Proces

Tilskuddet udgør 11/45 af virksomhedens CO2-afgift af det energiforbrug, der ikke er ydet tilskud til efter en procesaftale, og som er omfattet af § 9, stk. 1 i CO2-afgiftsloven, og som er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter energiafgiftslovene, dvs. mineralolieafgiftslovens § 11, kulafgiftslovens § 8, elafgiftslovens § 11 og naturgasafgiftslovens § 10. Der henvises til § 27, stk. 3 i energiaftalebekendtgørelsen.

►Se F.8.2.2 om ændringer i tilskuddets størrelse ved lov nr. 1417 af 21. december 2005.

Se også Energistyrelsens publikation: Specielle regler for promsaftaler og rumvarme, juli 2002, offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk under emnet Energibesparelser - Virksomheder - Tilskud til CO2-afgift. 

År

Godtgørelse til let proces

Tilskud iht. promsaftaler

1996 50 pct. af afgiften 0
1997 40 pct. af afgiften 10 pct. af afgiften
1998 30 pct. af afgiften 20 pct. af afgiften
1999 20 pct. af afgiften 22 pct. af afgiften
2000 til og med 2004 10 pct. af afgiften  22 pct. af afgiften 
Fra 1. januar 2005 Ingen 11/45 af afgiften

Rumvarme/varmt vandTilskuddet udgør 22 pct. af energiafgift og CO2-afgift af afgiftspligtige brændsler og el til ikke-godtgørelsesberettiget rumvarme og varmt vand i virksomheden - herunder evt. kvadratmeterafgift, "afgift" af overskudsvarme og energiafgift og CO2-afgift af et fjernvarmeforbrug.