For bidragspligtige lønmodtagere og honorarmodtagere, jf. AMBL § 2 , stk. 1, udgør bidragsgrundlaget (AM-indkomsten) bruttovederlaget samt værdien af visse personalegoder, jf. AMBL § 2, stk. 2 .

AM-bidraget indeholdes af pensionsinstituttet mv. for den del af lønnen, som arbejdsgiveren tilbageholder for den ansatte, og indbetaler til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven (PBL), lovbek. nr. 1246 af 15. oktober 2010 , § 19, jf. KSL § 49 D . Arbejdsgiveren skal derfor se bort fra denne del af lønnen ved opgørelse af bidragsgrundlaget.

Bidragssatsen AM-bidraget beregnes som en procentdel af bidragsgrundlaget. Bidragssatserne for lønmodtagere og honorarmodtagere udgør 8 pct., jf. AMBL § 1 .