åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Godtgørelse af energiafgifter - § 11Reglerne for godtgørelse af elafgift, som momsregistrerede virksomheder anvender til procesformål, fremgår af afsnittet om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift. F.6.

Der kan dog ikke opnås godtgørelse af elafgift til visse aktiviteter, selv om forbruget vedrører virksomhedens omsætning af momspligtige ydelser. Disse aktiviteter fremgår af bilaget til elafgiftsloven. Det er fx advokater, arkitekter og forlystelsesvirksomheder, se nærmere herom i F.6.

Særlig svovlafgift af el
El var indtil udgangen af 1999 pålagt en særlig svovlafgift af el. Momsregistrerede virksomheder har ikke haft adgang til fradrag af denne afgift.

§ 11, stk. 14 Virksomheder, som producerer elektricitet, og som er berettiget til at tilbagebetaling af afgift af elektricitet, kan foruden tilbagebetaling efter § 11, stk. 1, få tilbagebetalt 1 øre pr. kWh af den del af virksomhedens forbrug af elektricitet, der medgår direkte til fremstilling af elektricitet sam til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet.

Afgiftslempelse på fjernvarme - § 11, stk. 17 og 18 Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 er der som ny § 11, stk. 17 og 18 i elafgiftsloven indsat bestemmelser om afgiftslempelse på fjernvarme.

Elafgiftslovens § 17, stk. 17 og 18 har efter lov nr. 1417 følgende ordlyd:

"Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen."

Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen."

Bestemmelserne er godkendt af Europa-kommissionen. Skatteministeren har ved bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007 sat ændringerne i kraft den 1. januar 2008. Der er sammenfald mellem ikrafttrædelsestidspunktet og virkningstidspunktet for lempelsen.  

Satserne, der er nævnt i 2. og 3. pkt. i § 11, stk. 17 ovenfor reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 2, nr. 9 og elafgiftslovens bilag 5 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne). 

Elafgiftslovens § 11, stk. 17 gælder kun i 4 år indtil den 31. december 2011.

Satserne i perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 var 45,8 kr./GJ fjernvarme ab værk og 16,5 øre/kWh fjernvarme ab værk.

Satserne i perioden ►1.1.2009 til 31.12.2009 er 46,6 kr./GJ◄ fjernvarme ab værk og ►16,8 øre /kWh◄ fjernvarme ab værk.

Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme er nærmere beskrevet i et nyhedsbrev af 20. december 2007 med titlen: "Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme".

Dele af nyhedsbrevet vil ved en senere ajourføring blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen.