Forord Energiafgift af naturgas og bygas fremgår af lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006 (naturgasafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Der skal også betales kuldioxidafgift af naturgas og bygas, se F.5.

Endvidere er naturgas og bygas omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af svovl. Svovlindholdet i naturgas og bygas er imidlertid som regel så lavt, dvs. under 0,05 pct., at der ikke bliver tale om at betale svovlafgift af naturgas og bygas. Reglerne herom fremgår af G.11.

Afgiften af naturgas og bygas blev indført pr. 1. januar 1996 som et led i den grønne afgiftspakke fra juni 1995.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv. I parantes for de senere love er angivet eventuelle ikrafttrædelsesbekendtgørelser, der er knyttet til den enkelte ændringslov:

Lov nr. Dato Ændring

419

14.06.1995 Lov om afgift af naturgas og bygas

1101

20.12.1995 Tilbagebetaling af afgift for spegepølseproduktion og trætørrestuer

1102

20.12.1995 Afgiftstekniske ændringer mv.

887

03.10.1996 Lovbekendtgørelse

443

10.06.1997 Afgiftsforhøjelser mv.

444

10.06.1997 Justering af rumvarmeafgiften mv.

450

10.06.1997 Afgiftsændring

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

435

26.06.1998 Afgiftsgodtgørelse for landbrug

437

26.06.1998 Afgiftsforhøjelser mv.

1028

23.12.1998 Forlængelse af den midlertidige lempelse for gasbaseret decentral kraftvarme

325

28.05.1999 Afgiftsforhøjelser

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

390

02.06.1999 Kraftvarmeværker

945

20.12.1999 Forlængelse af den midlertidige lempelse for gasbaseret decentral kraftvarme og justering af reglerne for afgift af affaldsvarme

960

20.12.1999 Afgiftsforhøjelse

963

20.12.1999 Tilbagebetaling af afgift af rumvarme for landbrug

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1289

20.12.2000 Afvikling af skyggeafgiften på naturgas og forlængelse af overgangsordningen for bygas mv.
1297 20.12.2000 Afgiftsforhøjelse
393 06.06.2002 Ændringer af kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mv.
964 03.12.3003 Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov nr. 1289 af 20. december 2000
462 09.06.2004 Gennemførelse af energibeskatningsdirektiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne (§ 1, nr. 19 og 21, § 2, nr. 2,3,4,5,6 og 21, § 3, nr. 2,3,5,19, § 4, 3,4 17 og § 5, nr. 2,3,4, og 14 er trådt i kraft ved bek. 807 af 12.7.2004), (§ 1, nr. 21 - proceslistens pkt. 37 - er trådt i kraft ved bek. 372 af 25.5.2005, jf. endvidere bek. nr. 709 af 5. juli 2005), (§ 3, nr. 4 er trådt i kraft ved bek. nr. 708 af 5. juli 2005)
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
1416  21.12.2005  Afgiftsnedsættelse på overskudsvarme (bekendtgørelse nr. 33 af 15.01.2007) 
1417  21.12.2005  Afgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv.  (afgiftslempelse på fjernvarme er trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007)
298 03.04.2006 Lovbekendtgørelse
1536 19.12.2007 Indeksering af energiafgifterne 
524 17.06.2008 Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love - undtagelser til energibeskatningsdirektivet mv. 
528  17.06.2008  Implementering af energiaftalen (Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden, se resume af loven i F.3, elektricitet. Bestemmelsen om udvidet adgang til forbrugsregistrering er trådt i kraft den 19. juni 2008)