Afgiftssatser ►Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, jf. lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).◄

Nedenstående oversigt viser afgiftssatser gældende i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 

Energiprodukt Enhed

Energiafgift

CO2-afgift

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/l

►283,7◄

►24,7◄
Anden gas- og dieselolie øre/l ►189,0◄ ►24,7◄
Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)  øre/l ►273,5◄ ►24,7◄
Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)  øre/l

►255,2◄ 

►24,7◄
Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)  øre/l  248,7   ►24,7◄
Fuelolie øre/kg ►213,0◄ ►29,3◄
Fyringstjære øre/kg ►192,2◄ ►25,7◄
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l ►283,7◄ ►24,7◄
Anden petroleum øre/l ►189,0◄ ►24,7◄
       
Autogas (LPG) øre/l ►177,7◄ ►14,7◄
Flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof øre/kg ►326,8◄ ►27,5◄
Anden flaskegas (LPG) øre/kg ►242,2◄ ►27,5◄
Raffinaderigas øre/kg ►242,2◄ ►26,6◄
       
Kulprodukter efter brændværdi kr./Gj ►52,8◄ 1)
Stenkul, koks, cinders og koksgrus kr./ton ►1.475,3◄ ►221,7◄
Jordoliekoks kr./ton ►1.738,0◄ ►295,9◄
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton ►1.066,7◄ ►163,1◄
Affaldsbaseret varme kr./Gj ►13,1◄ -
       
El til opvarmning (helårsboliger) 2) øre/kWh ►52,0◄ ►8.8◄
Anden el 2) øre/kWh ►58,7◄ ►8,8◄
       
Naturgas øre/Nm3 ►207,9◄ ►20,2◄
Bygas øre/Nm3

  ►207,9◄

►20,2◄
Naturgas, der anvendes som motorbrændstof øre/Nm3 ►289,3◄ ►20,2◄

Noter:

  1. CO2-afgift beregnes pr. ton efter satsen for de pågældende kulprodukter.
  2. Inkl. elsparebidrag (0,6 øre pr. kWh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kWh).

Oversigten over afgiftssatser er ikke helt udtømmende. En udtømmende oversigt findes i kapitlerne for de enkelte afgiftslove, se 

Tidligere afgiftssatser Tidligere afgiftssatser, se

Godtgørelsessatser Nedenstående oversigt viser i hovedtræk godtgørelsessatserne gældende fra 1. januar 2008

 Afgift

Procesformål (let proces) 

Procesformål(tung proces) 

Rumvarme/varmt vand 

Energiafgift af olie, petroleum, LPG-gas og raffinaderigas 

 100 pct. 1)

 100 pct.

0 pct. 

Energiafgift af kulprodukter og affaldsvarme 

 100 pct.

 100 pct.

0 pct. 

Energiafgift af elektricitet 

 100 pct. 2) 3)

 100 pct. 2) 3)

0 pct. 

Energiafgift af naturgas og bygas 

 100 pct. 1)

 100 pct.

0 pct. 

CO2-afgift af elektricitet

 0 pct.

 61/86 4) 5)

 0 pct.

CO2-afgift af andet energiforbrug

 0 pct.

 13/18 6)

0 pct. 

Noter:

1. Motorbrændstof, der anvendes ved mark- og skovarbejde o.l., betragtes som procesformål, se F.6.10.2.

2. Der ydes ikke afgiftsgodtgørelse for elforbrug til ydelser omfattet af bilaget til elafgiftsloven, se F.6.6.

3. Godtgørelse af eldistributionsbidraget på 4 øre pr. kWh er 75 pct., dvs. godtgørelsen er 3 øre pr. kWh. Virksomheder med et samlet årligt forbrug på over 15 mio kWh kan få 100 pct. godtgørelse af eldistributionsbidraget for forbrug af elektricitet, der overstiger 15 mio kWh. Se F.6.7.

4. Der ydes kun afgiftsgodtgørelse for visse typer af elforbrug til formål nævnt i proceslistens nr. 1 - 14, se F.6.5.3.   

5. Godtgørelse af elektricitet til vækstlys, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 9, er ligeledes 61/86 af CO2-afgiften, se F.6.5.5

6. Godtgørelsen på 13/18 svarer til 72,22 pct.

Tidligere godtgørelsessatser Tidligere godtgørelsessatser, se F.6.1.2.