åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indkomstmodtageren og den indeholdelsespligtige hæfter solidarisk for ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. KSL §§ 68 og 69, stk. 1. Den indeholdelsespligtige hæfter dog kun ved udvist forsømmelighed, se i øvrigt afsnit K.2.2.

I SKM2007.73.ØLR fandt Østre Landsret, at skatteyderen undlod at foretage indeholdelse af A-skat, selvom den daværende Told- og Skattestyrelse, nu SKAT, havde pålagt virksomheden at indeholde A-skat ved udbetalinger til andre af skatteyderens distriktsledere. Landsretten fandt derfor ikke, at skatteyderen havde godtgjort, at han ikke havde udvist forsømmelighed i forbindelse med undladelsen af at opfylde pligten til at indeholde A-skat. Da SKAT endvidere ikke havde udvist retsfortabende passivitet, var skatteyderen herefter over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af det manglende beløb. I SKM2009.476.HR har Højesteret stadfæstet dommen med henvisning til landsrettens begrundelse.

For indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag hæfter alene den indeholdelsespligtige, jf. KSL § 69, stk. 2, se i øvrigt afsnit K.2.1.