åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dansk/udenlandsk arbejdsgiver og fuld/begrænset skattepligt

Om fuld og begrænset skattepligt henvises til afsnit C.1 og de der nævnte henvisninger.

Offentligt ansatte danske statsborgere, der udsendes til tjeneste uden for riget, er omfattet af fuld skattepligt, og det samme gælder under visse betingelser deres medrejsende familie. Det følger af KSL § 1, stk. 1, nr. 4.

Fuldt skattepligtige lønmodtagere, der arbejder i udlandet for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver er bidragspligtige efter AMBL § 1. Begrænset skattepligtige lønmodtagere, der arbejder i udlandet for en arbejdsgiver her i landet, vil kun være bidragspligtige af den del af lønnen, der hidrører fra beskæftigelse udført her i landet. Om sammenhængen mellem arbejdsgiver/skattepligt og dermed mellem indeholdelse af A-skat og indeholdelse af AM-bidrag gælder, at når der er tale om arbejde i udlandet for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver, bortfalder bidragspligten, hvis de pågældende lønmodtagere ikke er skattepligtige til Danmark. Der vil i så fald heller ikke være pligt til at indeholde A-skat.

  

Bidragspligten bortfalder derimod ikke, hvis de pågældende er er skattepligtige til Danmark, men fritaget for at betale skat som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter LL § 33 A eller lignende. Fra indkomståret 2008 er AM-bidraget imidlertid en indkomstskat, jf. lov nr. 1235 af 24. oktober 2007,  hvorfor bidraget indgår i lempelsesberegningen efter en DBO eller interne lempelsesregler (LL §§ 33 eller 33 A). 

Om indkomstopgørelse ved arbejde i udlandet, når der er tale om fuldt skattepligtige, se C.F.2.

 

Udlandsopholdets varighed

Så længe en person fortsat har sin bopæl i Danmark, vil den pågældende være fuldt skattepligtig i Danmark, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Udlandsopholdets varighed har derfor ingen indflydelse på den danske skattepligt i denne situation. Fuldt skattepligtige personer skal medregne løn fra udlandet, når den samlede indkomst gøres op, uanset om arbejdet er udført for en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver, medmindre personen er hjemmehørende i udlandet.

Beskatningsretten til løn optjent i udlandet vil dog efter de fleste DBO'er være tillagt arbejdslandet, hvis der er tale om en udenlandsk arbejdsgiver (herunder en dansk virksomheds faste driftssted i udlandet) eller hvis opholdet under arbejde i det pågældende land strækker sig over en periode på 183 dage eller mere.

Visse interne danske lempelsesregler er forbundet med opholdets længde, se nedenfor afsnit C.2.5.