I det følgende gennemgås, hvad der er afgiftspligtigt vareområde samt afgiftens størrelse.

§ 1 Afgiftspligten omfatter varer, der er afgiftspligtige efter

  • lov om energiafgift af mineralolieprodukter, se F.1,
  • lov om afgift af stenkul, brunkul og koks, se F.2,
  • lov om af afgift af elektricitet, se F.3, og
  • lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.

§ 2Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 skete der visse forenklinger samt justeringer af afgiftssatserne i CO2-afgiftsloven og energiafgiftslovene. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2005.

Der var i hovedtræk tale om følgende satsændringer mv.:

  • CO2-afgiftssatserne nedsættes med 10 pct.
  • Den hidtidige afgiftsgodtgørelse for momsregistrerede virksomheder på 10 pct. af CO2-afgiften af energi til let proces ophæves.
  • Energiafgiftssatserne hæves med et beløb, som svarer til det, som CO2-afgiften nedsættes med.

Der er samtidig sket den ændring, at satserne i loven nu er anført med 1 decimal.

Satserne fremgår af skemaet nedenfor.

  Vare Sats 
1. Gas- og dieselolie 24,3 øre/l
2. Fuelolie 28,8 øre/kg
3. Fyringstjære 25,2 øre/kg
4. Petroleum 24,3 øre/l
5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus

217,8 kr./t
6. Jordoliekoks 290,7 kr./t
7. Brunkulsbriketter og brunkul 160,2 kr./t
8. Elektricitet 9,0 øre/kWh *)
9. Autogas (LPG) 14,4 øre/l
10. Anden flaskegas (LPG) 27,0 øre/kg
11.

Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

26,1 øre/kg
12. Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3)

19,8  øre/Nm3

 13.  Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur    

a)med et vandindhold på mindst 27 pct. 

b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 

201,6 kr./t 

279,9 kr./t  

 14.  Benzin 22 øre/l

Der betales ikke CO2-afgift af tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, selv om de pågældende produkter er omfattet af afgiftspligten efter kulafgiftsloven, jf. § 1, stk. 1. nr. 2.

Endvidere betales der ikke CO2-afgift af karburatorvæske samt af affaldsvarme.

Lov nr. 1417 *)

►Skatteministeren sætter loven/ændringerne i kraft på et senere tidspunkt. Dette var ikke sket ved redaktionens slutning.◄  

§ 2, stk. 2For gas- og dieselolie og petroleum, hvor afgiftssatsen er angivet i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur. CO2-afgiftsloven indeholder endvidere en afgiftssats ved 15 grader C, som er en EU-referencesats, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader C. Satsen for gas- og dieselolie og petroleum er 24,3 øre pr. l. For benzin er satsen ved 15 grader C 21,8 øre pr. l.

For naturgas og bygas foretages en forholdsmæssig regulering af afgiften ved en lavere eller højere brændværdi end 39,6 MJ/Nm3.

Blandinger
§ 2, stk. 3
Af blandinger af afgiftspligtige varer eller af disse produkter og andre varer, betales der afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter loven, hvis blandingen er anvendelig til fremstilling af varme eller som motorbrændstof. Der skal ikke betales afgift af andelen af biobrændstoffer, som anvendes som motorbrændstof.

Spildolie
§ 2, stk. 4
For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, skal der ved betaling af CO2-afgift tages hensyn til vandindhold i olien.

Afgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:

Vandindhold: Pct.-del af afgiften:
65 pct. og derover 35 pct.
mindst 30 pct. og under 65 pct. 70 pct.
mindst 5 pct. og under 30 pct. 95 pct.
under 5 pct. 100 pct.

Omregning fra øvre til nedre brændværdi

►◄Tidligere afgiftssatser Tidligere afgiftssatser, se Bilag