Dato for offentliggørelse
23 Jan 2012 07:27
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2011. Dele af vejledningen er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, afsnit E.A Punktafgifter. Det gælder for del A Generelt om punktafgifter, del B Drikkevarer, del E Motorkøretøjer, del G Miljøafgifter og del I, andre afgifter.

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i denne udgave af Punktafgiftsvejledningen. Det vil også fremgå, hvilke afsnit i vejledningen, der er ændret eller omskrevet:

Del B Drikkevarer

B.1 Spiritus

 • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1.

B.2 Vin og frugtvin

 • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.3.2.

B.3 Øl

 • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.3.3.

B.4 Mineralvand

 • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.3.4.

Del C Tobak mv.

C.1 Cigaretter og røgtobak

 • Lov nr. 1383 af 28. december 2011 om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. Forhøjelse af afgifterne på cigaretter og røgtobak fra 1. april 2012, se C.1

C.3 Cigaretpapir, skrå og snus

 • Lov nr. 1384 af 28. december 2011 om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven. Forhøjelse af afgifterne på cigaretpapir, skrå og snus fra 1. januar 2012. Se C.3.2

Del D Andre nydelsesmidler

D.1 Chokolade

 • Lov nr. 1383 af 28. december 2011 om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. Forhøjelse af afgiften på chokolade- og sukkervarer. Se D.1.2

D.2 Konsum-is

 • Lov nr. 1383 af 28. december 2011 om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. Forhøjelse af afgiften på konsum-is fra 1. januar 2012. Se D.2.2

D.3 Kaffe og te

 • Lov nr. 1384 af 28. december 2011 om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven. Forhøjelse af afgifterne på kaffe og te fra 1. januar 2012. Se D.3.1

Del F Energi og kuldioxid

Ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 998 af 25. oktober 2011 og nyhedsbrev af 14. december 2011 om ændringer i ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen), se F.1.6.2, F.2.6.2, F.3.8.1, F.4.6.1, F.5.5 og F.6.4.4.

F.1 Mineralolieprodukter

 • Lov nr. 1385 af 28. december 2011 om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas, se F.1.1.
 • Landsskatteretten har i SKM2011.552.LSR truffet afgørelse om at en forening var berettiget til afgiftsgodtgørelse for brændstof til flyvning med henblik på slæb og trænings- og skoleflyvning, da aktiviteten anses som erhvervsmæssig, se F.1.5.1.

F.2 Kul og affaldsvarme

 • Vestre Landsret har i dom af 7. april 2011 (SKM2011.491.VLR) fundet, at betingelserne for afgiftsfritagelse for vareforbrug (brændselsforbrug) til elproduktion, ikke var opfyldt i videre omfang end anerkendt af skattemyndighederne, se F.2.5.
 • Vestre Landsret har i dom af 7. april 2011 (SKM2011.492.VLR) fundet, at sagsøgeren ikke var berettiget til en nedsættelse af sit afgiftstilsvar i henhold til bestemmelserne i den dagældende gasafgiftslovs § 8, stk. 2, og den dagældende mineralolieafgiftslovs § 9, stk. 2, se F.2.5.

F.3 Elektricitet

 • Landsskatteretten har i SKM2011.640.LSR truffet afgørelse om at et kraftvarmeværks varmeproduktion ikke kan anses som værende leveret til et kollektivt fjernvarmenet, se F.3.8.1.

F.4 Naturgas og bygas

 • Lov nr. 1385 af 28. december 2011 om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.1.
 • SKM2011.474.SKAT beskriver ændring af praksis for godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning som følge af SKM2010.705.ØLR, samt regler for genoptagelse. Reglerne for godtgørelse er mere uddybende beskrevet i nyhedsbrev af 6. juli 2011 om godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og opvarmning af olie i tanke, se F.4.5

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

 • Lov nr. 625 af 14. juni 2011 Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Ændringer med ikrafttræden 1. januar 2012, bl.a. nye satser for godtgørelse, nye satser for overskudsvarme og delvis godtgørelse af elafgift til elvarme og komfortkøling. Nyhedsbrev af 25. november 2011 om ændrede regler for godtgørelse af energiafgifter fra 2012. Se F.6.1.4, F.6.2.6, F.6.3.2, F.6.4.1, F.6.6, F.6.8.2 og F.6.9.1.
 • Byretten har i SKM2011.594.BR truffet afgørelse om, at en virksomhed med delvis fradragsret ikke kan få godtgjort hele elagiften, selvom sagsøgeren havde opstillede elmålere ved sine momspligtige aktiviteter, se F.6.1.1.
 • SKAT har i et styresignal af 6. juli 2011, SKM2011.474.SKAT beskrevet ændring af praksis for godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning som følge af SKM2010.705.ØLR, samt regler for genoptagelse. Reglerne for godtgørelse er mere uddybende beskrevet i nyhedsbrev af 6. juli 2011 om godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og opvarmning af olie i tanke, se F.6.4.6.

F.8 Tilskud til CO2-afgift

Bekendtgørelse nr. 1229 af 14. december 2011 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder (Energiaftalebekendtgørelsen), se F.8.

 • Bekendtgørelse nr. 1230 af 14. december 2011 om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift til proces og kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand (Promsbekendtgørelsen), se F.8.

 • Præcisering af tilskudsgrundlaget for rumvarmetilskud, når der er anvendt elektricitet til varmeproduktionen, se F.8.2.2 og F.8.3.2.

  Del I Andre afgifter

  I.1 Glødelamper mv. og elektriske sikringer

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.5.2.

  I.3 Lotterispil-gevinstafgift

  I.4 Totalisatorspil, lokale

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.9.10.

  I.5 Spil, lotterier og væddemål

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.9.2 og E.A.9.3.

  I.6 Spillekasinoer

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.9.6.

  Omskrivning af Punktafgiftsvejledningen

  Punktafgiftsvejledningen er i øjeblikket under omskrivning. Det sker som led i, at alle SKATs juridiske vejledninger er ved at blive omskrevet til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning.

  Nedenfor følger en oversigt over de afsnit, der fra og med Punktafgiftsvejledningen 2011-1 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning (de nye afsnitsbetegnelser fremgår i parentes):

  • Punktafgiftsvejledningen 2011-1 del A Generelt om punktafgifter, dog ikke afsnit A.10 Regnskabsbestemmelser og A.11 Angivelse og afregning af afgifter (E.A.1 Generelt om punktafgifter)
  • Punktafgiftsvejledningen 2011-1 del B Drikkevarer (E.A.3 Drikkevarer)
  • Punktafgiftsvejledningen 2011-1 I.1 Glødelamper mv. og elektriske sikringer (E.A.5.2 Afgift af glødelamper mv. og elektriske sikringer)
  • Punktafgiftsvejledningen 2011-1 del G Miljøafgifter (E.A.7 Miljø)
  • Punktafgiftsvejledningen 2011-1 del E Moterkøretøjer mv. (E.A.8 Motorkøretøjer mv.)
  • Punktafgiftsvejledningen 2011-1 del I Andre afgifter (E.A.9 Spil)
  ISBN-nummer
  978-87-7121-350-8
  åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
  åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.