åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indførsel af varer
§§ 10-10a
Virksomheder, der indfører eller modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager, E.A.1.4.1.

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 21. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 21. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Midlertidigt registreret varemodtager En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og som erhvervsmæssigt modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal inden vareafsendelsen fra udlandet registreres som midlertidigt registreret varemodtager. Registreringen sker hos SKAT, og varetransporten skal forhåndsanmeldes til SKAT. Den midlertidigt registrerede varemodtager skal indbetale afgiften af varerne til SKAT samtidig med registrering og anmeldelse af varetransporten.

SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 12. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

SKAT præciserer, jf. SKM2009.443.SKAT, at der alene kan ske fratagelse af varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser.

Privatpersoner, der fra andre indfører (modtager) varer skal ligeledes anmelde hvert køb af varer til SKAT. Det skal ske senest ved modtagelsen af varerne, se E.A.1.4.1.