Afregning
§§ 21-22
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.022.

§ 23Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for SKAT oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan SKAT pålægge virksomheden kortere angivelsesperiode. SKAT kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Registreringen kan inddrages ved manglende betaling eller ved undladelse af at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Kontrol mv. §§ 25-30►SKAT kan, for at afklare om et produkt er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand, kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.◄

Reglerne for kontrol samt efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12,

For spiritus gælder i øvrigt følgende supplerende kontrolregler:

§ 8, stk. 3 De afgiftspligtige varer skal opbevares i de godkendte lokaler på en sådan måde, at beholdningen kan gøres op. Ubanderolerede og banderolerede varer må ikke blandes sammen.

Fustager, reoler og kasser mv., der bruges til opbevaring af ubanderolerede varer, skal være forsynet med mærkesedler (fustagekort og rumkort). Mærkesedlerne skal oplyse om konto i regnskabet, vareart og litermængde. For flaskevarer skrives antal flasker og flaskestørrelse i stedet for litermængde.

Fustager, der bruges som lagerfade, skal være forsynet med oplysning om fustagens kapacitet i liter og spunsdybden, dvs. afstanden fra midten af spunshullets underkant til lagerstaven. Fustagerne skal så vidt muligt stilles således, at varer under samme regnskabskonto opbevares samlet.

Flaskevarer skal også være sorteret efter kontobetegnelse, og de skal være anbragt efter flaskestørrelse på en sådan måde, at der er nem adgang til at tælle beholdningen op.

§ 27 a, stk. 1 Det er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter spiritusafgiftsloven, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret korrekt eller forsynet med oplysninger om alkoholstyrke.

Auktionssalg
§ 27 a, stk. 2
Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra SKAT.

Fremstilling
§ 28
SKAT kan forlange, at en virksomhed, der fremstiller ethanol, skal opsætte en særlig spritmåler, der leveres af SKAT.

Salg af destillations-
apparater
§ 37
Virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer destillationsapparater o.l., som er egnede til fremstilling af spiritus, har pligt til at sikre sig korrekt navn, stilling og adresse på sådanne personer. Virksomheden skal inden udgangen af den efter salget eller udlejningen følgende måned give SKAT oplysning herom.

Bestemmelsen om anmeldelsespligt skal ses i lyset af det høje afgiftsniveau for spiritus og den deraf følgende risiko for omgåelse.

Straf
§§31-32
Straffebestemmelser fremgår af A.13. For destillation e.l. og afdenaturering af spiritus gælder nedenstående særlige bestemmelser for straf.

Sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, (destillation e.l.) og § 36, stk. 1, (afdenaturering) må i almindelighed karakteriseres som sket med forsæt til afgiftsunddragelse og medfører således straf efter lovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Hvis den forsætlige afgiftsunddragelse ikke overstiger 100.000 kr., kan straffesagen søges afgjort ved et bødeforelæg, og den under A.13 nævnte bundgrænse på 5.000 kr. ved forsætlige afgiftsunddragelser omfatter ikke disse sager. Overstiger den unddragne afgift 100.000 kr., skal sagen indbringes for domstolene med påstand om frihedsstraf samt en tillægsbøde på ½ x den forsætligt unddragne spiritusafgift - ved forsøg dog kun 1/4 x det forsætlige forhold.

Bødesanktionen i de omhandlede sager beregnes som 2 x afgiften af den fremstillede spiritus (der svarer til bødesanktionen i smuglerisager).

Overtrædelserne medfører endvidere pligt for den (de) pågældende til at svare afgift af den forbrugte mængde spiritus, jf. lovens § 1, stk. 2 (destillation e.l.) og § 36, stk. 1 (afdenaturering).

SKAT vil tage det til overtrædelsen anvendte udstyr, varer mv. i forvaring med henblik på destruktion. Spørgsmålet om konfiskation (beslaglæggelse) henhører under domstolene, jf. straffelovens § 75, stk. 2. I det omfang den (de) pågældende skriftligt - fx i en påtegning på bødeforelægget eller i en særlig skrivelse - erklærer sig indforstået med, at effekterne destrueres af SKAT, vil konfiskationen dog kunne ske administrativt. 

Klagevejledning Klagevejledning, se A.14.