Forord Afgift af kuldioxid (CO2-afgift) fremgår af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011 (CO2-afgiftsloven). CO2-afgiften blev indført i 1992 med det formål at nedbringe udledningen af CO2 til luften. Afgiftens størrelse blev fastsat efter de forskellige energiprodukters udledning af kuldioxid til luften således, at afgiften pr. enhed energi svarede til 100 kr. pr. ton udledt CO2

Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 er der sket en nedsættelse af afgiftsbelastningen til 90 kr. pr. ton udledt CO2. Energiafgifterne hæves samtidig med et beløb, som svarer til det, som CO2-afgiften nedsættes med. Afgiftsjusteringerne har virkning fra 1. januar 2005.  

Ved lov 1391 af 20. december 2004 blev der som fodnote til lovens titel indsat følgende: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU-tidende 2003, nr. L 283 s 51) samt dele af direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport (EU-Tidende 2003, nr. L 123, s 42). 

Den 1. januar 2010 skete en omlægning af CO2-afgift og energiafgiften, der bl.a. indebar, at CO2-afgiften på afgiftspligtige brændsler blev forhøjet til 150 kr. pr. ton udledt CO2 (2008-niveau). 

Der skal også betales energiafgift af de energiprodukter, hvoraf der skal betales CO2-afgift. Der henvises til kapitlerne om de enkelte energiafgifter.

Der kan endvidere blive tale om at betale svovlafgift af de pågældende energiprodukter, hvis svovlindholdet overstiger 0,05 pct. Reglerne herom fremgår af E.A.7.11. Der skal endvidere betales afgift af kvælstofoxider, se E.A.7.20.

Lovændringer
mv.
Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv. I parantes for de senere love er angivet eventuelle ikrafttrædelsesbekendtgørelser, der er knyttet til den enkelte ændringslov:

Lov nr. Dato Ændring

856

24.09.1996 Lovbekendtgørelse

1220

27.12.1996 Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift, lempelse for vækstlys mv.

444

10.06.1997 Justering af rumvarmeafgiften mv.

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

435

26.06.1998 Ændringer vedrørende afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

437

26.06.1998 Ændringer vedrørende afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

643

27.08.1998 Lovbekendtgørelse

325

28.05.1999 Ændringer vedrørende afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til til privat ejendom uden retskendelse

389

02.06.1999 Indførelse af eldistrubutionsbidrag mv. (§ 1, nr. 5, 7 og 12 og § 3 er trådt i kraft ved bek 807 af 12.7.2004)

963

20.12.1999 Ændringer vedrørende afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf
1297 20.12.2000 Ændringer vedrørende afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
393 06.06.2002 Ændringer af kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mv.
462 09.06.2004 Gennemførelse af Rådets Direktiv 2003/96/EF af 27.10.2003 og forenklinger af energiafgifterne (§ 1, nr. 19 og 21, § 2, nr. 2,3,4,5,6 og 21, § 3, nr. 2,3,5,19, § 4, 3,4 17 og § 5, nr. 2,3,4, og 14 er trådt i kraft ved bek. 807 af 12.7.2004), (§ 1, nr. 21 - proceslistens pkt. 37 - er trådt i kraft ved bek. nr. 372 af 25.5.2005, jf. endvidere bek. nr. 709 af 5. juli 2005), (§ 3, nr. 4 er trådt i kraft ved bek. nr. 708 af 5. juli 2005)
 464  09.06.2004 Tilpasning af CO2-afgiften for det CO2-kvoteomfattede brændselsforbrug
1391  20.12.2004  Nedsættelse af visse afgifter mm 
325 18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
1416  21.12.2005 

Afgiftsnedsættelse på overskudsvarme 

1417 21.12.2005  Afgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv. 
520  7.6.2006  Afgiftslempelse for el til fremstilling af varme til formål omfattet af proceslistens punkt 1-14
889  17.08.2006  Lovbekendtgørelse 
1327   30.11.2007 Bekendtgørelse om ikrafttræden af afgiftslempelser på fjernvarme mv.
1536  19.12.2007  Indeksering af energiafgifterne 
524 17.06.2008  Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love - undtagelser til energibeskatningsdirektivet mv. 
528  17.06.2008 Implementering af energiaftalen (er sat i kraft ved bek. nr. 1125 af 1. december 2009). Bestemmelsen om udvidet adgang til forbrugsregistrering trådte i kraft den 19. juni 2008)
461 12.06.2009  Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften (er sat i kraft ved bek. nr. 1125 af 1. december 2009)
527    12.06.2009 Skattereformen, Forårspakke 2.0 
1384  21.12.2009  Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.
722 25.6.2010 Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v. 
1564  21.12.2010 Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet. Nye satser for afgiftslempelse på fjernvarme trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 504 af 24. maj 2011
321 04.04.2011 Lovbekendtgørelse
625 14.06.2011 Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug