
Resumé

Der kunne ikke afskrives på en ulempeerstatning afholdt i forbindelse med køb af et areal til etablering af en vindmølle. Forholdet var ikke omfattet af Ligningslovens regler om afskrivning på vederlag for udbytteforpagtnings- og lejekontrakter, idet der er tale om overdragelse af fast ejendom. Forholdet var heller ikke omfattet af reglerne om afskrivning som følge af hjemfaldsforpligtelsen.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 E, stk. 1, nr. 3

A klager for indkomståret 1996 over, at skatteankenævnet ikke har godkendt fradrag for afskrivning på ulempeerstatning afholdt ved køb af areal til opstilling af vindmølle.

Det er til sagen oplyst, at klager i 1996 erhvervede 100 m2 landbrugsjord til opstilling af en vindmølle. Af aftalen mellem klager og sælger fremgår det bl.a.:

"Vedr. arealoverførsel af vindmølleparcel del nr. 1 af matr. nr. …

Undertegnede skal herved bekræfte, at jeg betaler:

for vindmølleparcel

kr.  5.000,-

for vejret og vejadgang

kr. 24.000,-

I alt

kr. 29.000,-

Jvf. erklæring om arealoverførsel 
Derudover betales: 
vedvarende ulempeerstatning

kr. 66.000,-

I alt

kr. 95.000,-

  

Erstatningen betales under forudsætning af, at dokumenter, som er nødvendige for arealoverførelsen underskrives af ovennævnte selskab, herunder Deklaration om Vindmølledrift på særskilt matrikuleret parcel."

Det fremgår af sagen, at Jordbrugskommissionen ved skrivelse af 15. november 1995 har givet tilladelse til arealoverførslen af de førnævnte 100 m2, herunder tilladelse til at landbrugspligten på arealet ophører. Af tilladelsen fremgår, at det er en betingelse for tilladelsen, at der tinglyses en deklaration på klagers og sælgers ejendomme om pligt til tilbageskødning af arealet, når vindmølleformålet ophører. På begge ejendomme er der herefter tinglyst deklaration, hvoraf det bl.a. fremgår:

…"

1.

Når anvendelsen til ovennævnte formål ophører, skal vindmøllen og alle faste anlæg, der måtte være opført på arealet, fjernes.

2.

Arealet skal geninddrages til jordbrugsmæssig anvendelse og tilbageføres til sammenlægning med den landbrugsejendom hvorfra det er overført, senest 1 år efter, at vindmølleformålet er ophørt.

3.

I forbindelse med arealoverførslen har ejeren af fornævnte landbrugsejendom og køberen af det overførte areal indgået aftale om, at arealet skal tilbageskødes til sammenlægning med landbrugsejendommen, matr. nr. … og at prisen for arealet, hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne, fastsættes af en voldgift, der nedsættes af parterne uden udgift for det offentlige.

…"

Det er til sagen oplyst, at klager har foretaget afskrivning på udgifter til vejret og vejadgang på 24.000 kr. og ulempeerstatning på 66.000 kr. med 10 % efter bestemmelsen i den dagældende ligningslovs § 16 F, stk. 2. Skatteforvaltningen har alene godkendt afskrivning på udgifter til vejret og vejadgang.

Skatteankenævnet har anført, at der ikke kan afskrives på afholdte udgifter til ulempeerstatning i forbindelse med erhvervelse af jord til opstilling af vindmølle. Skatteankenævnet har henvist til Ligningsvejledningen for 1996, afsnit E.J.2.7.6., og den dagældende ligningslovs § 16 F, stk. 2. Ved afgørelsen har skatteankenævnet lagt vægt på, at ligningslovens bestemmelse alene gælder under den forudsætning, at en lejeaftale er indgået for en periode på under 30 år. Sker overdragelse af rettigheder sammen med arealoverførsel, kan der ikke afskrives efter ligningslovens § 16 F. Skatteankenævnet har i begrundelsen for afgørelsen anført, at rettigheden om ulempeerstatning har tilknytning til erhvervelse af et areal til opstilling af en vindmølle, og der kan derfor ikke afskrives efter reglerne om afskrivninger, hverken efter afskrivningslovens eller ligningslovens bestemmelser.

Skatteankenævnet har herefter ikke godkendt fradrag på 6.600 kr. for afskrivning på afholdt ulempeerstatning, idet beløbet er anset for tillæg til købsprisen af jordparcellen.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag for afskrivning på ulempeerstatning godkendes.

Til støtte for påstanden har klagers repræsentant anført, at der kan afskrives på udgifter til ulempeerstatning såvel som på udgifter afholdt for vejret og vejadgang. Repræsentanten har anført, at der er betalt 5.000 kr. for jordparcellen, hvorpå der ikke har været afskrevet. Den øvrige betaling på 90.000 kr. dækker en brugsret, hvorpå der med henvisning til ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 3, er afskrevet med 10 % årligt. Der er i den forbindelse henvist til TfS 1985.698.

Repræsentanten har endvidere anført, at skattemyndighedernes henvisning til Ligningsvejledningen for 1996, afsnit E.J.2.7.6., vedrører sælgers skattemæssige situation, og derfor ikke er relevant for købers skattemæssige situation.

Klagers repræsentant har oplyst, at betalingen for ulempeerstatning blandt andet skal anses som betaling for de ulemper, som sælger påtager sig i forbindelse med, at køber får ret til vindmølledrift og vejret.

Repræsentanten har endvidere anført, at der ved jordkøbet foreligger en situation med hjemfaldsforpligtelse, jf. afskrivningslovens § 25, stk. 3, idet der udmærket kan opstå en situation, hvor vindmølledriften inden for 30 år imod klagers vilje ikke kan fortsætte. I givet fald bliver hjemfaldsforpligtelsen aktuel, hvorfor der subsidiært ønskes fradrag efter bestemmelsen om hjemfaldspligt. Repræsentanten har tilføjet, at vindmøllen skal fjernes, såfremt vindmøllen har været ude af drift i et år. Opstår der f.eks. en skade i forbindelse med en tvist, kan det i givet fald ikke udelukkes, at fristen på et år overskrides, hvilket i givet fald vil medføre, at vindmøllen skal nedtages og jorden i forlængelse heraf tilbageskødes til det landbrug, som ligger omkring matriklen.

Landsskatteretten bemærker, at der efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 3, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan medregnes fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt. Landsskatteretten finder ikke, at der ved den omhandlede arealoverførsel er tale om et kontraktsforhold som ovenfor nævnt, men derimod en overdragelse af fast ejendom.

Landsskatteretten finder derfor ikke, at der med hjemmel i ligningsloven kan foretages fradrag for afskrivning på udgifter til ulempeerstatning.

Landsskatteretten bemærker endvidere, at der efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, under nærmere fastsatte betingelser kan afskrives på anskaffelsessummen for fast ejendom, hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art.

Efter de i sagen foreliggende oplysninger, herunder at der ikke er mulighed for at fiksere et eventuelt tab i tilfælde af at det af klager erhvervede areal til opstilling af vindmølle skal tilbageskødes til moderejendommen, er Landsskatteretten enig med skatteankenævnet i, at klager ikke har været berettiget til at foretage afskrivning på købesummen og ulempeerstatningen for arealet efter hjemfaldsreglerne. Retten har herved særlig henset til, at prisen for arealet, hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne, fastsættes af en voldgift.

Det bemærkes, at Landsskatteretten ikke har taget stilling til størrelsen af den samlede anskaffelsessum for arealet.

Den påklagede afgørelse vil herefter være at stadfæste.