åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indførsel
§ 4, § 6, stk. 1-4 
og § 13
Virksomheder, der indfører eller modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager.

Virksomheder kan i stedet for en varemodtagerregistrering vælge at lade sig registrere som midlertidigt registreret varemodtager. Det skal ske inden transporten påbegyndes. Desuden skal transporten anmeldes til SKAT og afgiften indbetales, inden transporten påbegyndes, se E.A.1.4.1.

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerheden.

SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder bestemmelserne i §§ 14 og 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

SKAT præciserer, jf. SKM2009.443.SKAT, at der alene kan ske fratagelse af varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser.

PrivatpersonerPrivatpersoner, der fra andre indfører (modtager) varer skal ligeledes anmelde hvert køb af varer til SKAT. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se E.A.1.4.1.

§ 6a, stk. 5Virksomheder, der er autoriseret som oplagshaver i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, som skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet, skal autoriseres eller registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og stille sikkerhed for skyldige afgifter

Fjernsalg
§ 6a, stk. 6
Virksomheder (eller deres fiskale repræsentant), der har postordresalg e.l. af varer fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal autoriseres eller registreres efter loven, se E.A.1.4.1.