åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter KSL § 69, stk. 2, hæfter den, som har indeholdt skat eller bidrag efter disse bestemmelser, over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb, og hæftelsen kan alene gøres gældende over for den indeholdelsespligtige.

Der stilles ingen betingelse om, at den indeholdelsespligtige skal have handlet culpøst, for at kunne pålægges hæftelse for indeholdt, men ikke indbetalt A-skat og AM-bidrag. Det er således tilstrækkeligt, at beløbene er indeholdt, men ikke er indbetalt.

Arbejdsgiverens hæftelse efter KSL § 69, stk. 2, fortsætter under en eventuel betalingsstandsning efter konkurslovens kap. 2 indtil konkursdekretets afsigelse. Herefter vil en eventuel indeholdelsespligt og hæftelse påhvile konkursboet.

I den udstrækning, der ved konkursafslutningen ikke bliver fuld dækning for de indeholdte beløb, hæfter den/de indeholdelsespligtige i personligt ejede virksomheder fortsat for de resterende A-skatter og AM-bidrag.

Hvis kravet mod den indeholdelsespligtige på grund af dennes forhold ikke kan opgøres nøjagtigt, f.eks. fordi den indeholdelsespligtige ikke har angivet indeholdelserne, kan skattecenteret foretage en skønsmæssig  ansættelse, jf. OPKL  § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2, og opkræve i overensstemmelse med disse.