åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Det fremgår af KSL § 43, stk. 2, litra a, jf. KSLbek. § 18, nr. 1, at godtgørelse for medlemsskab af eller som medhjælp for betyrelser, udvalg,kommissioner, råd og lignende er A-indkomst.

Ud over A-skat skal der tillige indeholdes AM-bidrag, jf. KSL § 49 A, stk. 2, nr. 7 .

Det er uden betydning, om der er tale om udbetalinger fra aktie- eller anpartsselskaber, foreninger, private og offentlige institutioner eller offentlige råd.

Det er ligeledes uden betydning, om hvervet er af erhvervsmæssig eller privat karakter, eller om vedkommende er valgt på generalforsamling eller er udpeget på anden måde.

Foreninger, der som led i deres skattefri virksomhed årligt udbetaler bestyrelseshonorarer til det enkelte bestyrelsesmedlem på 1.500 kr. eller derunder, skal ikke indeholde A-skat, jf.KSL § 45 og KSLbek. § 19, nr. 5, eller AM-bidrag, jf. AMBL § 3, stk. 1 nr. 3  .

For så vidt angår honorar til medhjælp for bestyrelser mv., skal der foreligge et fastere tilknytningsforhold. Vederlag for rent lejlighedsvis ydet bistand fra en advokat eller revisor er således ikke A-indkomst, og der skal hverken indeholdes A-skat eller AM-bidrag.

Udbetaler virksomheden bestyrelseshonorar til personer, der bor eller opholder sig i udlandet, skal der som udgangspunkt indeholdes A-skat, selv om de pågældende aldrig har boet eller arbejdet i Danmark, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 2, jf. KSL § 43, stk. 2, litra a, jf. KSLbek. § 18, stk.1, nr. 1. Der skal kun indeholdes AM-bidrag, hvis modtageren er fuldt skattepligtig til Danmark, jf. AMBL § 1 . Med virkning for indkomst erhvervet fra og med 1. juli 2004 skal der indeholdes AM-bidrag for honorarer, der udbetales til personer, der er fuldt skattepligtige her i landet, uanset om arbejdet udføres her i landet (hidtil gældende regel) eller udlandet, jf. lov nr. 468 af 9. juni 2004. Se iøvrigt afsnit C.4.2.

Advokaters bestyrelseshonorarer kan anses for at være indkomst for et selskab i de tilfælde, hvor honoraret modtages af advokater, der driver virksomhed i selskabsform, jf. TfS 1996, 337(TSS). Det er dog en betingelse, at det mellem advokaten, selskabet og de øvrige selskabsdeltagere er aftalt, at bestyrelseshonoraret skal tilfalde selskabet.

Det fremgår endvidere af TfS 1996, 337 (TSS), at bestyrelseshonorar anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis indtægten indgår i et interessentskab, der driver sådan virksomhed, eller hvis sådanne indtægter i øvrigt er et naturligt led i erhvervsvirksomheden.

For at kunne afgøre, hvorvidt det kan undlades at indeholde A-skat og AM-bidrag af sådanne vederlag, skal der foretages en bedømmelse af de indgåede aftaler i det konkrete tilfælde.