I det følgende gennemgås, hvad der er afgiftspligtigt vareområde samt afgiftens størrelse.

§ 1 Afgiftspligten omfatter varer, der er afgiftspligtige efter

  • lov om energiafgift af mineralolieprodukter, se F.1,
  • lov om afgift af stenkul, brunkul og koks, se F.2,
  • lov om af afgift af elektricitet, se F.3, og  
  • lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.

§ 2 - afgiftssatser

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2012-2015 gælder nedenstående satser, jf.

lov nr. 527 af 12. juni 2009. Det bemærkes, at tillægsafgiften for naturgas nævnt i pkt. 12 og metanafgiften nævnt i pkt. 17 blev indsat ved lov nr. 722 af 25. juni 2010

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Afgiftssatser (ved dagtemperatur):

 

 

 

 

 

 

1. jan. -
31. dec. 2012

1. jan. -
31. dec. 2013

1. jan. -
31. dec. 2014

1. jan. -
31. dec. 2015

1.

Gas- og dieselolie

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/l

øre/l

42,8

39,9

43,5

40,5

44,3

41,3

45,1

42,0

2.

Fuelolie

øre/kg

51,1

52,0

52,9

53,9

3.

Fyringstjære

øre/kg

46,0

46,8

47,6

48,5

4.

Petroleum

øre/l

42,8

43,5

44,3

45,1

5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus

kr./GJ

15,3

15,6

15,9

16,1

6.

Jordoliekoks *)

kr./GJ

14,8

15,1

15,4

15,6

7.

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./GJ

15,3

15,6

15,9

16,1

8.

Elektricitet **)

øre/kWh

6,4

6,5

6,6

6,7

9.

Autogas (LPG)

øre/l

26,0

26,5

27,0

27,4

10.

Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

48,2

49,0

49,9

50,8

11.

Gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

47,7

´48,6

49,5

50,4

12.

Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3
(Nm3)

Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt. 

øre/Nm3

 

 

Øre/Nm3

36,4

 

 

6,2

 

 

 

37,0

 

 

6,3

37,7

 

 

6,5

38,4

 

 

6,6

13.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur

a.

med et vandindhold på mindst 27 pct. *)

kr./GJ

12,9

13,1

13,4

13,6

b.

med et vandindhold på mindre end 27 pct. *)

kr./GJ

12,9

13,1

13,4

13,6

14.

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer

øre/l

øre/l

38,6

36,7

39,3

37,4

40,0

38,1

40,8

38,8

15.

Ikke-bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO2

kr./t

161,1

164,0

166,9

170,0

16.

Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU´s KN, undtaget pos. 27.10.19.85 og offsetprocesolier, omfattet af pos. 27.10.19.99 

øre/l

42,8

43,5

44,3

45,1

17.

Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

1,1

1,1

1,1

1,2

*) Fra 1. januar 2010 kan afgiftsregistrerede virksomheder opgøre og betale CO2-afgift af varer omfattet af pkt. 5 - 7 og 13 (stenkul, brunkul og bitumen mv.) efter varens energiindhold (kr./GJ). Afgiftsregistrerede virksomheder, der vælger at opgøre og betale afgift efter energiindholdet (brændværdien) , skal anvende den samme afgiftspligtige mængde som for opgørelse af kulafgiften. Der henvises i øvrigt til reglerne for opgørelse af afgiften efter brændværdi for kulprodukter, der er beskrevet i afsnit F.2.4.3.

**) Fra 1. januar 2010 er benævnelsen CO2-afgift af el ændret til energispareafgift.

Afgiftssatser efter vægt for kulprodukter:

   

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus kr./t

428,5

436,2

444,1

452,1

Jordoliekoks kr./t

489,1

497,9

506,9

516,0

Brunkulsbriketter og brunkul kr./t

290,8

296,0

301,3

306,8

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./t

368,6

375,2

382,0

388,8

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./t

484,6

493,3

502,2

511,2

Der betales ikke CO2-afgift af tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, selv om de pågældende produkter er omfattet af afgiftspligten efter kulafgiftsloven, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

Endvidere betales der ikke CO2-afgift af karburatorvæske.

§ 2, stk. 2

For gas- og dieselolie og petroleum, hvor afgiftssatsen er angivet i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur. CO2-afgiftsloven indeholder endvidere en afgiftssats ved 15 grader C, som er en EU-referencesats, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader C.

Afgiftssatser ved 15 grader C:

   

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Gas- og dieselolie og petroleum øre/l

42,5

43,3

44,1

44,8

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer *) øre/l

39,6

40,4

41,1

41,8

Benzin øre/l

38,3

39,0

39,4

40,4

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer *) øre/l

36,5

37,1

37,8

38,5

For naturgas og bygas foretages en forholdsmæssig regulering af afgiften ved en lavere eller højere brændværdi end 39,6 MJ/Nm3.

Blandinger - § 2, stk. 3
Af blandinger af afgiftspligtige varer eller af disse produkter og andre varer, betales der afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter loven, hvis blandingen er anvendelig til fremstilling af varme eller som motorbrændstof. Der skal ikke betales afgift af andelen af biobrændstoffer, som anvendes som motorbrændstof.

Spildolie - § 2, stk. 4
For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, skal der ved betaling af CO2-afgift tages hensyn til vandindhold i olien.

Afgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:

Vandindhold: Pct.-del af afgiften:
65 pct. og derover 35 pct.
mindst 30 pct. og under 65 pct. 70 pct.
mindst 5 pct. og under 30 pct. 95 pct.
under 5 pct. 100 pct.

Omregning fra øvre til nedre brændværdi Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev CO2-afgiftsloven som ny § 2, stk. 5 (og gasafgiftsloven) forsynet med en fast faktor på 12,157 kWhø/m3 til omregning fra øvre brændværdi i kWh til afregningskubikmeter. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af den tilsvarende bestemmelse for energiafgiften af gas, se F.4.1.

Tidligere afgiftssatser

Tidligere afgiftssatser, se Bilag